Wilh. Sonesson förvärvar Biotics i Finland

Report this content

Wilh. Sonesson förvärvar Biotics i Finland · Biotics är ett av Finlands ledande företag inom egenvård · Ökning av vinsten per aktie, förstärkning av kassaflödet i Wilh. Sonesson · Etablerad distribution i samtliga kanaler i Finland Bakgrund och motiv Wilh. Sonesson har, som ett led i sin strategi att täcka hela den Nordiska marknaden, den 28 oktober 2002 ingått avtal om förvärv av det finska företaget Biotics Oy. Säljare är företagets två grundare. Biotics är ett företag med god försäljnings- och lönsamhetstillväxt. Företaget har full marknadstäckning med distribution till såväl apotek och hälsofackhandel som dagligvaruhandel. Den existerande produktportföljen passar väl in i Wilh. Sonesson. Förvärvet av Biotics innebär att Wilh. Sonesson etablerar sig på den finska marknaden. Biotics kommer över tiden att samordnas med Wilh. Sonessons övriga verksamheter inom försäljning av läkemedel, naturläkemedel och egenvård, varvid betydande synergier kan förväntas. Förvärvet förväntas ge en ökning av vinsten per aktie i Wilh. Sonesson från och med 2003. Verksamhetsbeskrivning Biotics Oy är med en omsättning om cirka 3 miljoner EURO och femton anställda en av Finlands ledande leverantörer av kosttillskott och naturläkemedel. Företaget är resultatet av en sammanslagning i slutet av 2001 av två mindre företag. Grundarna Jukka Allos och Leif Backman kommer att kvarstå som företagsledning efter Wilh. Sonessons förvärv. Biotics produktportfölj består av 17 egna och inlicensierade produkter inom naturläkemedel och kosttillskott från ett tiotal olika huvudmän. De egna produkterna står för cirka 40 % av försäljningen. Företaget har kontor i Hyvinkää och Salo. Försäljning sker genom egen säljkår och fysisk distribution sker från eget lager i Salo. Företaget är representerat i apotek, hälsofackhandel och dagligvaruhandel samt bland terapeuter. Finansiell information och påverkan Under de första 9 månaderna 2002 omsatte Biotics cirka 2,1 miljoner EURO (19,1 MSEK) och hade ett rörelseresultat om cirka 0,45 miljoner EURO (4,1 MSEK). Prognosen för helåret 2002 är en omsättning om 2,8 miljoner EURO (25,5 MSEK) och ett rörelseresultat överstigande 0,5 miljoner EURO (4,6 MSEK). Wilh. Sonesson förvärvar dels aktierna i Biotics Oy, dels rättigheterna till varumärken som används i verksamheten. Överlåtelseavtal är ingånget den 28 oktober 2002 och tillträde beräknas till den 15 november 2002. Köpeskilling utgår med 1,5 miljoner EURO (13,65 MSEK) i fast köpeskilling samt tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen erläggs med 0,88 miljoner EURO (8,0 MSEK) kontant och 0,62 miljoner EURO (5,6 MSEK) i egna aktier av serie B. Tilläggsköpeskillingen är baserad på försäljnings- och bruttoresultatutfallet under åren 2003-2005. Tilläggsköpeskillingen har uppskattats till 1,8 miljoner EURO (16,4 MSEK). Den totala köpeskillingen har därför uppskattats till cirka 3,3 miljoner EURO (30 MSEK). Förvärvet förväntas ge en ökning av vinsten per aktie och en förstärkning av kassaflödet från och med år 2003. Förvärvet medför goodwill om cirka 1,3 miljoner EURO (11,8 MSEK) att skrivas av över 10 år, en ökning av nettoskulden om cirka 6 MSEK och en ger en begränsad minskning av soliditeten. Wilh. Sonessons VD Anders Sjöholm kommenterar: "Genom förvärvet av Biotics får vi en stark marknadsorganisation i Finland och är därmed heltäckande i Norden. Biotics' produktportfölj passar utmärkt in i Wilh. Sonesson och vi ser fram emot stora samordningsvinster med andra marknadsverksamheter i de övriga Nordiska länderna." Lund den 29 oktober 2002 Anders Sjöholm Verkställande direktör i Wilh. Sonesson AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Anders Sjöholm, tel 046-280 81 00, mobil 0705-23 86 24, anders.sjoholm@wilhsonesson.com "Wilh. Sonessons vision är att bli ett ledande Consumer Healthcare- företag i Norden med utvalda och väl dokumenterade produkter inom läkemedel, naturläkemedel och egenvård" ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00120/wkr0002.PDF

Prenumerera

Dokument & länkar