Chef för klimatpolitiska rådets kansli utsedd

Regeringen har idag beslutat att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Ola Alterå har tidigare bland annat arbetat på Näringsdepartementet som statssekreterare. Han tillträder sin tjänst som chef den 1 januari 2018.

– Vi är inne i ett viktigt skede i arbetet med genomförandet av den nya klimatlagen. Det klimatpolitiska rådet blir viktigt för att granska att alla kommande regeringars klimatpolitik är i linje med våra klimatmål. Ola Alterås erfarenhet i klimat, energi och hållbarhetsfrågor gör att han som kanslichef kommer att leda arbetet i det klimatpolitiska rådets kansli i rätt riktning, säger klimatminister Isabella Lövin.

Klimatpolitiska rådet och klimatpolitiskt ramverk

Regeringen inrättar med start den 1 januari 2018 ett klimatpolitiskt råd, som en del av det klimatpolitiska ramverket. Klimatpolitiska rådet är ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan med bred kompetens som ska granska och bedöma hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Klimatpolitiska rådets kansli kommer att vara placerat vid forskningsrådet Formas.

I det klimatpolitiska ramverket införs också en ny klimatlag. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Lagen reglerar även ett planerings- och uppföljningssystem, med årliga klimatredovisningar och klimatpolitiska handlingsplaner. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

För mer information, kontakta:

Maud Larsen
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-452 50 29

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.