Detaljer om Reduktionsplikten klara -  ska ge minskade utsläpp från transporter

Regeringen har beslutat om en förordning om reduktionsplikten. Förordningen kompletterar den lag om reduktionsplikt som riksdagen tidigare har beslutat om. Lagen och förordningen styr hur drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel.

Reduktionsplikten träder i kraft den 1 juli i år och innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Reduktionsplikten främjar de biodrivmedel som bidrar till låga utsläpp av växthusgaser under produktionen.

– Transportsektorn står för en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Reduktionsplikten blir ett viktigt verktyg för att öka användningen av biodrivmedel och att minska växthusgasutsläppen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen med 2,6 procent från bensin och med 19,3 procent från dieselbränsle. Det motsvarar ungefär 5 volymprocent biodrivmedel i bensin och 25 volymprocent biodrivmedel i diesel. Kvoterna kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Den nya förordningen innehåller närmare regler för hur reduktionsplikten ska uppfyllas, till exempel hur växthusgasutsläpp från bensin, diesel och biodrivmedel ska beräknas. Förordningen reglerar också den avgift som drivmedelsbolagen ska betala om de inte uppfyller plikten eller om de redovisar för sent hur de uppfyllt plikten.  Genom förordningen får Energimyndigheten bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om bland annat hur växthusgasutsläpp ska beräknas och om hur reduktionsplikten ska redovisas.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.