Isabella Lövin till EU-ministermöte om långsiktig klimatstrategi och hormonstörande ämnen

Tisdagen den 5 mars möts EU:s miljöministrar för att komma överens om en omarbetning av direktivet om kvaliteten på dricksvatten. Ministrarna ska även diskutera EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande ämnen.

På miljörådsmötet ska ministrarna diskutera EU-kommissionens meddelande om ett ramverk för hormonstörande ämnen. Sverige välkomnar att EU-kommissionen bekräftar att de kommer inleda en översyn av viktigare rättsakter med avseende på hormonstörande ämnen, till exempel leksaksdirektivet.

– Jag måste tyvärr konstatera att EU-kommissionens meddelande inte innehåller förslag på konkreta åtgärder eller en tidsplan för när åtgärder mot hormonstörande ämnen ska ske. Under rådsmötet kommer jag att betona vikten av konkret handling för att skydda människor och miljö från dessa ämnen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Miljöministrarna kommer även att ha en diskussion om kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU, som presenterades i november 2018. Diskussionen är en fortsättning från den inledande diskussionen på miljörådet i december 2018.

– Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå nettonollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Isabella Lövin.  

I februari 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till omarbetning av det direktiv som reglerar kvaliteten på dricksvatten i EU. Regeringen välkomnade då initiativet och under förhandlingarna har Sveriges prioriteringar, bland kvalitetsparametrar för högflourerade ämnen, PFAS och krav på provtagning riktade mot dricksvattenproducenterna, fått genomslag. Sverige avser därför att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse på miljörådsmötet.

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Fakta: Ministerrådet • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar. • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg. • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.
Twittra det här

Citat

Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå nettonollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister