Klimatklivet minskar utsläppen av koldioxid kraftigt

Klimatklivet är ett av regeringens viktigaste initiativ för att stötta klimatåtgärder på lokal och regional nivå. De investeringsbeslut som hittills fattats beräknas minska utsläppen av koldioxid motsvarande de årliga utsläppen från 140 000 bensinbilar. Ett annat sätt att beskriva det är att utsläppsminskningen motsvarar drygt 40 procent av de årliga växthusgasutsläppen från uppvärmningen av hela Sveriges bostäder och lokaler. Totalt minskar utsläppen med 442 000 ton årligen.

– Omställningen pågår runt om i hela Sverige. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner ser till att det händer med stöd av regeringens Klimatkliv, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Naturvårdsverket ansvarar för investeringarna inom Klimatklivet. Många av besluten har hittills gällt investeringar i laddinfrastruktur.

– Klimatklivet har bidragit till att antalet laddpunkter för elfordon ökar med drygt 5000 stycken. Det är mer än en ökning med över 200 procent och ett stort steg i riktning mot ett fossilfritt transportsystem, säger Isabella Lövin.

Ett annat exempel på investeringar är stöd till olika biogasprojekt som nu ökat den nationella produktionskapaciteten med mer än 20 procent. På sjukhus investeras det i destruktionsanläggningar för lustgas - en gas som är nästan 300 gånger mer potent än koldioxid. Bland andra beviljade åtgärder finns bränslebyte inom industri från fossilt till förnybart och cykelgarage för pendling.

I budgetpropositionen för 2017 stärker regeringen Klimatklivet till en nivå på 700 miljoner kronor/år. Idag fattade Naturvårdsverket beslut om ytterligare 62 lokala klimatprojekt vilket gör att totalt 582 klimatsmarta projekt beviljats.

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Omställningen pågår runt om i hela Sverige. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner ser till att det händer med stöd av regeringens Klimatkliv
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat