Norden tar ledarskap i arbetet mot klimatförändringar

Nordiska klimat- och miljöministrar vill gemensamt verka för högre ambition inom arbetet att motverka global uppvärmning.  Under ett möte i Oslo den 2 maj antog man enstämmigt en deklaration för nordiskt ledarskap i arbetet med att genomföra klimatavtalet från Paris.

Klimatutmaningen kräver ett brett globalt ansvar och ett tydligt politiskt ledarskap för att gå från ord till handling. Och det behövs på alla nivåer - i FN, i alla länder och av andra icke-statliga intressenter som näringslivet. De nordiska länderna antar idag en deklaration för att understryka vikten av ökad ambition och snabbt genomförande av Parisavtalet.

Miljö- och klimatministrarna uttrycker i Oslodeklarationen sin beslutsamhet att fortsätta arbetet för en effektiv och välfungerande ambitionscykel i Parisavtalet.

– Det är oerhört viktigt att Norden kliver fram och tar ett tydligt klimatledarskap. Det finns ett stort behov av länder som visar på de oerhörda vinster som finns i omställningen. Genomförandet av Parisavtalet är inte bara en ödesfråga för framtida generationer utan även smart ekonomiskt, säger Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

De nordiska länderna visar att det går att ta ansvar för klimatet och samtidigt ha en god ekonomisk utveckling. Sedan år 1995 har de nordiska ekonomierna nästan fördubblats samtidigt som koldioxidutsläppen har minskat med nästan 20 procent.

Till genomförandet av Klimatavtalet hör en stödjande dialog 2018 där alla parter bör överväga att skärpa sina ambitioner 2020 i linje med då gällande vetenskap. Pris på koldioxidutsläpp och utfasning av subventioner till fossila bränslen lyfts fram som viktiga policyverktyg, samt vikten av solidaritet med de mest sårbara och utsatta länderna för klimatförändringar och respekten för mänskliga rättigheter.

För mer information, kontakta:

Annika Flensburg
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-212 45 09

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.