Regeringen ser över artskyddet

Det pågår ett flertal uppmärksammade juridiska processer där det framkommit att det råder oklarheter om hur artskyddsförordningen ska tillämpas. Dessa oklarheter är olyckliga, både för skyddet av den biologiska mångfalden och för tydligheten gentemot skogsägarna. Regeringen aviserar därför en översyn av regelverket.

Som miljöminister vill jag självklart att den markägare som sköter sin skog på ett sätt som är bra för hotade arter ska kunna kombinera det med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Regelverken ska ge incitament för att bevara och utveckla naturvärden, säger miljöminister Karolina Skog.

Regelverket för artskydd ska bidra till att effektivt skydda hotade arter och samtidigt vara tydligt gentemot markägare om när man som skogsägare har rätt till ersättning och när man inte har det. Regeringen kommer därför att se över det rådande regelverket för att skapa klarhet och förutsägbarhet kring vad som gäller, både för skogsägare och miljöintressen.

Regeringen kommer att återkomma med mer detaljerad information om översynen så snart utredningsdirektivet är färdigt.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.