Stort stöd till svensk uppmaning att förbjuda mikroplast i kosmetika

Sex länder har redan hörsammat Sveriges uppmaning att förbjuda mikroplaster i kosmetika som sköljs av. Sverige lämnar nu in initiativet som ett frivillig åtagande under Havskonferensen.

Inför havskonferensen uppmanade Sverige övriga Östersjö- och Nordsjöländer att förbjuda mikroplaster i kosmetika. Initiativet innebär att länderna ska verka för att förbjuda mikroplast i kosmetika som sköljs av senast i juni år 2020. Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxembourg och Norge har hittills anslutit sig till uppropet.

– Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ, säger miljöminister Karolina Skog.

Ett konkret resultat av FN:s havskonferens i New York är att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås. Sverige har hittills annonserat ett drygt 20-tal åtaganden och fler väntas under veckan.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ.
Karolina Skog, miljöminister