Utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna klar

Regeringen tycker att viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin funktion och fungerar väl, men att sammansättningen av ledamöter behöver ändras. Genom en förordningsändring stärks nu naturvårdens och den lokala turismsektorns representation.

I varje län finns en viltförvaltningsdelegation, ett organ som hjälper länsstyrelsen i viltförvaltningen. Delegationen har främst en rådgivande funktion men även vissa beslutande befogenheter.

Dagens regeringsbeslut innebär att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ändras så att miljö- och naturvårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur/ekoturismföretagen av en ledamot.

– När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna, säger miljöminister Karolina Skog.

Förordningsändringen gäller från 1 april 2017. Ledamöterna utses efter förslag av berörda intresseorganisationer i länet.

Översynen av viltförvaltningsdelegationerna var en del i ett åtgärdspaket som regeringen presenterade 2015 med fem förslag för att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna
Karolina Skog, miljöminister