Ytterligare steg för att minska den globala uppvärmningen – världen fasar ut HFC

Nu ska världens länder stegvis minska produktion och förbrukning av de kraftfulla växthusgaserna HFC (fluorkolväten). Detta enligt Kigalitillägget till Montrealprotokollet, som regeringen i dag beslutade att ratificera. Enligt beräkningar kan Kigalitillägget minska den globala uppvärmingen med upp till 0,5°C till år 2100.

– Sverige har tillsammans med EU varit drivande under hela förhandlingsprocessen som ledde fram till överenskommelsen förra året. Kigalitillägget är ett viktigt framsteg i det globala samarbetet och en konkret åtgärd för att uppnå målen i Parisavtalet. Jag är stolt över att Sverige haft en så aktiv roll i detta, säger miljöminister Karolina Skog.

Kigalitillägget träder i kraft den 1 januari 2019 förutsatt att minst 20 parter har ratificerat. Hittills har sju länder ratificerat tillägget.

HFC ansågs länge vara ett bra substitut för ozonnedbrytande ämnen, innan forskning visade att det är en kraftig klimatgas. I Sverige används HFC främst i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt i värmepumpar. Inom EU inleddes åtgärder mot HFC under 2015 med en frysning av nivåerna, och därefter togs 2016 ett första steg i utfasningen.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.