Bokslutskommuniké för Mind AB (publ), 556570-7071, 1 januari#31 december 2000

Bokslutskommuniké för Mind AB (publ), 556570-7071, 1 januari-31 december 2000 Balans mellan kostnader och intäkter har återställts » Balansen mellan kostnader och intäkter har återställts och bolaget bedöms ha finansiella resurser för fortsatt utveckling enligt plan. » Omsättningen uppgick till 294,7 1) (102,2 2) ) Mkr. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 57,6 (40,5) Mkr. » Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -156,2 (-26,5) Mkr. Rörelseresultatet före goodwill avskrivningar och jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet uppgick till -49,4 (-20,6) Mkr. » Goodwillvärdet justeras ned med sammanlagt 180,4 Mkr vilket ger ett utgående goodwillvärde om 51,8 Mkr. » Mind har genomfört ett kraftfullt åtgärdsprogram med följande resul tat: » Rörelsekostnaden har i det närmaste halverats. » 75 procent av Minds omsättning kommer nu från de prioriterade segmenten Finans och försäkring samt TIME. Andelen Nätverkspionjärer, så kallade dotcom-bolag, understiger 3 procent av omsättningen. » Förändrad kompetenssammansättning med större andel tekniker och mindre andel design och kommunikation. » Kostnaden för genomförandet av programmet har uppgått till 80,7 Mkr 3) . » Minds mål att nå ett positivt resultat före goodwillavskrivningar under första halvåret 2001 kvarstår. » Hans Hasselgren, ny VD i Mind från den 5 februari 2001. » För ytterligare information vänligen kontakta: Hans Hasselgren, VD, tel 0733-61 10 11, alternativt 410 210 00 Mind anpassat till förändrade marknadsförutsättningar Som en av de första IT-konsulterna presenterade Mind, i början av november 2000, ett åtgärdsprogram för att anpassa Mind till den förändrade marknadssituationen och nå målet om positivt resultat före goodwillavskriv ningar under första halvåret 2001. Kostnaden för genomförandet av programmet uppgick till 80,7 4) Mkr vilka belastat fjärde kvartalet 2000. Kostnadsmassan har minskats med cirka 220 Mkr 5) på årsbasis. Programmet är genomfört och nedan summeras de viktigaste aspekterna. Ett nytt Mind » Balansen mellan kostnader och intäkter har återställts. Rörelsekostnaden har i det närmaste halverats. » 75 procent av Minds omsättning kommer nu från de prioriterade segmenten Finans och försäkring samt TIME. Andelen Nätverkspionjärer, så kallade dotcom-bolag, understiger 3 procent av omsättningen. » Minds verksamhet har anpassats till konvergensen på marknaden mellan IT-konsulter och Internetkonsulter. » Förändrad kompetenssammansättning med större andel tekniker och mindre andel design och kommunikation. Ny genomsnittlig ålder är 34 år. 2000 2001 Omsättning per segment Kompetenssammansättning Kommentar till omsättningen I linje med bedömningen i rapporten för tredje kvartalet har omsättningen för kvartal fyra påverkats negativt till följd av främst marknadsförändringar och uppgick till 57,6 (40,5) Mkr, en ökning med 42 procent. För helåret uppgick omsättningen till 294,7 (102,2) Mkr, en ökning med 188 procent. Mind har gjort reserveringar hänförliga till Nätverkspionjärer som påverkat omsättningen negativt med 28,8 Mkr och belastat resultatet med 30,7 Mkr. Reserveringarna påverkade omsättningen under kvartal fyra med 9,1 Mkr och resultatet med -8,7 Mkr. Andelen kundfordringar mot Nätverkspionjärer understiger den 31 januari 2 procent, vilket gör att Mind bedömer att risken för ytterligare reserveringar väsentligen minskat. Kommentar till resultatet Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för 2000 uppgick till -156,2 (-26,5) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet uppgick till -49,4 (-20,6) Mkr. Reserveringarna (se ovan) påverkade resultatet för perioden negativt med 30,7 Mkr, varav 8,7 Mkr i kvartal fyra. Resultatet före skatt uppgick för året till -261,7 (-26,5) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick under perioden till - 260,6 (-26,7) Mkr. Jämförelsestörande poster omfattar kostnader om 98,2 Mkr, dels för Minds åtgärdsprogram, dels för nedskrivning av goodwill. Av åtgärdsprogrammets kostnader om 80,7 Mkr är 21,2 Mkr ej kassaflödespåverkande. Jämförelsestörande poster Kostnader för åtgärdsprogram Personal 34,6 Hyror 6) 8,2 Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 21,2 Övriga kostnader 7) 16,7 Summa kostnader åtgärdsprogram 80,7 Nedskrivning av goodwill17,5 Summa jämförelsestörande poster 98,2 Kommentar till goodwill 8) Vid de verksamhets- och bolagsförvärv Mind genomfört under 2000 har utgångspunkten för förvärvsvärderingarna varit Minds aktievärde. Förvärven gjordes vid en tidpunkt då marknadens värdering av branschen var betydligt högre än nu. Det innebär att de förvärvade verksamheterna initialt åsatts ett högre värde än vad de skulle ha tillskrivits till dagens värdering. Enligt tillämpningen av ny redovisningsprincip har Minds börskurs under perioden november - december 2000 ansetts utgöra ett rimligt uttryck för värdet på de förvärvade verksamheterna. Effekten av detta blir att an skaffningsvärdet för koncernens goodwill har minskats med 162,9 Mkr, och koncernens eget kapital minskats i motsvarande mån. Årets goodwillavskrivningar är gjorda på det därvid korrigerade anskaffningsvärdet och tidigare lämnad kvartalsinformation har omarbetats i motsvarande mån. Mind har genomfört en individuell bedömning av varje förvärvad verksamhet och gjort en nedskrivning av goodwill i dessa verksamheter om totalt 17,5 Mkr vilken påverkar resultatet i kvartal fyra 2000. Goodwill Initialt anskaffningsvärde goodwill 238,7 Byte av redovisningsprincip 9) -162,9 Justerat goodwillvärde 75,8 Avskrivningar enligt plan 1999 -0,1 Avskrivningar enligt plan 2000 -6,5 Goodwillvärde efter årets avskrivning 69,2 Nedskrivning aktier i dotterbolag -17,5 Utgående balans goodwill51,8 Framöver beräknas Mind ha en avskrivning av goodwill om 5,6 Mkr per år utifrån de nya goodwillvärdena. Verksamheten Finans och Försäkring fortsatt starkt Mind har arbetat med avancerade teknik- och affärslösningar inom finanssegmentet sedan 1997. Under hela 2000 har efterfrågan varit fortsatt stark inom segmentet Finans och Försäkring. Mind har idag en central roll och åtaganden i många av de mest spännande och intressanta projekten inom finansområdet. Under hösten har Mind fått förnyat förtroende hos flera kunder exempelvis: Fora Försäkringscentral, FöreningsSparbanken, Nordea, SIX, Sjunde AP- fonden, och Bankenes BetalingsSentral i vilka det idag finns både teknik- och affärsutvecklingsuppdrag. OffeX har valt konsulter från Mind till att ansvara för tester och implementationen av det valda handelssystemet. OffeX Crossing är ett saminitiativ från de fyra storbankerna Handelsbanken, FöreningsSparbanken, SEB och Nordea. Andra nya kunder under fjärde kvartalet var SEB e-Banking, SEB Enskilda, KPA, Norges Kreditt, och Storebrand. Ett viktigt nyckeltal är det så kallade Nöjd Kund Index (NKI) där Mind efter varje genomfört uppdrag mäter hur väl bolaget mött uppdragsgivarnas förväntningar och hur väl Mind levt upp till definierade leve ranskriterium. Under 12 månaders löpande mätningar har Finans och Försäkring nått 4,5 på en femgradig skala. Ompositionering hos kunder inom TIME-segmentet Många företag inom TIME-sektorn genomför genomgripande verksamhetsförändringar baserade på förändrade marknadsförutsättningar drivna av Internet, bredband, mobilitet och telefoni. Telekom står för den övervägande delen av omsättningen inom TIME. Mind har under fjärde kvartalet 2000 fått förnyade uppdrag från bolag som Ericsson/Internet Applications, Ericsson/Divison Multi Networks, Ericsson/SCSA, Skanova, Eniro, Oppido/Torget och Telia Mobile. Nya kunder under fjärde kvartalet var Speedy Tomato, Streamserve, Incirco, Targeted och TV2 (Norge). TIME har sedan mätningarna började under andra halvåret 2000 nått 4,6 poäng på en femgradig skala i Nöjd Kund Index. Insight - inriktat på nya tillväxtområden Under årets sista kvartal bildades Mind Insight, inriktat på nya tillväxtområden. Insight fokuserar på de tre segmenten; Turism och transport, Bygg och energi samt Läkemedel. Insight har under hösten fått förnyat förtroende genom nya uppdrag från tidigare kunder. Bland kunderna finns Birka Energi, Sensel samt Göteborg Energi, Scandinavian Leisure Group och AstraZeneca. Insight nådde en genomsnittspoäng på 4,3 av 5 i genomförda kundnöjdhetsmätningar sedan mätningarna började under hösten 2000. Medarbetare Under 2000 ökade antalet medarbetare med 255 personer eller 143 procent, från 178 till 433 personer, varav 146 personer via förvärv. Det totala antalet kontrakterade medarbetare uppgick per den 31 december till 287. Investeringar Investeringarna för 2000 uppgick till 38,3 Mkr exklusive förvärv av dotterbolag. Investeringar avser främst löpande investeringar i rörelsen. Finansiell ställning Likvida medel uppgick den 31 december 2000 till 85,2 (10,7) Mkr. Av kundfordringarna om 37,4 Mkr var 36,9 Mkr betalda per 21 februari 2001. Av kostnaden om 80,7 Mkr för åtgärdsprogrammet är cirka 59,5 Mkr likviditetspåverkande. Av dessa kommer 34,2 Mkr att påverka Minds likvi ditet under första halvåret 2001. Till detta kommer utbetalning av semesterskuld till dem som lämnar Mind vilket inklusive sociala avgifter uppgår till 6,6 Mkr. Balansen mellan kostnader och intäkter har återställts och bolaget bedöms ha finansiella resurser för fortsatt utveckling enligt plan. Soliditeten, efter nedskrivning av goodwill, var 51 (-10) procent. Soliditeten exklusive goodwill uppgick till 37 procent. Utsikter för 2001 » Baserat på nuvarande marknadssituation bedöms Mind omsätta 250 - 300 Mkr. » Minds mål är ett positivt resultat före goodwillavskrivningar under första halvåret 2001 och ett positivt resultat före goodwillavskrivningar för helåret. Händelser efter periodens utgång Hans Hasselgren tillträdde den 5 februari 2001 som VD för Mind efter Jörgen Larsson. Hans Hasselgren arbetade tidigare på Modul1, först som konsultchef, därefter som vice VD för Modul1 och VD för Modul1 e-business. Under perioden 1995-1999 arbetade Hans på Cambridge Technology Partners, främst som konsultchef i Sverige och med uppbyggnaden av verksamheten i Norge. Jörgen Larsson, som är en av Minds grundare och största enskilda aktieägare, arbetar vidare med bolagets utveckling i sin roll som ledamot i Minds styrelse. Anders Gunnarsson tillträdde den 1 februari 2001 tjänsten som ekonomichef efter Mats Björkman. Mellan januari 2000 och december 2000 hade han mot svarande befattning på Entra där han arbetade i tio år. Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget uppgick under året till 196,1 (47,7) Mkr med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -393,3 (10,1) Mkr. Antalet anställda uppgick per 31 december 2000 till 232. Investeringar, exklusive förvärv av dotterbolag, uppgick under året till 34,6 Mkr. Likvida medel uppgick till 73,9 Mkr per 31 december 2000. Aktieägare per den 31 december 2000 Antalet aktieägare i Mind uppgick den 30 december till 3 850. Av det totala antalet registrerade aktier om 41 538 296 i Mind ägs cirka 20 procent av institutionella ägare och cirka 6 procent av utländska ägare. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer hållas den 27 april 2001, kl 15.00. Förslag på styrelseledamöter kan lämnas till nomineringskommittén bestående av Jörgen Larsson, Stefan Wigren och Björn Wolrath. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning beräknas sändas ut i april 2001. Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars, 2001 lämnas den 27 april 2001. Stockholm den 21 februari 2001 Styrelsen Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00180/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00180/bit0002.pdf Hela Boklsutskommunikén

Dokument & länkar