Delårsrapport för Mind AB (publ) 1 januari-30 september 2000

Delårsrapport för Mind AB (publ) 1 januari-30 september 2000 1 2 » Omsättningen ökade under perioden med 284 procent till 237,0 (61,7 ) Mkr. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 59,1 (23,9) Mkr, en ökning med 147 procent. » Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -106,9 (-5,9) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för tredje kvartalet uppgick till -60,0 (-5,7) Mkr. » Antalet medarbetare ökade under perioden med 313 från 178 till 491 personer. Under tredje kvartalet minskade antalet medarbetare i Mind totalt med 2 personer. » Under perioden har Mind successivt ökat fokuseringen på de prioriterade segmenten Finans och försäkring samt TIME. » Till följd av de kraftigt försämrade marknadsförutsättningarna för Nätverkspionjärer minskades exponeringen mot detta segment, vilket lett till minskad beläggning. Omsättning och resultat påverkades kraftigt av denna omställning. » Såväl omsättning som resultat kommer att påverkas negativt av den påtagliga marknadsförändringen även under kvartal fyra. » Minds mål är att nå ett positivt resultat före goodwillavskrivningar under första halvåret 2001. För att nå detta mål arbetar Mind med att ta fram ett kraftfullt program som kommer att inkludera såväl effektiviseringar som strukturella åtgärder. » Sun utnämnde i september Mind till "e-integrator of the year" i Sverige. » Oracle utnämnde i oktober Mind som första svenska bolag till "most influential e-business partner" i regionen Europa, mellanöstern och Af- rika. Påtagligt förändrade marknadsförutsättningar Marknaden för Internettjänster förändras mycket snabbt. Mind har sedan 1999 arbetat framgångsrikt med segmentet Nätverkspionjärer. Under sommaren har kapitalmarknadsklimatet för Nätverkspionjärer förändrats kraftigt. Till följd av dessa förändrade förutsättningar har dels ett flertal av dessa bolag fått likviditetsproblem vilket i vissa fall lett till konkurser. Således har efterfrågan på internetkonsulttjänster från Nätverkspionjärer minskat dramatiskt. Baserat på Minds styrka inom segmenten Finans och försäkring samt TIME och för att bemöta de kraftigt förändrade förutsättningarna för Nätverkspionjärer har Mind ökat fokuseringen på de prioriterade segmenten. Kommentar till omsättningen Minds omsättning uppgick under perioden till 237,0 (61,7) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 284 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 59,1 (23,9) 1 Under år 2000 har Mind ändrat redovisningsprincip för hur förvärvade dotterbolags intäkter och kostnader redovisas i koncernredovisningen. Intäkter och kostnader redovisas från och med det kvartal förvärvet skedde. Resultaträkningen för 1999 har räknats om på motsvarande sätt. Enligt tidigare använd princip redovisades intäkter och kostnader för hela det innevarande räkenskapsåret då förvärvet skedde. Enligt den nya redovisningsprincipen uppgår omsättningen för 1999 till 84,9 Mkr, jämfört med tidigare redovisad omsättning enligt årsredovisning 1999 till 90,6 Mkr. 2 Jämförelsetal avser motsvarande period 1999. Jämförelsetalen är proforma utifrån de verksamheter som skulle komma att utgöra dagens Mindkoncern. Inkluderade verksamheter är Mind Improvement Group AB (MIG), Innovative Media Consulting AB (IMC), Mind AB, Mind Norge AS för hela 1999 samt Inventa Affärsutveckling AB för fjärde kvartalet 1999. Mindkoncernen bildades genom ett samgående mellan IMC och Mind AB där rörelsen i MIG och bolaget Inventa Affärsutveckling sedan förvärvades. Proforma uppgifterna inkluderar omsättning och kostnaderna i MIG under perioden januari till juni 1999, vilket den officiella redovisningen ej gör till följd av att rörelsen i MIG förvärvades i juli 1999. Utan proforma justeringar uppgår omsättningen för 1999 för perioden till 38,6 Mkr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -6,8 Mkr. Mkr, en ökning med 147 procent. Mind uppnådde under tredje kvartalet tillväxtmålet om 100 procent för helåret 2000. I rapporten för perioden 1 januari till den 30 juni 2000 gjorde styrelsen bedömningen att säsongseffekten och minskningen av segmentet Nätverkspionjärer skulle påverka omsättning och resultatet negativt, vil- ket skett. Den under kvartalet svaga omsättningsutvecklingen beror på ett säsongsmässigt svagare kvartal tre, på omställningen från Nätverkspionjärer samt på en medveten dämpning av tillväxttakten. Den ökade fokuseringen på de befintliga segmenten Finans och försäkring samt TIME (telekom, information, media och underhållning), har inte kunnat kom- pensera för bortfallet från segmentet Nätverkspionjärer. Omsättningen har även påverkats negativt av reserveringar (se nedan). Kommentar till resultatet Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för perioden till - 106,9 (-5,9) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för tredje kvartalet uppgick till -60,0 (-5,7) Mkr. Resultatet före skatt uppgick för perioden till -121,9 (-6,0) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -123,7 (-6,0) Mkr. Det rådande kapitalmarknadsklimatet för Nätverkspionjärer har fortsatt lett till att kunder avbrutit projekt eller bedömts inte kunna uppfylla sina åtaganden mot Mind. Förhandlingar pågår med dessa kunder och Mind har gjort reserveringar hänförliga till dessa projekt som påverkat omsättningstillväxten för perioden negativt med 32 procentenheter (19,7 Mkr) och belastat resultatet med 22,0 Mkr. Reserveringarna påverkade omsättningen under kvartal tre med 8,0 Mkr och resultatet med 8,1 Mkr. Kraftfullt program för lönsamhet Mind arbetar med att ta fram ett kraftfullt program för att nå lönsamhet under första halvåret 2001. Programmet kommer att innebära såväl effektiviseringar som strukturella åtgärder. Omställningen till de strategiska segmenten och effektiviseringarna förväntas få full effekt under första halvåret 2001. Mind ska relativt andra segment minska verksamheten mot Nätverkspionjärer kraftigt. Nätverkspionjärer som Mind bedömer är finansiellt stabila kommer fortsatt vara intressanta då dessa till stor del driver utvecklingen på Internet. Mind har regler innebärande att bolaget vid nytecknande av avtal begär olika former av säkerheter från denna typ av bolag för att säkerställa betalning. I den kraftigt reducerade portföljen av uppdrag från detta segment finns dock några projekt kvar som med det rådande kapitalmarknadsklimatet innebär fortsatta risker för kundförluster och avbrutna projekt under kvartal fyra. Såväl omsättning som resultat kommer att påverkas negativt av den påtagliga marknadsförändringen även under kvartal fyra. Mål, strategier och utsikter Minds mål är att ta en ledande position inom internetrelaterade konsulttjänster för Finans och försäkring samt TIME i Europa. Den goda efterfrågan inom Finans- och försäkringssegementet förväntas fortsätta. De finansiella marknaderna i Europa har ännu inte genomgått de omfattande förändringar avseende Internettjänster som de svenska bankerna har gjort mycket framgångsrikt med ökad lönsamhet som följd. Mind gör även bedömningen att TIME-segmentet kommer att fortsätta investera kraftigt i interaktiva medier. Mind utvecklar flera applikationer inom olika tekniker för att kunna utnyttja flera olika distributionskanaler såsom trådlöst Internet och digital-TV. Minds mål är att nå ett positivt resultat före goodwillavskrivningar under första halvåret 2001. Mind ska växa i den takt som marknaden och lönsamheten tillåter. Tillväxten ska balanseras så att det prioriterade lönsamhetsmålet nås. Bolaget bedömer att marknadstillväxten kommer vara 50-70 procent per år inom de prioriterade segmentetn. När Mind nått lönsamhet ska den internationella expansionen fortsätta och då koncentreras till de finansiellt starka regioner som är betydelsefulla för de prioriterade segmenten i Europa. Ökad fokus på Finans och försäkring samt TIME Mind har under hela 2000 intensifierat satsningarna inom Finans och försäkring med en gedigen kompetens och ledande position inom detta segment som resultat. Under tredje kvartalet var orderingången inom seg- mentet mycket tillfredsställande med nya kunder och utökat förtroende hos befintliga kunder. De faktorer som styr den ökade efterfrågan av tjänster inom finanssektorn är dels att bankerna har sett mycket positiva resultat av gjorda investeringar i ny teknik, dels den växande marknaden för fond- och kapitalförvaltning. De nya och utökade uppdragen avser både system- utveckling och Internetstrategi, verksamhetsutveckling samt utveckling av nya tjänster hos kunder som SEB, FöreningsSparbanken, MeritaNordbanken, Kreditkassen, Unibank, OM, Postgirot, Fora och SIX. Många företag inom TIME-sektorn genomför en genomgripande verksamhetsförändring baserat på förändrade marknadsförutsättningar drivna av Internet, bredband, mobilitet och telefoni. Mind har en god erfarenhet från sektorn och djup förståelse för såväl den teknik som de affärsstrategier som driver dessa bolag. Många av de mest framträdande bolagen som driver denna utveckling finns bland Minds kunder; Telia, Glocalnet, Ericsson, Nokia. Mind har ett högt kundvärde samt hög leveranskvalitet som ständigt utvecklas inom de prioriterade sektorerna. Detta bekräftas genom att segmentet Finans och försäkring erhållit 4,7 av 5 i subjektiv kundnöjdhet i de under den senaste tolvmånadersperioden utförda uppdragen. Uppdrag och utmärkelser Mind fick under perioden uppdraget av Prenax, huvudaktören inom svensk prenumerationsförmedling, att vidareutveckla den Internetlösning som tidigare tagits fram för den svenska marknaden. Portalen ska nu användas när Prenax expanderar i USA och på den europeiska marknaden. Ett strategiskt samarbete påbörjades med kommunikationsbolaget Glocalnet. Mind har fortsatt sitt samarbete med Skandinavian Leisure Group och inlett ett nytt strategiskt samarbete med Spies för att utveckla Spies webbplatser i Danmark, Finland och Sverige. Sun har utnämnt Mind till "e-integrator of the year" i Sverige och Oracle har utnämnt Mind som första svenska bolag till "most influential e-business partner" i regionen Europa, mellanöstern och Afrika. Medarbetare Under perioden 1 januari - 30 september 2000 ökade antalet medarbetare med 313 personer eller 176 procent, från 178 till 491 personer, varav 146 personer via förvärv. Det totala antalet kontrakterade medarbetare uppgick per den 30 september till 480 personer inkluderat 17 medarbetare vilka ännu ej påbörjat sin anställning och 28 medarbetare som ännu ej avslutat sin anställning Investeringar Investeringarna för perioden uppgick till 38,1 Mkr exklusive förvärv av dotterbolag. Investeringar avser främst löpande investeringar i rörelsen. Finansiell ställning Likvida medel uppgick till 136,6 (0,1) Mkr vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 83 (-7) procent. 3 Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 149,9 Mkr med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -105,6 Mkr. Antalet anställda uppgick per 30 september 2000 till 312. Investeringar, exklusive förvärv av dotterbolag, uppgick under perioden till 33,0 Mkr. Likvida medel uppgick till 124,7 Mkr per 30 september 2000. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 lämnas den 21 februari 2001. Årsredovisning beräknas sändas ut i april 2001. Stockholm den 24 oktober 2000 Styrelsen Granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat delårsrapporten avseende perioden 1 januari till 30 september 2000 enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är vä- sentligen begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något 3 Jämförelsesiffror för moderbolagets omsättning 1999 anges inte eftersom bolaget inte redovisade någon omsättning under perioden. som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredo- visningslagen. Stockholm den 24 oktober 2000 Ernst & Young AB Hamish Mabon Auktoriserad revisor KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MKR För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Larsson, VD, tel 0733-61 10 10 Maria Andark, Investor Relations, tel 0733-61 10 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar