Minds prospekt offentligt

Minds prospekt offentligt Styrelsen för Mind AB (publ) ("Mind") har ansökt om notering av bolagets aktier på O-listan vid OM Stockholmsbörsen i samband med ett erbjudande om att förvärva aktier i bolaget. OM Stockholmsbörsens bolagskommitté har den 3 maj 2000 beslutat uppta Mind till notering på O-listan under förutsättning att spridningskravet för bolagets aktier uppfylls. Erbjudandet omfattar 10 649 800 aktier1, motsvarande 28 procent av aktiekapitalet och rösterna i Mind efter genomförd nyemission. Aktierna utgörs av både befintliga och nyemitterade aktier och kommer att erbjudas institutionella investerare i Sverige och utomlands samt allmänheten i Sverige. Efter genomfört erbjudande kommer antalet aktier i Mind att uppgå till högst 38 492 2302. Försäljningspriset kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande bland institutionella investerare. Prisintervallet har fastställts till 48-58 kronor per aktie. Försäljningspriset per aktie i Mind kommer att vara lika för alla kategorier av investerare. Minds prospekt offentligt Svenskt prospekt är offentligt idag den 12 maj 2000. Anbudstiden för institutionella investerare börjar den 17 maj 2000 och avslutas den 30 maj 2000. Anmälningstiden för allmänheten i Sverige löper mellan den 17 maj 2000 och 29 maj 2000. Det slutliga försäljningspriset kommer att offentliggöras omkring den 31 maj 2000. Aktierna beräknas komma att upptas till notering på OM Stockholmsbörsens O-lista omkring den 13 juni 2000. Alfred Berg Fondkommission AB är ledande emissionsinstitut för erbjudandet. EPO.com deltar i försäljningen till allmänheten. Indikativ tidsplan 12 maj Prospekt offentligt 17-29 maj Anmälningsperiod allmänheten 17-30 maj Anbudsperiod institutioner 31 maj Slutligt försäljningspris offentliggörs 9 juni Likviddag 13 juni Beräknad första dag för notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen För ytterligare information Prospekt finns att tillgå på www.mind.se, www.alfredberg.se och www.epo.com/se/. Prospekt går även att beställa hos Alfred Berg Fondkommission AB, telefon 08-572 364 75 samt hos Mind 08-410 210 00. Mind AB Jörgen Larsson, verkställande direktör, telefon 08-410 210 00, alt 0703- 211 800 Maria Andark, investor relations, telefon 08-410 210 00, alt 0708-596 488 Alfred Berg Fondkommission AB Peter de Jounge, telefon 08-723 58 00 Mind AB Mind är ett internetkonsultföretag som specialiserar sig på att utveckla och bygga portaler samt erbjuda tjänster kopplade till dessa. Mind bedriver för närvarande verksamhet i Sverige, Norge och Frankrike. Affärsidé och mål Mind strävar efter att vara en av de aktörer som når den lönsamma positionen som en fjärde generationens internetkonsult. Minds affärsidé är att göra sina kunder marknadsledande i nätverksamhället genom tjänster baserade på affärskreativitet, ett upplevelsebaserat perspektiv och genomförandekraft. Mind prioriterar idag tillväxt och har som mål att bli ett av de ledande europeiska internetkonsultföretagen med en global ansats. Minds mål är också att ha en tillväxt överstigande 100 procent per år under de närmaste åren. När Minds marknad mognar är det styrelsens mål att bolaget skall uppnå en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om cirka 20 procent. 1 Eller det högre antal aktier som kan komma att emitteras till följd av eventuell övertilldelning. 2 Före eventuell övertilldelning. Tillväxtkraft Mind har under 1999 och 2000 haft en betydande tillväxt, både organiskt och genom ett flertal förvärv. Under 1999 växte Mind från 60 personer vid ingången av året till 178 personer vid utgången, varav 17 tillkom genom förvärv. Per den 31 mars 2000 hade Mind 376 anställda, vilket motsvarar en ökning med 198 personer under 2000, varav 106 personer tillkom genom förvärv. Vid samma datum uppgick det totala antalet kontrakterade medarbetare till 437. Den organiska omsättningtillväxten i Mind uppgick 1999 till 135 procent. Mind prioriterar en fortsatt stark tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Bolagets struktur och organisation är i sin helhet utformad för att främja tillväxt och möjliggör att affärskoncept, kompetens och erfarenheter kan överföras inom koncernen. Portalkoncept Mind fokuserar på ett kunderbjudande: att med hög förädlingsgrad utveckla och bygga portaler samt erbjuda tjänster kopplade till dessa. Strategisk rådgivning, förändringsledning, traffic management och support är exempel på kompletterande tjänster. Minds portalerbjudande har resulterat i många uppdrag och bygger på en samverkan mellan Minds fyra kompetensområden: Process, Människa, Design & Kommunikation samt Teknik. Denna samverkan skapar kreativa lösningar och den genomförandekraft som krävs för att realisera kundernas potential i nätverkssamhället. Fokuseringen på portaler har givit Mind möjligheten att utveckla en strukturerad arbetsmetodik och att skapa återanvändbara komponenter för att generera ett högre förädlings- och kundvärde i varje uppdrag. Mind investerar också i plattformar och processer, som syftar till att skapa en teknikbas som kan appliceras på flera unika kundlösningar. Mind tillämpar olika former av prissättning och betalning, beroende på uppdrag och på kundens preferenser. Löpande räkning är för närvarande den vanligaste avtalsformen såväl för branschen som för Mind, men delägarskap och målrelaterad prissättning är alternativ som Mind avser att tillämpa i allt högre utsträckning. Kunder Minds mål är att inneha relationer med kunder som har ambitionen att bli marknadsledande på sina respektive marknader, internationellt såväl som lokalt. För att stärka kundrelationerna och för att säkerställa kvalitet och konkurrenskraft i leveranserna, fokuserar Mind på segmenten TIME (telekom, IT, media och underhållning), finans och försäkring, turism och transport samt nätverkspionjärer, dvs internetverksamheter baserade på nya affärsmodeller. Av denna strategi följer en bred och djup förståelse för de verksamheter som Minds kunder bedriver. Bland Minds kunder finns stora etablerade företag som MeritaNordbanken, Kreditkassen, Telia, Ericsson, Nokia, European Leisure Group och SälenStjärnan, men också flera nystartade företag, framförallt inom segmentet nätverkspionjärer såsom Wideyes, Dressmart, Voice Magazine och Oppido. Nyckeltal Proforma 1998Proforma 1999 Omsättning, Mkr 95,1 184,6 Antal årsanställda, genomsnitt 97 198 Antal anställda vid periodens utgång136 279 Mind AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar