Kallelse till extra bolagsstämma i onetwocom AB (publ)

Härmed återkallar styrelsen i onetwocom AB (publ) tidigare annonserad kallelse till bolagsstämma den 10 december 2004 som ersätts med nedanstående kallelse till bolagsstämma den 22 december 2004.

Aktieägarna i onetwocom AB (publ), org nr 556294-7845, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2004 kl 10.00 i bolagets lokaler, Danvikcenter 28, 11 tr i Nacka. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 12 december 2004; - dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 december 2004 kl 16.00 under adress onetwocom AB, Att. Cecilia Johansson, Danvikcenter 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 965 43, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post: cecilia.johansson@one2com.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisations¬nummer, telefonnummer dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 12 december 2004, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. DAGORDNING Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av handlingar 8. Styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission 9. Styrelsens förslag till bemyndigande 10. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 3 december 2004 om nyemission av högst 200.000.000 aktier å nominellt 0,10 kr varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 20.000.000 kr. Emissionskursen har bestämts till 0,20 kr. Betalning för aktierna skall kunna ske såväl kontant som genom kvittning enligt styrelsens redogörelse. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av en sluten krets investorer. Bland investorerna återfinns styrelseledamöter och andra befattningshavare i bolaget som omfattas av den sk Leo-lagen. För giltigt beslut krävs således biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Emissionen innebär vid full teckning en utspädningseffekt om högst 22 procent av aktiekapitalet. Skälet till förslaget om godkännande av emission och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det under rådande marknadsläge och givet bolagets ekonomiska situation inte är realistiskt att genomföra en företrädesemission. Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras för registrering av bolagsstämmans beslut under punkten 8. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 8 handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget fr o m en vecka före bolagsstämman. ____________________ Stockholm i december 2004 Styrelsen

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar