onetwocom AB (publ) gör en kraftfull satsning som norsk mobil- och bredbandsoperatör och avser genomföra riktad nyemissi

Styrelsen i onetwocom AB beslutade idag om nyemission av högst 200.000.000 aktier till en emissionskurs av 24 öre per aktie som har fastställts med ledning av aktiens börskurs den 25 november 2004. Aktierna skall kunna betalas såväl kontant som genom kvittning. Emissionen är riktad till professionella investerare samt styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i bolaget. Från styrelsen tecknar Kjell Bråthen aktier för 5 miljoner SEK, ifrån ledningen tecknar koncernchef Ove Kristensen för 1 miljon SEK och VD onetwocom Norge AS Ulf Atle Hansen för 500.000 SEK i emissionen. Styrelsen har för detta ändamål kallat till extra bolagsstämma den 10 december 2004. Aktier till ett värde av 21 miljoner SEK har hittills tecknats i emissionen. Emissionslikviden ska användas för att stärka Emoon Communication AS balansräkning och rörelsekapital, samt för etablering och expansion av mobil- och bredbandsoperatören Telenordic på den norska marknaden. Telenordic har etablerats som en ny operatör för mobiltelefoni och bredband på den norska marknaden. Affärsidén är att erbjuda abonnemang till kunder med hög aktivitetsnivå. Verksamheten hittills under 2004 Koncernen har mer än fördubblat sin omsättning under 2004 jämfört med 2003 och förväntas under året uppnå ett positivt rörelseresultat exklusive uppstartskostnader i Telenordicverksamheten. Den kraftiga omsättningstillväxten omfattar koncernens samtliga dotterbolag: -one2com Norge AS förväntas omsätta cirka 280 miljoner SEK, en 160% tillväxt jämfört med 2003. Förväntat rörelseresultat för 2004 är cirka 6 miljoner SEK -Freetel AB förväntas omsätta cirka 80 miljoner SEK, en 20% tillväxt jämfört med 2004. Förväntat rörelseresultat för 2004 är cirka 1,5 miljoner SEK. -one2com Danmark AS har vuxit starkt under sitt första verksamhetsår. Bolaget förväntas uppnå en omsättning om ca 60 miljoner SEK med ett rörelseresultat för 2004 på cirka minus 4 miljoner SEK. Bolaget förväntas ha ett positivt rörelseresultat i Q4. Det helägda dotterbolaget Emoon Communication AS koncentrerar sina resurser till försäljning av koncernens produkter inom Network Services (Telenordic). Bruttoförsäljningen de första tre månaderna uppgår till 13.700 abonnemang. Målsättningen till årets slut är 10.000 porterade och aktiva abonnemang. Utvecklingen de första månaderna har visat att kombinationen av onetwocoms distribution, bolagets strategiska positionering inom Networking Services och direktförsäljningen via uppköpet av Emoon Communication AS har genererat en stark tillväxt inom ett affärsområde som förväntas ge betydligt positivt bidrag till koncernens resultat under 2005. Utsikter för 2005 – Vi har mer än fördubblat omsättningen under 2004. I och med den kraftfulla satsningen inom Network Services, med målsättning 80.000 abonnenter vid utgången av nästa år, förväntas koncernen omsätta upp emot 800 miljoner SEK och ha en rörelsemarginal på 3% under 2005, säger onetwocoms koncernchef Ove Kristensen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Finansiella rådgivare för den riktade nyemissionen är Norse Securities ASA och H&Q Norden Fondsmeglerforretning ASA. För ytterligare information vänligen kontakta: onetwocom AB (publ), Ove Kristensen, CEO Tel + 47 21 50 41 00 Mobil: + 47 408 52 040 ove.kristensen@onetwocom.com

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar