Delårsrapport för perioden januari - september 2000

Delårsrapport för perioden januari - september 2000 för Modul 1 Data AB (publ) * Omsättningen ökade med 20 % till 332,2 (276,0) Mkr * Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 (37,8) Mkr inkl SPP-återbäring om 6,4 Mkr * Antalet medarbetare ökade med 26 % till 475 personer Omsättning och resultat Omsättningen för Modul 1 Data koncernen ökade med 20 procent till 332,2 Mkr (276,0 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 2,4 Mkr (37,8 Mkr) inkl SPP-återbäring om 6,4 Mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,7 (13,7) procent. Resultatet per aktie efter full skatt blev 0,06 kr (1,45 kr). Anställda Antal anställda vid periodens slut uppgick till 475 (376) personer, en ökning med 26 %. Modul 1 sysselsatte 510 personer inklusive underkonsulter. Personalomsättningen under perioden uppgick till 15 (8) procent. Likvida medel och soliditet Modul 1:s likvida tillgångar uppgick till 50,4 Mkr (71,8 Mkr) vid periodens slut. Soliditeten var vid samma tidpunkt 67 (60) procent. Investeringar Investeringar i inventarier uppgick till 1,4 Mkr (0,9 Mkr). Bolagisering Modul 1 genomförde i april den tidigare aviserade bolagiseringen, vilket innebär att större delen av den rörelsedrivande verksamheten som bedrivits i moderbolaget flyttat över till tre separata bolag, Modul 1 IT-solution, Modul 1 e-business och Modul 1 Quality Solutions. I samband med bolagiseringen inför Modul 1 en processorienterad organisation. Bolagiseringen och implementationen av den processorienterade arbetsformen genomförs i syfte att möjliggöra en fortsatt snabb tillväxt och belastar resultatet med ca 6 Mkr. Verksamheten Marknad och utveckling Modul 1 har lyckats väl med att positionera sig som en leverantör och partner inom e-business-området. Detta har uppnåtts genom omfattande investeringar inom kompetens- och konceptutveckling i syfte att öka andelen projekt och helhetsåtaganden. För att befästa positionen har Modul 1 bedrivit utveckling av prototyper samt bedrivit kundprojekt med nya ersättningsformer och delad affärsrisk. Investeringarna inom kompetens- , propotyp- och konceptutveckling har belastat resultatet med 14 Mkr. Därutöver ingår i det rapporterade resultatet reserveringar för befarade kundförluster med 8,6 Mkr vilka i sin helhet belastat resultatet i kvartal 3. Marknaden för de internetrelaterade tjänsterna visar en fortsatt stark tillväxt. Som exempel på Modul 1´s projektåtaganden kan nämnas tjänsten svensk Sajtprovning som nyttjas av bl.a. Ikea och Ericsson, utveckling av ett Data Warehousesystem åt Försvaret med 2000 användare och utveckling av ett Web baserat system med information, analys och transaktioner för fastighetsbranchen i Sverige och Europa åt Datscha.com. Vidare har Modul 1 etablerat sig som en av de ledande konsulterna inom tillväxtområdet "intelligenta hus" och är leverantör och samarbetspartner till flera av de betydande aktörerna inom området. Kapacitetsutnyttjandet har dock i sin helhet under perioden ej varit tillfredsställande, med en överkapacitet om ca 17.000 timmar som följd. Denna tid har till stor del nyttjats till vidare-utbildning i de senaste tekniska miljöerna. Rekrytering och förvärv Modul 1:s plan för rekrytering under året var att vi skulle anställa 200 personer. Per den 30:e september hade 126 personer anställts. En omfattande rekryteringskampanj har inletts i oktober med avsikt att närma oss målet. Nettoökninen av personal under året kommer dock att bli lägre än förväntat då personalomsättningen har ökat. Den ökade personalomsättningen beror dels på Modul 1´s omorganisation och dels på en allmän trend i branschen. Som tidigare meddelat har Modul 1 förvärvat bolaget Newmedia.se AB. Genom detta förvärv har nu Modul 1 etablerat verksamhet utomlands. Detta har skett genom att Modul 1 under kvartalet etablerat en filial i Köpenhamn med newmedia´s verksamhet som bas. Denna satsning baseras på potentialen för newmedia´s produkter och tjänster i Europa. Priser och löner Modul 1 har inte kunnat kompensera lönekostnadsökningarna fullt ut med erforderliga prisökningar. Vinstmarginalen har härvidlag försämrats med ca 3 % vilket påverkat rörelseresultatet negativt med ca 10 Mkr. Framtidsutsikter Modul 1:s strategier innebär en fokusering på en mer aggressiv tillväxt under de närmaste åren genom rekrytering och förvärv. Modul 1:s långsiktiga målsättning att år 2002 omsätta 1 miljard kronor ligger fast. Vidare har Modul 1 uttalat att vinstnivån* över tid inte skall understiga 10 %, men för ett enskilt år kan marginalen bli lägre. Modul 1:s omsättningstillväxt för innevarande år beräknas att uppgå till 20 - 25 % mot i föregående rapport uttalade 25 - 30 %. Efterfrågan på Modul 1´s tjänster ökar i en marknadssituation som vi bedömer god. * resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 106,8 Mkr (255,0) Mkr och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till -11,4 Mkr (36,2 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick 19,5 Mkr (53,3 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 65,3 Mkr (40,7 Mkr). Kommande rapporttillfälle Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2000 lämnas den 30 januari 2001 mot tidigare aviserat 25 januari, 2001. Stockholm den 27 oktober 2000 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Tommy Collin, tfn 08-568 410 40, tommy.collin@modul1.se Vice verkställande direktör Lars Lindtorp, tfn 08-568 411 20, lars.lindtorp@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00460/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00460/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar