Delårsrapport för perioden januari-september 2002 för Modul 1 Data AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för perioden januari - september 2002 för Modul 1 Data AB (publ) ·Omsättningen uppgick till 220,8 Mkr (304,3 Mkr) ·Resultat efter finansiella poster uppgick till -41,6 Mkr (-31,8 Mkr) inklusive jämförelsestörande poster om -14,7 Mkr (-5,7) ·Omfattande åtgärdsprogram implementerat ·Positivt resultat och kassaflöde förväntas i fjärde kvartalet Omsättning och resultat för perioden Omsättningen för Modul 1 Data koncernen uppgick till 220,8 Mkr (304,3 Mkr). Resultatet EBITDA uppgick till -23,9 Mkr (-18,8) och resultatet före skatt -41,6 Mkr (-31,8 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt blev -1,70 kr (-1,34 kr). I resultatet för perioden ingår kostnaderna för de åtgärds-program som tidigare aviserats. Dessa kostnader, som uppgår till 18,5 Mkr, är avskrivning av fordringar på och garantiåtaganden för de två dotterbolag som försattes i konkurs den 24 september (13,0 Mkr inklusive nedskrivning av goodwill med 9 Mkr) samt avsättning för avveckling av personal i kvarvarande verksamheter (5,5 Mkr). Modul 1 Quality Solutions AB som begärdes i konkurs den 24 september ingår i koncernresultaträkningen t o m augusti med en förlust om -3,7 Mkr. I periodens resultat ingår nedskrivning av befarade kundförluster med 1,7 Mkr. Modul 1 har värderat reserveringar för pågående tjänsteuppdrag och övriga poster vilket har resulterat i en nettoavsättning för perioden om -4,3 Mkr. Det operativa resultatet, EBITDA, för kvarvarande verksamheter uppgår till -13,0 Mkr (-8,8 Mkr) för perioden. Vid beräkning av skattekostnaden för perioden har även en omvärdering av skattemässiga förluster från föregående år beaktats vilket påverkat periodens uppskjutna skattekostnad positivt med 1,8 Mkr. Omsättning och resultat tredje kvartalet Omsättningen för Modul 1 koncernen för kvartalet uppgick till 59,3 Mkr (76,8 kr). Resultatet EBITDA uppgick till -13,3 Mkr (-21,5 Mkr) och resultatet EBT till -29,3 Mkr (-25,4 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt blev -1,27 kr (-0,88 kr). Åtgärdsprogram implementerat Styrelsen beslutade i tredje kvartalet att implementera ett åtgärdsprogram för att stärka den framtida resultatförmågan. Dotterbolagen LNJ IT Konsult (fd Askus IT verksamhet) och Modul 1 Quality Solution (MQS) begärdes i konkurs den 24 september. Konkurserna berörde sammanlagt ca 150 anställda. Vid tidpunkten för konkursen var de upparbetade förlusterna i LNJ ca - 7 Mkr och i MQS ca -4 Mkr. Förlusterna tillsammans med de båda bolagens svaga beläggningsläge gjorde konkurserna oundvikliga. Totalt belastar konkurserna Modul 1 koncernens resultat med 13,0 Mkr. LNJ förvärvades i juni 2002 och motsvarade inte förväntningarna utan ett prognostiserat överskott förbyttes till kraftiga förluster. Modul 1 och säljarna av LNJ har med anledning därav träffat en överenskommelse om nedsättning av köpeskillingen. Styrelsen beslöt vidare om ytterligare avveckling av personal i Stockholm och Umeå. Det innebär att ca 20 personer lämnar kontoret i Stockholm och att kontoret i Umeå avvecklas. Den beräknade kostnaden för detta har reserverats i tredje kvartalet och uppgår till 5,5 Mkr. En frivillig generell lönesänkning på 7,5 % samt besparingar i vissa pensionsinbetalningar har genomförts. Anslutningen till besparingsprogrammet har varit god och ger totalt besparingar på ca 6 Mkr under 2002, främst i fjärde kvartalet, och därefter bestående besparingar om ca 9 Mkr per år. Förvärvet av fd Askus IT verksamhet (LNJ ) Som tidigare aviserats förvärvades fd Askus IT verksamhet den 31 maj i er. Verksamheten ingick med 2 månader i Modul 1:s halvårsrapport. Beslutet att konsolidera verksamheten baserades på att alla villkor i avtalet rörande tillträdet till LNJ var uppfyllda i anslutning till tillträdet. I efterhand, efter genomförda analyser och kontroller konstaterade Modul 1 att dessa villkor uppfylldes först i samband med omförhandlingen av köpeskillingen den 24 september. Dotterbolaget LNJ begärdes i konkurs den 24 september. Som en konsekvens av detta har verksamheten inte konsoliderats i delårsrapporten. Detta i sin tur innebär att bokslutet för andra kvartalet i år har omräknats vilket resulterade i att resultatet för andra kvartalet förbättrades med 1,9 Mkr och omsättningen minskade med 17,8 Mkr. Anställda Antal anställda vid periodens slut uppgick till 352 (424) personer en minskning med 17 % jämfört med samma period föregående år. Modul 1 sysselsätter 376 personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 22 personer. Personalomsättningen uppgick till 21 % (25 %) i perioden. Efter tredje kvartalet kommer ca 29 personer (21) att lämna Modul 1, till övervägande del som en konsekvens av den tidigare beslutade anpassningen av verksamheten. I oktober har Modul 1 anställt ca 40 personer som tidigare var anställda i de verksamheter som försattes i konkurs. Personalkostnaderna uppgår i perioden till 181,9 Mkr (245,2), en minskning med 63,3 Mkr, eller 25,8 %, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Likvida medel och finansiering Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten tom 30 september uppgick till -39,8 Mkr (-0,8 Mkr) motsvarande - 0,98 kr per aktie (- 0,04 kr). Rörelsens negativa kassaflöde består främst av utbetalning av löner för avvecklad personal 15,8 Mkr och betalning av löneskatt 6,8. Kassaflödet i tredje kvartalet uppgick till -21,7 Mkr (-0,9 Mkr). Modul 1:s likvida tillgångar uppgick till 6,0 Mkr (43,0 Mkr) vid periodens slut. Soliditeten var vid samma tidpunkt 32 % (55 %). Modul 1 hade vid rapportperiodens utgång en total kreditram om 20,0 Mkr varav 13,1 Mkr var utnyttjat. Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,1 Mkr (7,2 Mkr). Merparten av investeringen avser förvärvet av fd Askus IT verksamhet vilken i bokslutet för tredje kvartalet har skrivits ned till noll (0) kronor. Verksamheten Marknad och utveckling Efterfrågan på IT-konsulttjänster fortsätter att ligga på en låg nivå. Den svaga efterfrågan och konkurrensen har lett till att kapacitetsutnyttjandet för koncernen inte är tillfredsställande. Offentlig verksamhet och Göteborgsregionen fortsätter att uppvisa bra efterfrågan med god tillväxt för Modul 1. Efterfrågan på projekt och paketerade tjänster och lösningar med fokus på att sänka kostnader efterfrågas alltmer av Modul 1: s kunder. Kunder och projekt Modul 1 har byggt upp långvariga kundrelationer genom att vara en kompetent IT-leverantör med förmåga att leverera kvalitet på utsatt tid. Detta har lett till en genom åren återkommande hög återköpsfrekvens vilket Modul 1 ser som en styrka i tider då kunderna vill göra affärer med ett mindre antal konsultföretag jämfört med tidigare. Modul 1 har märkt en ökad efterfrågan av tjänster inom området "e-förvaltning" och ser en fortsatt stark tillväxt under de närmaste åren. Modul 1 har en mycket god kompetens inom området och levererar kvalificerade lösningar för ärende- och dokumenthanteringssystem till bl a Försvaret och SIDA. Förutom den egna portföljen av IT-tjänster har Modul 1 under perioden utvecklat samarbeten med partners. Som ett exempel på detta är Modul 1: s partnerskap med IBM (IBM Premium Business Partner vilket är IBM:s högsta nivå på partnerskap). Ett av de främsta skälen till vår starka ställning inom partnerskapet med IBM är Modul 1:s gedigna kompetens inom systemutveckling och systemintegration. Flera av våra pågående projekt kring integrerade verksamhetsportaler, t ex Vårdguiden.nu, och "e- förvaltning" är ett resultat av Modul 1: s och IBM:s samarbete. Framtidsutsikter Modul 1 bedömer att marknaden i det korta perspektivet kommer att vara fortsatt svag med hård konkurrens. I det lite längre perspektivet bedömer Modul 1 att efterfrågan på koncernens tjänster som mycket god - inte minst som resultat av att det inom flera marknadssegment finns ålderstigna IT-system som inte levererar den affärsnytta som användarna har rätt att förvänta. Det fjärde kvartalet förväntas i Modul 1 koncernen generera ett positivt kassaflöde och ett positivt resultat. Styrelsens målsättning om en kassalikviditet på 130% och en soliditet på 40% förväntas uppnås under fjärde kvartalet som ett resultat av pågående aktiviteter. Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 3,8 Mkr (1,1 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till -24,2 Mkr (-22,9 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,5 Mkr (25,0 Mkr). Investeringarna i materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 8,0 Mkr (6,0 Mkr). Merparten av investeringen avser förvärvet av fd Askus IT- verksamhet vilken i bokslutet för tredje kvartalet har skrivits ned till noll (0) kronor. Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna för innevarande år överensstämmer med principerna i årsredovisningen för 2001. Kommande rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden oktober - december 2002 lämnas den 30 januari 2003. Stockholm den 30 oktober 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lars Lindtorp, tel. 08-568 411 20 eller 070-311 01 20, lars.lindtorp@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel. 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00960/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00960/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar