Modul 1 - Delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport för perioden januari - mars 2003 för Modul 1 Data AB (publ) · Nyemissioner genomförda och tillför totalt 30 Mkr · Omsättningen uppgick till 64,7 (84,7) Mkr · Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (-1,9) Mkr · Ny verkställande direktör i Modul 1 Omsättning och resultat för perioden Omsättningen för Modul 1 Data koncernen minskade till 64,7 Mkr (84,78 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 0,1 Mkr (-1,9 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt blev -0,13 kr (-0,11 kr). Omsättningen per anställd, rensat för avvecklad personal, uppgick till 229 tkr (233 tkr) i perioden. Modul 1 har värderat reserveringar för pågående tjänsteuppdrag, kundfordringar och övriga poster vilket har resulterat i en nettoupplösning av reserveringar i perioden med 2,5 Mkr (0,5 Mkr). Personal Antal anställda vid periodens slut uppgick till 299 (392) personer, en minskning med 24 % jämfört med samma period föregående år. Modul 1 sysselsätter 323 (415) personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 8 (14) personer. Personalomsättningen uppgick till 10 % (5 %) i perioden. Efter kvartal 1 kommer ca 30 personer (40) att lämna Modul 1, till övervägande del som en konsekvens av redan genomförda anpassningar av verksamheten. Christer Bergquist har i april av styrelsen utsetts till ny verkställande direktör för Modul 1 Data AB. Fast lön utgår med 1,920 Mkr årligen samt pensionsförmån till 25 % av den fasta lönen. Likvida medel och finansiering I perioden har bolaget genomfört en företrädesemission och en riktad emission. Totalt inbringar dessa emissioner ca 26 Mkr efter avdrag för kostnader. Av den totala likviden har 18,7 Mkr erhållits i mars och resterande i april. Emissionen registrerades av PRV i april och aktier utfärdades den 24 april. För varje tvåtal nytecknade aktier erhölls en option att teckna en ny aktie i november till kursen 1,25 kronor vilket tillför bolaget 19 Mkr före kostnader vid full teckning. Rörelsens kassaflöde tom 31 mars uppgick till -13,1 Mkr (-14,7 Mkr. I perioden har löner till personal som lämnat bolaget som ett resultat av omstruktureringen utbetalats med ca 6 Mkr och löneskatt betalats om ca 4 Mkr. Resterande 3 Mkr är framförallt hänförliga till kapitalbindning i pågående tjänste- uppdrag. Modul 1:s likvida tillgångar uppgick till 7,9 Mkr (19,8 Mkr) vid periodens slut. I perioden har factoringskulden amorterats med 10 Mkr. Vid periodens slut fanns 9 Mkr i outnyttjat kreditutrymme. Soliditeten var vid samma tidpunkt 33 % (45 %). Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 Mkr (1,5 Mkr). Förhandlingar om försäljningen av dotterbolaget newmedia pågår. Verksamheten Marknad och utveckling Den svaga marknaden består och det råder fortsatt en obalans mellan utbud och efterfrågan. Någon nämnvärd förändring har inte skett i perioden och därmed tycks det som efterfrågan har stabiliserats något om än på en låg nivå. Efterfrågan inom Offentlig verksamhet och region Väst har fortsatt att utvecklas positivt och uppvisar ökad efterfrågan. Totalt sett har kapacitetsutnyttjandet i koncernen varit otillfredsställande. Visionen om 24-timmarsmyndigheten innebär att medborgarna skall erbjudas åtkomst till samhällstjänster via olika informationskanaler, t ex Internet, vilket innebär nya krav inom IT-området för myndigheter, kommuner och landsting. Modul 1 driver utvecklingen inom området e- förvaltning och affärsenheten för e-förvaltning inom den offentliga sektorn har växt kraftigt första kvartalet. www.vardguiden.nu, Stockholms läns landstings invånarportal för hälsa- och vård som har utvecklats av Modul 1, har nyligen blivit nominerad som ett av 30 bidrag (179 ansökningar) som i maj tävlar om titeln: bästa e- health lösning inom EU. Nya kunder och avtal Ramavtal med Västra Götalandsregionen som innehåller informationstjänster inom området webbproduktion och innebär total- eller delproduktion av webbplatser och hemsidor. Avtalet gäller till och med februari 2005 med möjlighet till förlängning två år. Ramavtal med Göteborgs Stad som innehåller IT-relaterade konsulttjänster inom Verksamhetsutveckling/ Projektstyrning/Systemutveckling och Systemförvaltning. Avtalet gäller till och med september 2004 med möjlighet till förlängning två år. Alingsås kommun har valt att teckna ramavtal med Modul 1 avseende teknikstöd på Lotus Notes. Avtalet gäller till och med januari 2005, med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Med detta nya avtal i tillägg till tidigare avtal har Modul 1 under de senaste två åren vuxit kraftigt i antal konsulter med djup Lotus Notes-kompetens. Huvudansvar för Rikspolisstyrelsens Europrojekt fas 2 som innebär en fördjupad analys av resultatet från kartläggningen i fas 1 samt att ta fram en handlingsplan och strategier för en snabb och praktisk euroanpassning vid ett svenskt deltagande i eurosamarbetet. Modul 1 har fått två nya kunder i och med avtal med Folktandvården i Örebro läns landsting och AB Familjebostäder. Förlängning av ramavtal med Stockholm Stad avseende IT-konsulttjänster för systemutveckling har skett fram till och med 2004-05-31. För fastighetsbolaget Wallenstam har Modul 1 under perioden utvecklat och levererat Wallenstams nya externa webbplats genom ett helhetsåtagande för Modul 1. Skanska har tecknat avtal med Modul 1 avseende ett pilotprojekt som syftar till att utvärdera konceptet Venture Office. Projektet är ett led i arbetet med att etablera stöd för ökad intern samverkan och effektivitet på IT-området inom Skanska. Venture Office innehåller metoder, modeller och IT-stöd som syftar till att stärka kundens förmåga att välja ut, följa upp och utvärdera såväl enskilda projekt som den samlade projektverksamheten. Framtidsutsikter Modul 1 bedömer att marknaden under 2003 successivt stabiliseras med en ökad investeringsaktivitet bland kunderna. Bolaget har inte räknat med de positiva effekterna på efterfrågan vid ett ja till EMU i folkomröstningen i september. Priserna är på väg att stabiliseras vilket bl a tar sig uttryck i att kunderna visar en ökad vilja att sluta längre avtal än tidigare. Verksamheten inom Offentlig sektor och region Väst utvecklas mycket väl. Affärsområdet Privat i Stockholm uppvisar en svagare utveckling än planerat varför betydande insatser görs för att öka försäljningen. Bolagets vinstmarginalmål om 5 % för räkenskapsåret 2003 ligger fast. Med beaktande av de uppdämda investeringsbehov som finns för privat och offentlig verksamhet bedömer Modul 1 att efterfrågan på koncernens tjänster är långsiktigt mycket god. Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 0,8 Mkr (1,0 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till 0,6 Mkr (1,8 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,7 Mkr (16,3 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Kommande rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden april - juni 2003 lämnas den 14 augusti 2003. Stockholm den 29 april 2003 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Christer Bergquist, tel. 08-568 411 00 eller 0708-661 601, christer.bergquist@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel. 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01230/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01230/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar