Modul 1 - Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport för perioden januari - september 2003 för Modul 1 Data AB (publ) · Resultatet för tredje kvartalet något bättre än vad som tidigare kommunicerats · Omsättningen uppgick till 155,5 Mkr (220,8 Mkr) · Resultat efter finansiella poster uppgick till -36,5 Mkr (-41,6 Mkr), resultatet efter skatt uppgick till - 39,4 Mkr (-37,7 Mkr) och resultat per aktie uppgick till - 0,81 kr (-1,70 kr) · Prognosen om ett positivt resultat på 4-5 Mkr i fjärde kvartalet 2003 kvarstår, vilket även gäller prognosen om ett resultat om 18-24 Mkr för 2004 Omsättning och resultat för perioden Omsättningen för Modul 1 Data koncernen uppgick till 155,5 Mkr (220,8 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till - 36,5 Mkr (-41,6 Mkr) och resultatet efter skatt till - 39,4 Mkr (-37,7 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt blev -0,81 kr (-1,70 kr). I tredje kvartalet har kostnader för de åtgärds-program som tidigare aviserats belastat med 8,0 Mkr (18,5Mkr). Modul 1 har värderat reserveringar för pågående tjänsteuppdrag, kundfordringar och övriga poster vilket har resulterat i en netto-avsättning i perioden med -0,8 Mkr (-4,3 Mkr). Dotterbolaget Newmedia, som såldes i juli, ingår i den redovisade förlusten med -1,1 Mkr. Resultatet av försäljningen har påverkat koncernens resultat endast marginellt. Omsättning och resultat tredje kvartalet något bättre än prognos Modul 1 har de senaste månaderna arbetat med ett omstrukturerings- och besparingsprogram, som bland annat inneburit och innebär personalminskningar och andra kostnadsbesparingar. Omsättningen för Modul 1 koncernen för det tredje kvartalet uppgick till 37,9 Mkr (59,3 Mkr). Resultatet för tredje kvartalet blev dock bättre än den tidigare kommunicerade prognosen. Resultatet före skatt uppgick till - 22,0 Mkr (- 29,3 Mkr). I resultatet för kvartalet ingår då reserveringar för åtgärdsprogrammet med 8,0 Mkr (18,5 Mkr) och kvartalets resultat, rensat från dessa kostnader, uppgick till -14,0 Mkr. Resultatet per aktie efter full skatt blev -0,30 kr (-1,27 kr). Som tidigare meddelats genomfördes förvärvet av Adacra i början av juli. Integrationen av Adacra slutfördes i kvartalet och bolaget bildar nu, tillsammans med ett 15-tal konsulter från gamla Modul 1, affärsområdet Modul 1 Finans med drygt 40 medarbetare. Besparingsprogram skapar lönsamhet Besparingsprogrammet kommer att bidra till ett positivt resultat redan under fjärde kvartalet 2003, då Modul 1, som tidigare kommunicerats, räknar med ett resultat om 4-5 Mkr. Modul 1 har arbetat med programmet i ett par månader och det har inneburit, och innebär personal-minskningar, reducering av kontorslokaler och andra kostnadsbesparingar. Reserveringen för personalminskningarna under tredje kvartalet uppgick till till 8,0 Mkr. Fullt genomfört räknar Modul 1 med att besparingsprogrammet reducerar bolagets kostnader med ca 18-20 Mkr räknat på årsbasis. Likvida medel och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till - 43,7 Mkr (-39,8 Mkr). För perioden har omstruktureringen belastat kassaflödet med 13,7 Mkr avseende löner och sociala avgifter och löneskatt betalats om ca 4,3 Mkr. Resterande 25,7 Mkr är hänförliga till periodens förlust och förändring i rörelsekapital. Modul 1:s likvida tillgångar uppgick till 1,5 Mkr (6,0 Mkr) vid periodens slut. Soliditeten var vid samma tidpunkt 25 % (32 %). Beviljade krediter per rapportdagen uppgick till 30 Mkr och består huvudsakligen av en factoring- och checkkredit. Personal Antal anställda vid periodens slut uppgick till 268 (352) personer, en minskning med 24 % jämfört med samma period föregående år. Modul 1 sysselsätter 284 (376) personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 15 (22) personer. Personalkostnaderna uppgår i perioden till 145,7 Mkr (181,9 Mkr), en minskning med 36,2 Mkr jämfört med föregående år. Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 7,5 Mkr (9,1 Mkr). Verksamheten Marknad och utveckling Marknaden under tredje kvartalet var fortsatt svag och den präglades av osäkerhet i avvaktan på resultatet av EMU-omröstningen. Efter EMU- omröstningen har det skett en viss ökning i förfrågningarna från företag och från den offentliga sektorn. De projekt som kunder främst satsar på är inriktade på kostnadsbesparingar och effektivitetshöjande åtgärder. Försäljningscykeln är oförändrat lång och kunderna är mer selektiva med val av leverantörer där fokus ligger på dokumenterad leveransförmåga och kompetens. Utbudet av konsulttjänster översteg efterfrågan även i tredje kvartalet. Nya kunder och avtal Modul 1 har under perioden tecknat ett antal nya avtal bl a ramavtal med SaabTech. Vidare har samarbetet med FMV under perioden utökats genom flera nya uppdrag som kommer att genomföras under hösten 2003 respektive våren 2004. Tidigare tecknade avtal, som exempelvis Telia, Sida och Malmö Stad, har under perioden ökat i volym genom tilläggsavtal och förlängda uppdrag. De nya avtalen innefattar bl a utvecklingsarbete och förvaltningsuppdrag. Ett urval av Modul 1:s kvalitetssäkringsuppdrag är; AstraZeneca, 3 (Hi3G Access), Statens Pensionsverk (SPV), SKF och Stockholms Stad. Även konkurrenter till Modul 1 har under perioden anlitat bolagets specialistkompetens för sina uppdrag. Framtidsutsikter Modul 1 räknar inte med att marknaden i någon omfattning förbättras under det fjärde kvartalet. Modul 1 kommer därför att uthålligt planera och driva verksamheten med det som grund. Det innebär att lönsamheten till stor del måste skapas genom affärer på befintliga kunder, kostnadsbesparingar och fortsatt kostnadskontroll. Modul 1 bedömer att det nuvarande affärsläget och de åtgärder som är vidtagna möjliggör ett positivt resultat i fjärde kvartalet i storleksordningen 4-5 Mkr. Modul 1 vidhåller den tidigare kommunicerade prognosen om att uppnå ett positivt resultat om 18-24 Mkr för 2004. Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 1,4 Mkr (3,8 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till 0,2 Mkr (-24,2 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till -1,4 Mkr (0,5 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 15,4 Mkr (8,0 Mkr) och avser förvärvet av Adacra. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Nomineringskommitté Styrelsens ordförande har på uppdrag av ordinarie bolagsstämma 2003 och efter samråd med större aktieägare utsett en nomineringskommitté enligt följande: Torsten Möller, Peter Ekelund (AB Novestra), Göran Hagegård, Owe Johansson och Gunnar Ek (Sveriges Aktiesparares Riksförbund). Kommande rapporttillfälle Bokslutskommunikén för 2003 och kvartalsrapport för perioden oktober- december 2003 lämnas den 29 januari 2004. Stockholm den 16 oktober 2003 Christer Bergquist Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Christer Bergquist, tel 08-568 411 00 eller 070- 311 01 00, christer.bergquist@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00830/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00830/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar