Rapport från bolagsstämma i Modul 1 Data AB

Rapport från bolagsstämma i Modul 1 Data AB Modul 1: s ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 har tagit följande beslut: Aktieutdelning Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2002 lämnas. Styrelse Följande ledamöter omvaldes: Torsten Möller, Lars-Inge Berg samt Carina Trofast som personalens representant (tidigare suppleant). Som nya ordinarie ledamöter valdes Bo Ingemarson, Christian Forsman och Marie Alrutz. Till styrelseordförande utsågs Torsten Möller. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman fattade beslut om ändring av bolagsordningen, varvid bolagsordningens § 4, erhåller följande lydelse: "Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor." samt att första stycket första meningen i bolagsordningens § 7, erhåller följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter." Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 3 000 000 kronor genom nyemission av högst 15 000 000 aktier, envar om nominellt 20 öre. Emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning Bolagsstämman beslutade om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter innebärande att de aktuella optionsrätterna överlåts till anställda inom Modul 1 Data AB (publ)-koncernen. Ett skuldebrev om nominellt 100 000 kronor förenat med högst 2 800 000 optionsrätter till nyteckning av aktier skall utges. Skuldebrevet skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av det helägda dotterbolaget Modul 1 IT-Solutions AB. Modul 1 IT-Solutions AB skall omedelbart avskilja de aktuella optionsrätterna samt efter anvisningar av styrelsen i Bolaget successivt överlåta optionsrätterna till anställda i koncernen. För ytterligare information, kontakta: · Torsten Möller, styrelseordförande, 0703 - 11 01 40 · Christer Bergquist, VD, 0708 - 66 16 01 Modul 1 Data AB (publ) - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT- konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 300 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Modul 1 besök gärna www.modul1.se . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01550/wkr0002.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar