Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 Mogul.com Group AB (publ) Kvartal 4, 2000 · Koncernens nettoomsättning för kvartal 4 uppgick till 80,5 Mkr (35,3 Mkr), dvs en ökning med 128 % väsentligen till följd av förvärv. · Koncernens resultat före goodwillavskrivningar samt struktur- och expansionskostnader för kvartal 4 blev -20,1 Mkr (-0,7 Mkr). · Struktur- och expansionskostnader har belastat resultatet med - 20,4 Mkr (-1,5 Mkr) under kvartal 4. · Koncernens kvarstående goodwill uppgår till 86 Mkr, efter en nedskrivning utöver plan på 412 Mkr, och avskrivs planmässigt över knappt 4 år. Nedskrivningen motiveras dels av kundernas förändrade krav på kompetens och integrationsförmåga hos sina IT- leverantörer, dels av finansmarknadens förändrade värdering av Internetkonsulter som skett under året. · Det egna kapitalet uppgår efter nedskrivning av goodwill till 185 Mkr (239 Mkr), dvs en soliditet på 66 % (87 %). · I oktober erhöll Mogul Cisco Systems Premier Certification vilket innebär att Mogul intensifierar sitt samarbete med Cisco. · Antalet tjänster kommer att minska med 33 heltidstjänster från 381 till 348 under första kvartalet 2001 genom naturlig avgång, vilket motsvarar en personalreduktion om 9%. · Koncernens ekonomidirektör, Björn Wallin, utsågs till tillförordnad VD i december då också en ny koncernledning tillsattes. Helår, 2000 · Koncernens nettoomsättning uppgick till 275,5 Mkr (83,0 Mkr), dvs en ökning med 232 % väsentligen till följd av förvärv. · Koncernens resultat före goodwillavskrivningar samt struktur- och expansionskostnader blev -40,2 Mkr (-10,3 Mkr). · Struktur- och expansionskostnader har under året belastat resultatet med -35,4 Mkr (-1,5 Mkr). · Koncernens resultat efter finansiella poster blev -604,2 Mkr (- 21,6 Mkr), varav goodwillavskrivningarna, inklusive nedskrivning av goodwill utöver plan om -412 Mkr, uppgick till -533,2 Mkr (-9,4 Mkr). · Koncernens kvarstående goodwill uppgår till 86 Mkr, efter en nedskrivning utöver plan om -412 Mkr, och avskrivs planmässigt över knappt 4 år. · Under året förvärvades svenska Datastrategi CTO AB, norska Mogul AS, Numerica-Taskon AS och WinHLP AS samt finska Webstation OY och Media Momentum OY (rörelsen). · Genomsnittligt antal medarbetare ökade under året från 93 till 366, dvs en ökning med 294 % väsentligen till följd av förvärv. · Moguls aktie noterades på O-listan vid OM Stockholmsbörsen den 11 september. Verksamheten Mogul hjälper företag att identifiera, utveckla och implementera nya affärsmöjligheter i första hand baserad på internetrelaterad teknologi, design och kommunikation, där varje enskild lösning ska tillföra värde åt kunderna. Mogul gör affärslösningar främst inom områden som kräver teknologisk kompetens samt insikt och branscherfarenhet avseende kundernas verksamheter. Dessa områden är: -Finansiella tjänster. Applikationer för denna sektor ställer extremt höga krav på säkerhet, komplexitet, flexibilitet, användarvänlighet, tillgänglighet och integrationsmöjlighet med befintliga affärssystem. Mogul har medverkat i utvecklingen av sådana tjänster för flera skandinaviska banker och försäkringsbolag. -Call- och contactcenter. Contactcenters kan beskrivas som ett slags andra- generationens callcenter. En digital kundtjänstlösning som hanterar all kommunikation med kunder och/eller leverantörer, oberoende av kanal. På så sätt ökar effektiviteten och servicen väsentligt. -Katalog- och söktjänster. Genom att utnyttja internets möjligheter kan många av Moguls kunder publicera sin information och sina tjänster på flera nya sätt. Det blir alltmer väsentligt att stora informationsdatabaser klarar snabbhet och struktur av information på ett, för kundens kund, ändamålsenligt och korrekt sätt. Publiceringskanalen är ofta mediet mellan kundens affärssystem och den som söker information. Publicering kan ske via flera kanaler förutom Internet, såsom SMS, fax, mobil, telefon m.m Koncernen är indelad i fyra verksamhetsområden: Sverige, Norge, Finland och Övriga (Tyskland och England). Sverige och Norge svarar för ca 95 % av nettoomsättningen. Bland kunderna märks SPP, Skandia, Eniro, Ericsson, Xerox, Gjensidige NOR, Sense Communications, Den Norske Bank, Dun & Bradstreet och Alcro-Beckers. Utveckling under året Årets första hälft utmärktes av en mycket stark efterfrågan på Internetkonsultföretagens tjänster. Uppdrag för e-handelsföretagen stod för en inte oviktig del av marknadens tillväxt. Mogul hade emellertid en mycket liten andel kunder i det segmentet. I takt med att e- handelsföretagen började få problem ändrades förutsättningarna dramatiskt under det tredje kvartalet. Under slutet av året minskade många företag i branschen sina kostnader och strukturerade om sina verksamheter. Mogul lade under året ned stora resurser på integrationsarbete till följd av förvärv av sex företag och valde tidigt att konsolidera verksamheten. Detta höll nyanställningarna på en relativt låg nivå vilket visade sig vara en riktig strategi. När Mogul i november beslöt att avvakta med den internationella expansionen och lägga ökad prioritet på lönsamhet krävdes därför inga större personalneddragningar. Moguls ledning gör bedömningen att marknaden för Internet och traditionell IT i hög grad flutit samman under året. Marknaden har också förändrats under den senare delen av året genom att gå från självständiga lösningar till tekniskt mer avancerade lösningar där kundens krav på affärsmässighet, teknologi och integration med befintliga system ständigt ökar. Det får till följd att dessa krav blir avgörande konkurrensfaktorer för Mogul och övriga Internetkonsulter. Väsentliga affärer och händelser Ledningsförändringar Björn Wallin utsågs till tillförordnad VD för Mogul.com Group AB (publ) i december, i tillägg till sin tjänst som ekonomidirektör. Han efterträdde Jörn Lyseggen som var VD och koncernchef under tiden 23 februari - 19 december år 2000. I december utsågs också en ny verkställande ledning för koncernen. Den nya ledningen utgörs av styrelseordföranden Lars Save, tf VD Björn Wallin, samt de operativa cheferna för de svenska, norska och finska verksamhetsområdena: Urban Näsman, Poul Kristoffersen och Calle Färkkilä. Koncernen har även organiserat om verksamheten till en mer affärsorienterad struktur. Affärer och marknad Mogul tecknade i Norge ett tre-årigt utvecklingskontrakt med Alcatel Telecom Norway AS värt ca 30 miljoner NOK. Mogul skall vara underleverantör till easi Solutions Plc, ett företag som ska förse morgondagens hotellrum med internetaccess, mail, nyheter, underhållning och andra digitala tjänster. SPP har givit Mogul i uppdrag att vidareutveckla den webbaserade kontaktcenter-plattform Mogul tidigare utvecklat. Uppdraget stärker den sedan tidigare upparbetade kundrelationen med SPP. Mogul har sedan 1997 utvecklat infrastrukturen för Eniro's informationstjänster på Internet. Denna har hitills realiserats i Sverige för tjänsterna Gula Sidorna, Vita Sidorna, Din Del och Emfas samt ett antal installationer i Eniro's verksamhetsområden i Finland och Baltikum. Mogul har utfört ett flertal olika uppdrag åt stora kunder, varav Skandia är en. Uppdragen åt Skandia är utförda för olika i Skandiakoncernen ingående bolag som t.ex. Skandiabanken, Skandia Fonder, Skandia Lifeline och Skandia Liv. I stark konkurrens med andra finska och internationella konsultbolag erhöll Mogul ett prestigefyllt kontrakt med Statsministerns Kontor i Finland. Mogul skall för den finska regeringen utveckla en portal för offentliga dokument och nyheter. I september tecknade Mogul samarbetsavtal med amerikanska Aether Systems Inc. gällande applikationsutveckling för handhållna enheter. Aether är ett ledande företag vad gäller utveckling av mobila och trådlösa lösningar. Mogul har också slutit ett partneravtal med amerikanska Bea Systems Inc, ett ledande företag när det gäller mjukvara för elektronisk handel. Samarbetet med Bea stärker Moguls sedan tidigare starka position inom middleware och integration av webblösningar med affärssystem. I oktober erhöll Mogul Cisco Systems Premier Certification. Det innebär att Mogul intensifierar sitt samarbete med Cisco och får därmed kontinuerlig tillgång till produktkunskap och teknisk expertis från Cisco - från nätverksdesign till konfigurering. Förvärv och övrigt De av Mogul, i december 1999, aviserade förvärven har slutförts. Det gäller Datastrategi CTO AB samt Webstation OY som ingår i koncernen från 1 januari 2000 samt de norska bolagen WinHLP AS, Mogul AS samt Numerica- Taskon AS vilka ingår från 1 mars 2000. Rörelsen i det finska Internetföretaget Media Momentum OY förvärvades 22 september för 170.000 nyemitterade aktier i moderbolaget jämte 2 Mkr i kontanter. Mogul har efter utnyttjandet av reglerna för tvångsinlösen av utestående aktier i WinHLP AS uppnått 100% av röster och kapital. Bolaget har under året bytt namn från Optosof AB (publ) till Mogul.com Group AB (publ). Moguls aktie noterades på O-listan vid OM Stockholmsbörsen den 11 september. På extra bolagsstämma 29 december år 2000 beslutades avyttring av aktierna i dotterföretaget Punkt EDU AB vilket före avyttringen ägdes till 56,25 %. Resultat, finansiell ställning och nyckeltal år 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 275,5 Mkr (83,0 Mkr), dvs en ökning med 232 %, vilken väsentligen beror på genomförda förvärv under kvartal 3, 1999 och under kvartal 1, 2000. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -75,6 Mkr (-12,0 Mkr). Resultatet har belastats med struktur- och expansionskostnader med -35,4 Mkr (-1,5 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -604,2 Mkr (-21,6 Mkr) varav goodwillav- och nedskrivningarna uppgick till -533,2 Mkr (-9,4 Mkr). I moderbolaget blev resultatet efter finansiella poster men före nedskrivning av aktier i dotter-företag -23,3 Mkr (-20,5 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till -63,07 kr (-5,10 kr). Kassalikviditeten är 179 % (692 %) och soliditeten uppgick till 66 % (87 %). Justerat eget kapital per aktie före utspädningseffekt utgjorde 17,96 kr (37,51 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -47,7 Mkr (- 5,3 Mkr). 2000 1999 Utveckling per Helår Q4 Q3 Q2 Q1 Helår Q4 Q3 Q2 Q1 kvartal Omsättning per verksamhetsområde Sverige 135,6 35,3 31,6 35,9 32,8 73,8 32,4 16,1 13,2 12,1 Norge 125,4 39,1 36,5 33,7 16,1 4,7 2,1 2,6 - - Finland 12,3 5,7 1,9 2,8 1,9 - - - - - Övriga 2,2 0,4 0,7 0,3 0,8 4,5 0,8 1,4 1,2 1,1 Summa nettoomsättning för verksamhetsområde 275,5 80,5 70,7 72,7 51,6 83,0 35,3 20,1 14,4 13,2 na Resultat före -40,2 -20,1 -4,2 -10,1 -5,8 -10,5 -0,9 -4,4 -4,5 -0,7 goodwill och struk-tur- och expansionskostnad er Struktur- och -35,4 -20,4 -3,0 -12,0 - -1,5 -1,5 - - - expansionskostnad er Resultat före -75,6 -40,5 -7,2 -22,1 -5,8 -12,0 -2,4 -4,4 -4,5 -0,7 goodwill (EBITA) Kassaflöde från -47,7 5,9 -28,3 -17,2 -8,1 -4,7 4,6 -7,0 -2,6 -0,3 den löpande verksamheten Medelantal 366 379 362 357 232 93 136 113 73 68 anställda Struktur- och expansionskostnader Kostnader avseende struktur och expansion fördelas enligt följande: Struktur- och 2000 1999 expansionskostnad er Utveckling per Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 kvartal Personalrelaterad -14,8 - -0,2 - -1,0 - - - e kostnader Lokalitetskostnad -4,4 - - - -0,5 - - - er Noterings och - -1,5 -6,4 - - 1,3 - - expansionskostnad er Varumärkeskostnad - -3,1 - - - - - er Övriga kostnader -1,2* -1,5 -2,3 - - - - - Summa struktur- -20,4 -3,0 -12,0 - -1,5 1,3 - - och expansionskostnad er * Principen för redovisning av pensionsavsättningar i Norge har förändrats vilket medfört en intäkt om 3,9 Mkr under kvartal 4 2000. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 77,0 Mkr (171,9 Mkr), varav moderbolagets likvida medel uppgick till 55,3 Mkr (161,9 Mkr). Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick till 23,9 Mkr (2,2 Mkr). Moderbolagets investeringar uppgick till 1,2 Mkr (0,4 Mkr). Investeringar i dotterföretag har medfört en koncernmässig goodwill om 560,0 Mkr vilket motsvarade nyemission av 3 909 503 aktier. Goodwill Koncerngoodwill avskrivs linjärt från förvärvstidpunkten över avskrivningstiden som fastställs för varje enskilt förvärv. Avskrivningstiden baseras bland annat på förvärvat bolags resultatnivå vid förvärvstidpunkten, kundstruktur, personalberoende samt bolagets betydelse för geografisk och/eller produktmässig utveckling i koncernen. I enlighet med denna princip har goodwill för hittills gjorda förvärv i denna rapporten avskrivits efter en genomsnittlig avskrivningstid på knappt fyra år, med undantag av nedskrivningen utöver plan om -412 Mkr som beslutats under kvartal 4 år 2000. Detta innebär att rörelseresultatet för helåret belastats med -533,2 Mkr (-9,4 Mkr) i goodwillavskrivning. Nedskrivningen motiveras av marknadens ändrade krav på kompetens och integrationsförmåga hos sina IT-leverantörer, men även av finansmarknadens förändrade värderingar av Internetkonsulter som skett under året. Kvartal 4 Koncernens nettoomsättning uppgick till 80,5 Mkr (35,3 Mkr), dvs en ökning med 128%. Resultatet före goodwillavskrivningar, struktur- och expansionskostnader uppgick till -40,5 Mkr (-2,2 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,9 Mkr (4,6 Mkr). Resultat före goodwillavskrivning för koncernens verksamhetsområden (kvartal 4 samt helår 2000) Koncernen är indelad i fyra verksamhetsområden: Sverige, Norge, Finland och Övriga (Tyskland och England). Sverige Nettoomsättningen för helåret 2000 uppgick till 135,6 Mkr (73,8 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar samt strukturkostnader uppgick till -1,3 Mkr (1,7 Mkr). För kvartal 4 uppgick nettoomsättningen till 35,3 Mkr (32,4 Mkr) och resultatet före goodwillavskrivningar och strukturkostnader till -3,0 Mkr (2,6 Mkr). Sverige har under året belastats med strukturkostnader om -9,3 Mkr. Antalet anställda kommer att minska genom naturlig avgång med ca 14 personer. Norge Nettoomsättningen för helåret 2000 uppgick till 125,4 Mkr (4,7 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar samt strukturkostnader uppgick till -16,7 Mkr (-3,0 Mkr). För kvartal 4 uppgick nettoomsättningen till 39,1 Mkr (2,1 Mkr) och resultatet före goodwill samt strukturkostnader blev -11,6 Mkr (-2,4 Mkr). Norge har under året belastats med strukturkostnader om -5,8 Mkr. Förändrad redovisningsprincip avseende pensioner har medfört en engångsintäkt under kvartal 4 om 3,9 Mkr, vilken har minskat strukturkostnaderna, varför netto strukturkostnader uppgår till -1,9 Mkr. Antalet anställda kommer att minska genom naturlig avgång med ca 18 personer. Finland Nettoomsättningen för helåret 2000 uppgick till 12,3 Mkr (- Mkr) och resultatet före goodwillavskrivningar blev 1,1 (- Mkr). För kvartal 4 uppgick nettoomsättningen till 5,7 Mkr (- Mkr) och resultatet före goodwillavskrivningar blev 0,2 Mkr (- Mkr). Inga strukturkostnader förekommer i den finska verksamheten. Övriga Verksamhetsområdet Övriga omfattar det tyska dotterbolaget Optosof GmbH och det engelska dotterbolaget Optosof Ltd. För helåret uppgick nettoomsättningen i detta verksamhetsområde till 2,2 Mkr (4,5 Mkr) och resultatet blev -0,5 Mkr (-0,9 Mkr). För kvartal 4 uppgick nettoomsättningen till 0,5 Mkr (0,8 Mkr) och resultatet blev -0,3 Mkr (2,6 Mkr). Inga strukturkostnader förekommer i den övriga verksamheten. Centrala kostnader De centrala kostnaderna för koncernen uppdelas i två kategorier, löpande operativa kostnader och kostnader av engångskaraktär, såsom förvärvs-, struktur-, expansions- och noteringskostnader. De löpande operativa kostnaderna uppgick till -22,8 Mkr (-8,3 Mkr) och kostnader för struktur och expansion till -24,2 Mkr (-1,5 Mkr). För kvartal 4 uppgick de löpande kostnaderna till -5,4 Mkr (-3,7 Mkr) och struktur- och expansionskostnaderna uppgick till -9,2 Mkr (-1,5 Mkr). Kvartal 4, 2000 UTFALL Nettoomsät Resultat Medelanta Investeri Okt - Dec tning före l ngar 2000 1999 goodwillavs anställda 2000 krivning* 2000 1999 2000 1999 1999 Verksamhetsområde Sverige 35,3 32,4 -3,0 2,6 151 109 1,8 1,0 Norge 39,1 2,1 -11,6 -2,4 193 18 1,1 - Finland 5,7 - 0,2 - 24 - -0,2 - Övriga 0,5 0,8 -0,3 2,6 4 4 - - Summa 80,6 35,3 -14,7 2,8 372 131 2,7 1,0 verksamhetsområde n Centralt löpande -0,1 - -5,4 -3,7 7 5 - - kostnader Resultat före - - -20,1 -0,9 379 136 2,7 1,0 kostnader för struktur och expansion Kostnader för - - -20,4 -1,5 - - - - struktur och expansion ** KONCERNEN 80,5 35,3 -40,5 -2,4 379 136 2,7 1,0 * Resultatet för respektive verksamhetsområde är exklusive kostnader för centrala funktioner (management-fee) ** Principen för redovisning av pensionsavsättningar i Norge har förändrats vilket medfört en intäkt om 3,9 Mkr under kvartal 4. Kvartal 1-4, 2000 UTFALL Nettoomsät Resultat Medelanta Investeri Jan - Dec tning före l ngar 2000 1999 goodwillavs anställda 2000 krivning* 2000 1999 2000 1999 1999 Verksamhetsområde Sverige 135, 73,8 -1,3 1,7 147 73 9,2 1,4 6 Norge 125, 4,7 -16,7 -3,0 193 12 12,7 0,2 4 Finland 12,3 - 1,1 - 15 - 0,7 - Övriga 2,2 4,5 -0,5 -0,9 4 4 0,1 0,2 Summa 275, 83,0 -17,4 -2,2 359 89 22,7 1,8 verksamhetsområde 5 n Centralt löpande - - -22,8 -8,3 7 4 1,2 0,4 kostnader Resultat före - - -40,2 -10,5 366 93 23,9 2,2 kostnader för struktur och expansion Kostnader för - - -35,4 -1,5 - - - - struktur och expansion** KONCERNEN 275, 83,0 -75,6 -12,0 366 93 23,9 2,2 5 * Resultatet för respektive verksamhetsområde är exklusive kostnader för centrala funktioner (management-fee) ** Principen för redovisning av pensionsavsättningar i Norge har förändrats vilket medfört en intäkt om 3,9 Mkr under kvartal 4.. Proforma* Koncernens nettoomsättning proforma för helåret 2000 uppgick till 300,9 Mkr (253,5 Mkr), dvs en ökning med 19%. För kvartal 4 uppgick nettoomsättningen till 79,7 Mkr (75,2 Mkr), dvs en ökning med 4%. Resultatet före goodwillavskrivningar för helåret 2000 uppgick till -76,3 Mkr (-9,6 Mkr). För kvartal 4 uppgick resultatet före goodwillavskrivningar till -43,2 Mkr (4,3 Mkr). Medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare ökade under året från 93 till 366, dvs en ökning med 294 % väsentligen till följd av förvärv. Totalt var 381 (148) anställda vid årets utgång, dvs en ökning med 157 %. Under kvartal 1 2001 kommer antalet tjänster att minska med 33 heltidstjänster från 381 till 348 genom naturlig avgång, vilket motsvarar en personalreduktion om 9%. Framtidsutsikter Mogul upplever marknaden som både stor och stabil och avser att aktivt verka för att möta de nya marknadsvillkoren på ett sätt som i förlängningen skapar såväl lönsamhet som en acceptabel organisk tillväxt. Strategin för den närmaste tiden vilar på sex ben: - Lönsamhet uppnås genom en kraftig reduktion av löpande centrala kostnader, - Lönsamhet uppnås genom ökad försäljningseffektivitet i alla delar inom koncernen, - Ett utpräglat operativt fokus i allt vad Mogul gör leder till effektiva processer hela vägen från offert till leverans, - All verksamhet organiseras utifrån kunderna, - Avgörande för all verksamhet är att kassaflödet vänder till att bli positivt. Därmed får tillväxten stå tillbaka tills Mogul uppnått målet att växa i finansiell balans, - Norden förblir en prioriterad marknad, dvs Mogul verkar för närvarande inte aktivt för en expansion utanför Norden. Koncernen bedöms uppvisa lönsamhet före goodwillavskrivningar 2001. Eventuella större förvärv kan komma att påverka den bedömningen. Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen för 2000 kommer att hållas tillgänglig på Moguls huvudkontor på Tullvaktsvägen 11 i Stockholm och på företagets hemsida www.mogul.com från den 14 mars. Årsredovisningen kommer också att skickas till aktieägarna den 14 mars. Ordinarie bolagsstämma i Mogul.com Group AB (publ) hålls onsdagen den 28 mars kl 16.00 i Moguls huvudkontor. Ekonomisk kalender 2001 Årsredovisning tillgänglig 14 mars fr.o.m Bolagsstämma 28 mars Delårsrapport kvartal 1, 7 maj Delårsrapport kvartal 2, 20 augusti Delårsrapport kvartal 3, 29 oktober Bokslutskommuniké februari 2002 Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. För mer information, vänligen kontakta: Björn Wallin, tf VD och ekonomidirektör Mogul.com Group AB (publ) tel 08- 450 31 00, mobil 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer Stockholm den 13 februari 2001 Mogul.com Group AB (publ) STYRELSEN Koncernens räkenskaper KONCERNENS RESULTATRÄKNING Helår Helår Q 4 Q 4 (TSEK) 2000 1999 2000 1999 Nettoomsättning 275 82 80 35 506 979 468 291 Rörelsens kostnader: Inköp av varor och -38 -15 -8 -12 tjänster 312 734 389 709 Övriga externa kostnader -82 -24 -17 -5 165 134 925 153 Personalkostnader -189 -49 -61 -17 720 786 237 825 Avskrivning och nedskrivning av inventarier - materiella -10 -3 -4 -1 anläggningstillgångar 543 621 297 970 - immateriella -252 -240 -92 -60 anläggningstillgångar - goodwillavskrivning -533 -9 -447 --6 164 402 388 007 Jämförelsestörande poster -29 -1 -28 451 500 382 Resultat från avyttring av -747 -747 koncernföretag Summa rörelsens kostnader -884 -104 -568 -43 354 417 457 724 Rörelseresultat -608 -21 -487 -8 848 438 989 433 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 5 962 452 1 761 199 Räntekostnader -1 -620 -408 -334 303 Resultat efter finansiella -604 -21 -486 -8 poster 189 606 636 568 Skatt på periodens -509 -991 150 -798 resultat Minoritetens andel 203 539 -26 344 ÅRETS RESULTAT -604 -22 -486 -9 495 058 512 022 Resultat per aktie före - -5,10 - -1,61 utspädning, kr 63,07 47,35 Resultat per aktie efter - -5,01 - -1,55 utspädning, kr 59,55 43,54 KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) 2000- 1999- 12-31 12-31 Goodwill 85 59 994 145 Övriga 45 10 anläggningstillgångar 329 321 Kortfristiga fordringar 72 32 835 800 Likvida medel 77 171 022 871 SUMMA TILLGÅNGAR 281 274 180 137 Eget kapital 184 238 564 802 Minoritetens andel 204 Avsättningar 9 353 1 667 Långfristiga skulder 3 735 3 888 Kortfristiga skulder 83 29 528 576 SUMMA EGET KAPITAL OCH 281 274 SKULDER 180 137 Eget kapital Eget kapital IB 238 39 802 352 Nyemission 548 220 786 071 Pågående optionsprogram 1 015 1 478 Omräkningsdifferens 456 -41 Årets resultat -604 -22 495 058 Eget kapital UB 184 238 564 802 KONCERNENS Q 4 Q 4 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) 2000 1999 2000 1999 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -608 -21 -487 -8 848 438 989 433 Justeringar för poster som 542 12 450 6 536 inte ingår i kassaflödet 762 657 558 Summa -66 -8 -37 -1 086 781 431 897 Netto finansiella poster 5 958 -63 2 652 163 Betald skatt mm -1 -331 -1 -331 312 136 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av -61 -9 -35 -2 rörelsekapitalet 440 175 915 065 Summa förändring av 13 3 917 41 6 734 rörelsekapitalet 720 838 Kassaflöde från den -47 -5 5 923 4 669 löpande verksamheten 720 258 Kassaflöde från -46 -2 -4 -1 investeringsverksamheten 520 870 983 795 Kassaflöde från -496 156 -907 157 finansieringsverksamheten 785 286 Minskning/ökning av -94 148 -33 160 likvida medel 736 657 160 Likvida medel vid 171 23 77 11 periodens början 871 340 096 837 Kursdifferens likvida -113 -126 -107 -126 medel Likvida medel vid 77 171 77 171 periodens slut 022 871 022 871 Nyckeltal 2000 1999 Q4 Q4 2000 1999 Nettoomsättning, tkr 275 82 80 35 506 979 468 291 Medelantal anställda 366 93 379 136 Nettoomsättning per 753 892 212 259 anställd, tkr Nettoomsättningsförändring 232 116 128 159 , % Rörelseresultat i % av -224 -26 -606 -24 nettoomsättning Vinstmarginal, % -219 -26 -606 -24 Soliditet, % 66 87 66 87 Kassalikviditet, % 179 692 179 692 Justerat eget kapital tkr 184 238 184 238 564 802 564 802 Avkastning på justerat Neg Neg Neg Neg eget kapital, % Avkastning på sysselsatt Neg Neg Neg Neg kapital, % Nettoskuld, Mkr -70,6 - -70,6 - 168,0 168,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,03 0,02 0,03 0,02 Räntetäckningsgrad, ggr N/A N/A N/A N/A Andel riskbärande kapital 66 87 66 87 % Investeringar i 23,9 2,2 2,7 1,0 inventarier, tkr Aktiedata 2000 1999 Q4 Q4 2000 1999 Genomsnittligt antal 9 588 4 322 10 5 616 aktier före utspädning, 275 tusental Genomsnittligt antal 10 4 406 11 5 816 aktier efter utspädning, 155 175 tusental Totalt antal aktier före 10 6 366 10 6 366 utspädning, tusental 275 275 Totalt antal aktier efter 11 6 666 11 6 666 utspädning, tusental 175 175 Resultat per aktie före - -5,10 - -1,67 utspädning, kr 63,07 47,35 Resultat per aktie efter - -5,01 - -1,61 utspädning, kr 59,55 43,53 Justerat eget kapital per 17,96 37,51 17,96 37,51 aktie före utspädning, kr Justerat eget kapital per 16,52 35,82 16,52 35,82 aktie efter utspädning, kr Utdelning, kr - - - - Börskurs per bokslutsdatum 12,40 214 12,40 214 Direktavkastning, kr - - - - P/E-tal Neg Neg Neg Neg Börskurs/Eget kapital 0,69 5,70 0,78 5,70 (före utspädning) Börskurs/Eget kapital 0,75 5,97 0,85 5,97 (efter utspädning) Definitioner Medelantal anställda: Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. Justerat eget kapital (JEK): Redovisat eget kapital + obeskattade reserver efter avdrag för latent skatt till aktuell skattesats. Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inkl. latenta skatteskulder i obeskattade reserver. Nettoomsättning per anställd: Nettoomsättning/genomsnittligt antal årsanställda. Rörelseresultat i % av nettoomsättningen: Rörelseresultat i % av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i % av nettoomsättning. Avkastning på JEK: Resultat efter finansiella poster (minus full skatt) i % av genomsnittligt justerat eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i % av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet: JEK (inkl. minoritetsandel) i % av balansomslutningen. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i % av kortfristiga skulder. Nettoskuld: Räntebärande skulder minskat med likvida medel och andra finansiella tillgångar. En negativ nettoskuld innebär enligt denna definition att likvida medel och andra finansiella tillgångar överstiger räntebärande skulder. Skuldsättningsgrad: Summan av kort- och långfristiga skulder samt latent skatteskuld i % av eget kapital. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnaderna i % av räntekostnaderna. Andel riskbärande kapital: Redovisat eget kapital plus minoritetsintresse och obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Resultat per aktie: Resultat efter finansiella poster (minus full skatt)/genomsnittligt utestående antal aktier. JEK per aktie: JEK/genomsnittligt utestående antal aktier. P/E-tal: Aktiekursen i förhållande till vinst efter finansiella poster och skatt per aktie. Börskurs/eget kapital: Börskursen i förhållande till det justerade egna kapitalet per aktie. _______________________________ * Med proforma menas att alla i dag ingående bolag i koncernen redovisas oavsett förvärvstidpunkt som om de förvärvats 1 januari 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01270/bit0002.pdf

Dokument & länkar