Delårsrapport från Mogul.com Group AB (publ) Kvartal 1-3, 2000

Report this content

Delårsrapport från Mogul.com Group AB (publ) Kvartal 1-3, 2000 Kvartal 3, 2000 * Koncernens nettoomsättning för kvartal 3 uppgick till 70,7 Mkr (20,1 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 252%. * Koncernens resultat före goodwillavskrivningar för kvartal 3 blev -7,2 Mkr (-4,4 Mkr). * Samtliga verksamhetsområden i Norden uppvisade under kvartal 3 ett positivt resultat före goodwillavskrivningar. * Integrationsarbetet följer ledningens tidplan och intention vilket redan under kvartal 3 givit positiva resultateffekter. * I Norge tecknades, efter periodens utgång, ett utvecklingskontrakt värt ca 30 miljoner NOK med Alcatel Telecom Norway AS. * Moguls aktie noterades på O-listan vid OM Stockholmsbörsen den 11 september. * Kvartal 1-3, 2000 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 195,0 Mkr (47,7 Mkr), dvs en ökning med 309 %, väsentligen till följd av förvärv. * Koncernens resultat före goodwillavskrivningar blev -35,1 Mkr (-9,6 Mkr). Resultatet har belastats med struktur- och expansionskostnader med - 15,0 Mkr (- Mkr). * Koncernens resultat efter finansiellt netto blev -117,6 Mkr (-13,0 Mkr), varav goodwillavskrivningarna uppgick till -85,8 Mkr (-3,4 Mkr). Koncerngoodwill avskrivs planmässigt över drygt 4 år. * Antal medarbetare ökade under perioden från 148 till 373, dvs en ökning med 152%. Verksamhet Mogul är idag - efter omfattande förvärv - ett heltäckande Internetföretag som erbjuder strategisk och kommunikativ rådgivning, utveckling av avancerade Internetapplikationer samt integration med befintliga affärssystem. Mogul är särskilt stark inom marknadssegmentet Bank och Finans. Koncernen är indelad i fyra verksamhetsområden: Sverige, Norge, Finland och Övriga (Tyskland och England). Sverige och Norge svarar för ca 95% av nettoomsättningen. Bland kunderna märks SPP, Skandia, Eniro (f d Telia Info Media), Ericsson, Xerox, Gjensidige NOR, Sense Communications, Den Norske Bank, Dun & Bradstreet och Alcro-Beckers. Mogul har blivit rankad som "bästa Internetkonsult" i tidningen Resumés årliga sammanställning som baseras på vilka företag som fått flest utnämningar i olika tävlingar. Verksamhetens utveckling Under hela året har integrationsarbetet av förvärvade bolag varit fokus för ledningen. Arbetet har bedrivits både kontinuerligt och intensivt under kvartal 2 och 3 samt över landsgränser i avsikt att skapa gemensamma strukturer och arbetsprocesser för hela koncernen. Detta har negativt påverkat såväl försäljning som kostnader. Resultat och finansiell ställning Koncernens nettoomsättning uppgick till 195,0 Mkr (47,7 Mkr), dvs en ökning med 309%, vilken väsentligen beror på genomförda förvärv under kvartal 3, 1999 och under kvartal 1, 2000. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -35,1 Mkr (-9,6 Mkr). Resultatet har belastats med struktur- och expansionskostnader med - 15,0 Mkr (- Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -117,6 Mkr (-13,0 Mkr) varav goodwillavskrivningarna uppgick till -85,8 Mkr (-3,4 Mkr). I moderbolaget blev resultatet efter finansnetto -25,0 Mkr (-4,4 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till -12,63 kr (-3,25 kr). Kassalikviditeten var 256% (220 %) och soliditeten uppgick till 89 % (78 %). Justerat eget kapital per aktie före utspädningseffekt utgjorde 65,18 kr (18,07 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -53,6 Mkr (- 9,9 Mkr). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar