Mogul.com kallar till ordinarie bolagsstämma

Mogul.com kallar till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Mogul.com Group AB (publ), org.nr. 556300-0073, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 mars 2001, 16.00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 11 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 mars 2001. dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 23 mars 2001, under adress Mogul.com Group AB (publ), Att: Lena Ottesen, Tullvaktsvägen 11, 115 78 Stockholm, eller per telefon 08- 450 34 71, eller per e-post till lena.ottesen@mogul.com. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före fredagen den 16 mars 2001 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2000. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Beslut 10. a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2000, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 11. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 13. Val av styrelse. 14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission eller emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. 16. Stämmans avslutande. 17. Punkten 13 enligt dagordningen Aktieägare som tillsammans f.n. representerar mer än 15 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag. Ordinarie styrelseledamöter: Omval av Lars Save, Lennart Fernheden, Sven Åke Bergkvist, Hans Boderos, Dag Sehlin och Per Hallerby samt nyval av Petter Mannsverk och Bo Strandberg. Punkten 14 enligt dagordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändringar i och tillägg till bolagsordningen av innebörd: § 4: Ändring av aktiekapitalgränserna så att aktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. § 5: Införande av möjligheten att utge röststarka A-aktier genom införande av ett nytt andra stycke. Aktier av vardera serien skall kunna utges till ett antal motsvarande 100 procent av aktiekapitalet. § 6: Ny bestämmelse "Omvandling" som möjliggör för ägare av aktier av serie A att efter framställan hos styrelsen kunna få till stånd omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. § 7: Ny bestämmelse "Företrädesrätt" som reglerar de olika aktieslagens företrädesrätt vid ny- eller fondemission av aktier. § 13: Ny bestämmelse "Hembud" om hembudsrätt vid överlåtelse av A-aktier. Vidare skall följdändringar ske i numreringen av förutvarande §§ 6-10. Punkten 15 enligt dagordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier eller emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 2.500.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2.500.000 nya aktier vid fullteckning respektive fullt utövande av optionsrätter. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av skuldebrev med bestämmelse om apport eller att B-aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § eller 5 kap 5 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet föreslås gälla intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Det upplyses att vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet i Mogul.com Group AB (publ) att uppgå till högst 12.775.103 kronor, (utestående teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram oräknade). Bolagsstämmans beslut under punkterna 14 och 15 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande enligt punkt 15 finns tillgängligt hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 21 mars 2001. Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 14 mars 2001. Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i februari 2001 Styrelsen i Mogul.com Group AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Wallin, tf vd och ekonomidirektör Mogul.com Group AB, telefon: 08- 450 34 72, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul.com Group AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, SPP, Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB, Mogul Finland Oy och har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01740/bit0001.pdf

Dokument & länkar