Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 30 september 2002 Fortsatt anpassning till en svag marknad Kvartal 3, 2002 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 36,8 Mkr (58,4 Mkr). * Koncernens resultat före goodwillav- och nedskrivningar samt strukturåtgärder blev -1,3 Mkr (-2,6 Mkr). * Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 4,3 tkr (4,1 tkr). * Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till -3,8 Mkr (-0,1 Mkr). * Koncernens kvarstående goodwill uppgår till 10,1 mkr efter en nedskrivning utöver plan om 10,0 mkr. * Mogul har sedan halvårsskiftet minskat antalet medarbetare med motsvarande 42 heltidstjänster genom permitteringar och uppsägningar. Åtgärderna har medfört strukturkostnader på 19 mkr som i sin helhet belastar resultatet för kvartal 3. * Mogul har varit med om att utveckla användargränssnittet över internet för den nyöppnade Skandia Bank Switzerland. I Norge har Mogul tecknat ett nytt avtal med SpareBank1 avseende införande av BankID som digitalt certifikat. * Mogul har, efter rapportperiodens slut, vunnit en offentlig upphandling om ett större uppdrag för Riksantikvarieämbetet i Norge samt tecknat ett nytt avtal med Naturhistoriska Riksmuseet i Sverige. Kvartal 1-3, 2002 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 132,9 Mkr (196,7 Mkr). * Koncernens resultat före goodwillav- och nedskrivningar samt strukturåtgärder blev -11,2 Mkr (-15,5 Mkr). * Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 3,9 tkr (3,6 tkr). * Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till -4,9 Mkr (-11,7 Mkr). * Bland nya större uppdrag under perioden märks i Norge: Toyota, Netcom, Volvo och SpareBank1, i Sverige: D&B, Eniro och Svenska kyrkan och i Finland: Finska Antidopingkommittén. Vd´s kommentar Marknaden för IT-konsulttjänster fortsätter att svikta och det är svårt att sia om när en vändning kan förväntas komma. För att möta den utvecklingen har vi tagit ett ordentligt grepp om kostnaderna genom den kraftiga personalreduktion vi genomfört de senaste månaderna. Mogul uppvisar en förbättring av det viktiga beläggningsmåttet Nettoomsättning per anställd och arbetsdag från i kvartal 2; 3,7 till i kvartal 3; 4,3 tkr. Vi räknar dock med att full resultateffekt av strukturåtgärderna uppnås först i fjärde kvartalet. Vårt försäljningsarbete som inkluderar alla inom hela företaget börjar ge resultat såväl för befintliga kunder som för nya. Dock är det fortsatt långa cykler i försäljningsprocesserna. Det är ändå glädjande att vi har lyckats erhålla Riksantikvarieämbetet i Norge som ny kund och att vi har fått förnyat förtroende från Sparebank1. Glädjande är också att våra operativa verksamheter har ett ackumulerat positivt kassaflöde (från den löpande verksamheten) med 2,7 mkr (2,2 mkr). Därtill hade de operativa verksamheterna under kvartal 3 ett positivt resultat med 0,6 mkr (se tabell på sid 3). Väsentliga affärer Affärer Mogul har varit med om att utveckla användargränssnittet över internet för den nyöppnade Skandia Bank Switzerland som är Skandias senaste satsning på finansiella tjänster online. Banken erbjuder tjänster som inlåningskonto, kreditkort, fond- och aktiehandel samt konton i olika valutor, främst till personer som är bosatta utanför sitt hemland. I Norge har Mogul fått ett nytt uppdrag från Sparebank1 som Mogul samarbetat med under många år. Uppdraget avser införande av BankID som digitalt certifikat. SpareBank1 blir en av de första bankerna som erbjuder BankID som är de norska bankernas stora satsning på en nationell infrastruktur för digitala certifikat. Efter rapportperiodens slut vann Mogul i Norge, i konkurrens med cirka 50 andra företag, en offentlig upphandling om ett större uppdrag för Riksantikvarieämbetet i Norge. Det avser utveckling av ett system för Kulturminnesbasen som registrerar alla offentliga kulturminnen. Mogul i Sverige tecknade ett ramavtal med Naturhistoriska Riksmuseet om förnyelse av museets webbtjänst. Resultat, finansiell ställning och nyckeltal för kvartal 1-3 Koncernens nettoomsättning uppgick till 132,9 Mkr (196,6 Mkr). Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag uppgick till 3,9 tkr (3,6 tkr). [REMOVED GRAPHICS] Rörelseresultatet före goodwillav- och nedskrivningar samt strukturåtgärder uppgick till -11,2 Mkr (-15,5 Mkr). Kostnader för strukturåtgärder belastar resultatet med -19,2 Mkr (-9,9 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -51,6 Mkr (-46,5 Mkr) varav goodwillav- och nedskrivningarna uppgick till -21,4 Mkr (-21,3 Mkr). Nedskrivning av goodwill har skett med 10 Mkr utöver plan under perioden. Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till -4,80 kr (-4,39 kr). Kassalikviditeten uppgick till 203 % (194 %) och soliditeten uppgick till 54 % (69 %). Justerat eget kapital per aktie före utspädningseffekt utgjorde 5,87 kr (15,34 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19,4 Mkr (-33,6 Mkr) varav betalningar för strukturåtgärder svarade för -14,5 Mkr (-21,9 Mkr). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar