Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Mogul AB (publ) den 20 mars 2003

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Mogul AB (publ) den 20 mars 2003 Stämman hölls på Moguls huvudkontor i Stockholm. Resultat, vd:s anförande Vd Björn Wallin presenterade koncernens verksamhet och resultat år 2002. EBITA för koncernens blev -10,8 Mkr och resultatet efter finansiella poster blev -54,6 Mkr. Björn Wallin konstaterade att året präglats av en anpassning av kostnaderna och en successiv resultatförbättring. EBITA för koncernen under perioden 2002-09-012003-02-28 blev 2,1 Mkr. Med EBITA avses resultat före de strukturkostnader som uppkom i Q3, 2002 och kostnadsfördes i september. Ansvarsfrihet Företagets räkenskaper fastställdes. Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002 Behandling av ansamlad förlust Beslutades att inte lämna någon utdelning för 2002 samt att moderbolagets ansamlade förlust på 47,5 Mkr täcks genom i anspråkstagande av överkursfond. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sven Åke Bergkvist, Hasse Boderos, Lennart Fernheden, Petter Mannsverk Andresen, Gunnar Nordseth, Lars Save och Bo Strandberg. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Rolf Norling. Rolf Norling är en av grundarna av Clockwork som gick samman med Optosof 1999 och bildade stommen i den nya koncern som senare tog namnet Mogul. Norling har arbetat för Mogul med bland annat M&A-frågor och är huvudägare och ordförande i The Shining AB. Övrigt Årsredovisning för år 2002 finns tillgänglig på www.mogul.com. Den kan också rekvireras av Lena Ottesen på telefon 08-506 66 100 eller via e- post till lena.ottesen@mogul.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Wallin, vd Mogul AB, telefon: 08-506 66 100, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Norsk Hydro, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2002 var 172,5 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar