Delårsrapport, Q2. aug–okt 2015

Report this content

Hög tillväxt under perioden
Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Perioden aug-okt

  • Omsättningen ökade till 35,4MSEK (26,8), vilket motsvarar en tillväxt om 32%
  • EBITDA uppgick till 1,8 MSEK (1,6) vilket ger en EBITDA marginal om 5% (6 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7MSEK

Perioden maj-okt

  • Omsättningen ökade till 67,3 MSEK (49,6), vilket motsvarar en tillväxt om 36%
  • EBITDA uppgick till 3,2 MSEK vilket ger en EBITDA marginal om 4,7% (4,8%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4MSEK

Vd:s kommentar
Med en stabil utveckling för Sverige har bemanningsbranschen fortsatt sin tillväxttakt. Omsättningstillväxten för branschen var under det tredje kvartalet (juli-sept.) 15,9%. Maxkompetens intäkter ökade från 26 777 tkr till 35 395 tkr, hela 32 % och EBITDA ökade från 1 642 tkr till 1 847 tkr under andra kvartalet (aug-okt) jämfört med samma period föregående år. Kvartalet hade normal orderingång, dock uppvisade industri och tillverkning viss tendens till återhållsamhet.

Ackumulerat Q1 och Q2 har då Maxkompetens en omsättningstillväxt på 36 % från samma period föregående år med en bibehållen EBITDA-marginal om 5 %. Arbetet med att stärka marginalen pågår och går bra. Vi måste dock öka takten i vissa av marginalåtgärdsplanerna.

Vi har under Q2 tagit uppstart och introduktionskostnader och trots det bibehållit verksamhetens lönsamhet. Orderingången under innevarande kvartal är god och signalerna från industri och tillverkning är klart positivare jämfört med föregående kvartal.

Affärsområdet Skolhälsa hamnade under vår förväntade omsättningsprognos för kvartalet främst beroende på brist på kvalificerade kandidater. Orderingången ökar dock starkt under innevarande kvartal och mycket glädjande erhåller vi nya kunder inom segmentet. Förstärkningen av intern arbetskraft och system är nu introducerad och insatt i det dagliga operativa arbetet.

Vårt fokus på tjänsteområdet Rekrytering ger effekt och andelen rekryteringsintäkter av total omsättning ökar stabilt.

Tjänsteområdet Omställning fortsätter att öka och vi håller den strategiska utbyggnadsplanen. Maxkompetens har även förlängt omställningsavtalet vilket löper till 2016-12-31.

Maxkompetens tydliga fokus på förvärv löper enligt plan och vi arbetar i skrivande stund med fem uppköpskandidater som passar vår strategi väl och vi hoppas komma till ett avslut under fjärde kvartalet.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Siggelin, CEO
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se
Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar: