Delårsrapport Q2 aug-okt 2016

Starkt kvartal – Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Perioden aug-okt 

  • Omsättningen ökade till 43,0 MSEK (35,4), vilket motsvarar en ökning om 22 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 MSEK (1,8) vilket ger en EBITDA marginal om 6,7 % (5,2 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (0,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK (-1,7)

Perioden maj-okt 

  • Omsättningen ökade till 76,7 MSEK (67,3), vilket motsvarar en ökning om 14 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK (3,2) vilket ger en EBITDA marginal om 5,0 % (4,7 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (1,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 MSEK (2,5)

 
Vd:s kommentar

Vi ser nu att den tillväxtstrategi som styrelsen beslutade 2014 har varit framgångsrik. Under det brutna räkenskapsårets andra kvartal uppvisade Maxkompetens en kraftig tillväxt under god lönsamhet.

Under perioden aug-okt 2016 ökade Maxkompetens intäkter från 35,4 MSEK till 43,0 MSEK, en ökning med 22 % och under samma period ökade resultatet före avskrivningar (EBITDA) från 1,8 MSEK till 2,8 MSEK, en ökning med 53 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxten kan härledas till såväl genomförda förvärv som organiskt. Vidare har kostnader för pensionsuppräkning belastat periodens resultat.

Vi kan återigen konstatera att vår förvärvsprocess fungerar på ett bra sätt. Vi ser redan tydliga signaler på att förvärven bidrar till koncernen i linje med våra högt ställda krav. Vi fortsätter med att identifiera möjliga förvärv som överensstämmer med koncernens tillväxtstrategi.

Det gångna kvartalet uppvisade normal orderingång samtidigt som vårt långsiktiga arbete med att förbättra marginalerna i verksamheten utvecklas enligt plan. Sammantaget ser vi ljust på framtiden och tror på en fortsatt god utveckling för Maxkompetens under räkenskapsåret 2016/2017.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin
 

Perioden aug-okt 2016/2017

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under andra kvartalet till 43,0 MSEK (35,4).

Resultat
Rörelseresultatet uppgick andra kvartalet till 2,0 MSEK (1,3) vilket ger en rörelsemarginal om 4,6% (3,6%). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 0,9 MSEK jämfört med 0,6 MSEK under samma period föregående år.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 okt 2016 till 2,4 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden okt-aug till 0,5 MSEK.

Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,2 MSEK vilket främst är hänförligt till periodens förvärv av Help at Work AB samt lokalrelaterade investeringar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden:
2016-09-01 Maxkompetens förvärvar bolag inom bemanning och rekrytering. Help At Work AB levererar tjänster framförallt inom Bemanning och Rekrytering. Köpeskillingen uppgår till 4,0 MSEK, 2,8 MSEK betalas kontant på tillträdesdagen och resterande 1,2 MSEK om 6 och 12 månader. Koncernens sammansättning har därmed förändrats och Help at Work AB har inkluderats i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 1 september 2016. Verksamheten integreras med Maxkompetens Stockholmskontor. Ansökan om tillstånd att verkställa träffad fusionsplan är registrerad.

Maximal resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 1,0 MSEK, avseende Hampf Ekonomi & Redovisning AB förväntas utgå. En ytterligare avsättning om 0,5 MSEK är därav upptagen och Ansvarsförbindelserna ökas med 0,5 MSEK. Avsättningen har ej påverkat kassaflödet.

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera