Maxkompetens Sverige AB (publ) höll onsdagen den 12 oktober 2016 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30. 
b) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning sker med 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.
c) Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning fastslås till fredagen den 14 oktober 2016 och att utdelning utanordnas onsdagen den 19 oktober 2016.
d) Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
e) Årsstämman fastställde styrelsearvodet till styrelseordföranden Thomas Wiberg med 100 000 kr såsom lön och styrelsearvode till Andreas Björklund med 50 000 kr såsom lön.
f)  Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
g) Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av tre stämmovalda styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade, omval av Mikael Norberg till ordinarie styrelseledamot. Martin Ohlsson entledigas och nyval av Andreas Björklund som ordinarie styrelseledamot. Thomas Wiberg omvaldes till styrelsens ordförande och Ronny Siggelin som styrelsesuppleant. Omval av revisorn Ole Deurell.

Ole Deurell Revisor, (Parameter Revision AB)
Thomas Wiberg Styrelseordförande
Mikael Norberg Styrelseledamot
Andreas Björklund Styrelseledamot
Ronny Siggelin Styrelsesuppleant

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

   
  
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Dokument & länkar