Maxkompetens Sverige AB tillförs 11,8 MSEK och aktien beräknas listas på Nasdaq First North 23 november 2015

Efter genomförd nyemission tillförs Maxkompetens Sverige AB (”Maxkompetens” eller ”Bolaget”) 11,8 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas bli den 23 november 2015.

Maxkompetens erbjudande att teckna aktier riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”) har avslutats. Erbjudandet tecknades till 59,0 procent och tillför Maxkompetens omkring 400 nya aktieägare och cirka 11,8 MSEK. Efter Erbjudandet uppgår antalet aktier till 11 579 816. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 1 579 816 vilket utgör cirka 13,6 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet.

Första dag för handel i Maxkompetens aktie på Nasdaq First North beräknas bli den 23 november 2015 och aktiens kortnamn blir MAXK.

Remium Nordic AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Ronny Siggelin, CEO, kommenterar:
”Även om emissionen inte fulltecknades bedömer Maxkompetens att emissionslikviden tillsammans med Bolagets stabila kassaflöde är fullt tillräcklig för att genomföra den fastlagda förvärvsstrategin. Vi är övertygade om fortsatt god tillväxt för Bolaget, såväl organisk som genom förvärv. Första halvåret har startat mycket bra med följden att vi har överträffat våra tillväxtmål och samtalen med eventuella förvärvskandidater löper enligt plan. Vår förhoppning är att kunna slutföra ett förvärv under början av 2016. Vi ser med tillförsikt på framtiden för bemannings- och rekryteringsbranschen i allmänhet och för Maxkompetens i synnerhet.”

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. Så snart inbetalning för de tecknade aktierna har inkommit kommer aktier att bokas ut på angivet VP-konto eller depå.

För ytterligare information kontakta:
Ronny Siggelin, CEO Maxkompetens Sverige AB, tfn 073 436 81 01
e-post: ronny.siggelin@maxkompetens.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar