Antikroppen lambrolizumab visade lovande effekt och säkerhet hos patienter med avancerat malignt melanom

Preliminära resultat från en fas I-studie med 135 patienter visade att antikroppen lambrolizumab krympte tumörer hos 38 procent av patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab blockerar receptorn PD-1 på T-celler i immunförsvaret och därigenom triggas de att angripa tumörvävnad. Även hos patienter som tidigare behandlats med ipilimumab hade lambrolizumab effekt. Effekten var långvarig bland dem som svarade på behandlingen och biverkningarna oftast milda.

Lambrolizumab har klassats som breakthrough therapy (genombrottsbehandling) av FDA för att påskynda utvecklingen eftersom den bedöms kunna ha potentialen att ge betydligt förbättrad effekt jämfört med befintliga behandlingar.

Under ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2013 som precis avslutats, presenterades preliminära resultat från denna pågående förlängningsstudie i fas IB. Säkerhet och effekt av lambrolizumab (MK-3475), Mercks antikropp riktad mot PD-1, studeras hos patienter med avancerat (inoperabelt och metastaserande) malignt melanom.

Studien har även publicerats online i New England Journal of Medicine.

- Resultaten hittills ser mycket lovande ut både när det gäller andelen patienter som svarar på behandlingen och varaktigheten av svaret hos patienter med avancerat melanom, säger Roger M. Perlmutter, M.D. Ph.D., president, Merck Research Laboratories.

- Baserat på dessa data och resultat från övriga pågående studier planerar Merck att under tredje kvartalet 2013 inleda sena stadier av kliniska prövningar av lambrolizumab vid avancerat malignt melanom och icke-småcellig lungcancer.

Om studien
Data från den pågående enarmade öppna fas IB-multicenterstudien presenterades. 135 patienter med avancerat malignt melanom inkluderades i studien och fick den första dosen lambrolizumab mellan den 1 december 2011 och den 6 september 2012.

Patienterna fick en av tre olika doseringsregimer av lambrolizumab (10 mg/kg varannan vecka [10 mg/kg Q2W], 10 mg/kg var tredje vecka [10 mg/kg Q3W] eller 2 mg/kg var tredje vecka [2 mg/kg Q3W]) tills sjukdomsprogression eller oacceptabla biverkningar inträffade.

Tumörresponsen bedömdes var 12:e vecka genom en oberoende, central, blindad radiologisk granskning i enlighet med RECIST 1.1-kriterierna (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) samt genom av prövaren bedömda immunrelaterade responskriterier.

Objektiv svarsfrekvens för lambrolizumab hos patienter med avancerat melanom

Dos irRC enligt prövarens bedömning RECIST 1.1, oberoende granskning
N *ORR %95 % CI N Responsens varaktighet (månader) 1ORR %95 % CI
10 mg/kg Q2W 57 56 (42-69) 52 1,9+-10,8+ 52 (38-66)
10 mg/kg Q3W 56 27 (16-40) 45 2,6-8,3+ 27 (15-42)
2 mg/kg Q3W 22 14 (3-35) 20 2,1+-5,5+ 25 (9-49)
Totalt 135 37 (29-45) 117 1,9+-10,8+ 38 (25-44)

*Objektiv svarsfrekvens = bekräftat komplett svar (CR) och partiellt svar (PR)

Interimsdata visar att bekräftad total svarsfrekvens för lambrolizumab var 38 procent (intervall 25-44 procent), mätt vid oberoende granskning enligt RECIST 1.1 för samtliga dosregimer som utvärderades. Den högsta totala svarsfrekvensen var 52 procent och denna uppnåddes vid dosregimen 10 mg/kg Q2W. Tio procent av patienterna i denna grupp fick ett komplett behandlingssvar.

Varaktigheten för ett bekräftat behandlingssvar, uppmätt efter den första 12-veckorsutvärderingen, varierade från över 28 dagar upp till över 8 månader vid tidpunkten för analysen, med 80 procent av patienterna med behandlingssvar fortfarande på behandling. Mediandurationen för behandlingssvaret har inte uppnåtts efter en medianuppföljningstid på 11 månader.

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna hos de patienter som i december 2012 kunde bedömas avseende biverkningar var oftast av grad 1/2 och bestod av trötthet (30 %), hudutslag (20 %), klåda (21 %) och diarré (20 %). Sex (4,4 %) behandlingsrelaterade fall av pneumonit rapporterades (samtliga av grad 1/2). Totalt 17 (13 %) behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 rapporterades, varav de vanligaste var trötthet (1,5 %), hudutslag (2 %) och förhöjt ASAT-värde (1,5 %). De flesta grad 3/4-biverkningarna inträffade hos patienter som fick dosen 10 mg/kg Q2W.

Ingen skillnad i svarsfrekvens sågs mellan patienter som tidigare behandlats med ipilimumab och patienter som inte tidigare behandlats med ipilimumab.

Kliniskt utvecklingsprogram för lambrolizumab

Merck utför för närvarande fyra kliniska prövningar av lambrolizumab mot flera olika cancertyper, omfattande över 600 patienter. Nyligen inleddes en global, randomiserad klinisk fas II-prövning där man jämför lambrolizumab med standardkemoterapi till patienter med avancerat malignt melanom vars sjukdom har progredierat efter tidigare behandling med ipilimumab (ref: NCT01704287) och en fas I-prövning av lambrolizumab för behandling av trippelnegativ bröstcancer, metastaserande blåscancer och huvud-halscancer (ref: NCT01848834).

Ytterligare studier i senare utvecklingsstadier omfattar en fas III-studie som undersöker lambrolizumab till patienter med avancerat melanom som inte tidigare behandlats med ipilimumab, samt en fas II/III-prövning av icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Dessa planeras starta under kvartal tre 2013.

Fler prövningar vid ett antal hematologiska cancerformer och utvärdering av lambrolizumab i kombination med annan behandling planeras starta i år. Merck meddelade att lambrolizumab i april 2013 klassificerades som genombrottsbehandling (breakthrough therapy) av FDA (Food and Drug Administration) i USA vid avancerat malignt melanom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Lindahl
Informationschef/public affairs manager, MSD
Telefon: 070-355 08 98
E-post: cecilia.lindahl@merck.com

Anna Åleskog
Medicinsk rådgivare, MSD
Telefon: 076-885 00 15
E-post: anna.aleskog@merck.com

Om PD-1
Forskare har visat att flera typer av tumörer kan gömma sig för immunsystemet genom att skapa ett “molekylärt kamouflage” som lurar kroppens immunsystem att tro att de är normala och därför låter dem växa okontrollerat. Interaktionen mellan ”strömbrytar”-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. Genom att utnyttja PD-1-vägen kan en tumörcell hämma aktiveringen av T-celler och därmed blockera ett viktigt steg som triggar immunsystemet.

Om lambrolizumab
Läkemedelskandidaten lambrolizumab är en antikroppsbehandling som stoppar aktiviteten hos immunsystemets ”strömbrytar”-protein PD-1 och därmed hämmar vissa cancerformers förmåga att undkomma kroppens immunsystem. Lambrolizumab studeras som behandling för flera cancerformer, däribland malignt melanom och icke småcellig lungcancer. Mer information finns på http://clinicaltrials.gov

Om klassificering som breakthrough therapy
Ett forskningsläkemedel klassificeras som breakthrough therapy (genombrottsbehandling) när syftet är att påskynda utvecklingen och granskningen av en läkemedels­kandidat. Läkemedelskandidaten kan användas, enbart eller i kombination, för behandling av allvarliga eller livshotande sjukdomar eller tillstånd, i de fall då preliminära kliniska resultat tyder på att läkemedlet kan innebära betydande förbättringar jämfört med befintliga behandlingar vad gäller ett eller flera kliniskt viktiga effektmått.

FDASIA (Food and Drug Administration Safety and Innovation Act) innehåller en bestämmelse som ger sponsorer möjlighet att ansöka om att ett forskningsläkemedel ska klassificeras som genombrottsbehandling. I dagsläget går det inte att avgöra vad klassificeringen som genombrottsbehandling kommer att få för konsekvenser.

Om hudcancer och malignt melanom

Samlingsbegreppet hudcancer omfattar tre olika tumörsjukdomar: malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer som alla utgår från celler i huden.

Antalet fall av hudcancer ökar snabbt i Sverige, något som hör ihop med våra sol-, semester- och solarievanor. Kopplingen mellan solning och hudcancer är i princip lika tydlig som kopplingen mellan rökning och lungcancer. Internationella jämförelser visar att svenskar solar mycket, bränner sig mycket, oroar sig lite för hudcancer och ofta dröjer med att få hudförändringar kontrollerade. Detta har lett till en årlig ökning av malignt melanom i Sverige de senaste tio åren på drygt 4 procent. 2010 upptäcktes cirka 2 800 nya fall och 470 dödfall inträffade som följd av malignt melanom.

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se
Följ oss www.twitter.com/MSDSverige

Taggar: