Delårsrapport jan-juni 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2003 · Faktureringen för perioden uppgick till 38,3 Mkr (41,0 Mkr) · Resultat före skatt för perioden uppgick till -4,9 Mkr (-10,1 Mkr) · Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,46 kr) · Fortsatt positivt kassaflöde Tecknat avtal värt 9,5 - 10,5 miljoner USD Kostnadssänkningar enligt plan Verksamheten Faktureringen under första halvåret 2003 nådde 38,3 Mkr (41,0). Den försvagade dollarn har påverkat bolagets omsättning negativt med ca 3,6 Mkr jämfört samma period föregående år. Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -4,5 Mkr (-10,9 Mkr). De omstruktureringar som har genomförts under de senaste 12 månaderna har nu givit genomslag. Orderingången är starkare än någonsin och kostnadsmassan är på rätt nivå. Sammantaget gör detta att bolaget ser ljust på framtiden. Under perioden förvärvade MultiQs VD 500.000 aktier av huvudägaren Spyder Technology Holdings B.V. Största avtalet i bolagets historia Under senare del av perioden tecknades avtal med EssNet AB avseende leveranser av bildskärmar för lotteriterminaler till ett värde av ca 9,5 - 10,5 miljoner USD. Leveranserna av de specialdesignade skärmarna kommer att påbörjas under slutet av 2003 medan den stora merparten kommer att levereras under 2004. Skärmarna är en del av ett större lotterisystem. Avtalet omfattar fyra olika projekt där bl.a. Norsk Tipping (Norge) och Tattersall (Australien) är EssNets slutkunder. Under perioden har även det efterlängtade genombrottet skett i England. Orderingång och fakturering har flerfaldigats under perioden och en fortsatt god efterfrågan förväntas under resten av året. Leveranser har skett till ELC, en av Englands större leksaksdetaljister och Waitrose, dito varuhuskedja. Orderingången avser leveranser under de kommande kvartalen till bl.a. Vodafone, Virgin samt ett antal mindre kunder. Bolaget har även haft framgångar i Tyskland. MultiQ är vald av Metro, Europas största dagligvaruhandelsgrupp, som samarbetspartner kring bildskärmar i kassamiljö. Likaså har Fords Europeiska bilhandlarorganisation, med säte i Tyskland, valt MultiQ som enda leverantör av kundanpassade platta bildskärmar. MultiQs potential utgör således de 12.000 bilhallar som Ford har i Europa. Bolaget har under perioden stärkt upp försäljningsorganisationen i Tyskland genom tre nya partners, vilka främst kommer att bearbeta det industriella marknadssegmentet. Övriga marknader, dvs Skandinavien och BeNeLux har visat på en stabil orderingång och fakturering. Fortsatt positivt kassaflöde och kostnadssänkningar enligt plan Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,8 Mkr och koncernens totala kassaflöde 2,6 Mkr. De rationaliseringar och besparingsåtgärder som genomfördes under hösten 2002 har nu slagit igenom fullt ut. Koncernens fasta kostnader har jämfört med samma period föregående år minskat med 6,0 Mkr till 14,9 Mkr ca 29% lägre än samma period föregående år. [REMOVED GRAPHICS] Marknadsutveckling Att marknaden för platta bildskärmar kommer att fortsätta att öka och passera traditionella CRT skärmar är ställt utom allt tvivel. Det segment som MultiQ framförallt bearbetar, dvs kunder som har behov av robusta kundanpassade platta bildskärmar, visar även på en god tillväxt. Användandet av bildskärmar som informationsbärare i butiker, bilhallar eller annan publik miljö, s.k. info points är i dagsläget i sin linda. Här förväntar bolaget framledes en stark tillväxt. Även andra mera traditionella kundsegment som MultiQ bearbetar visar på ökad investeringsvilja. Finansiell ställning Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 8,6 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 8,3 Mkr (13,3 Mkr). Soliditeten uppgick till 42,0 % (52,8 %). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,2 Mkr (0,4 Mkr). Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,8 Mkr (-2,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 Mkr (-2,1 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per 30 juni 2003 uppgick till 0,1 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR:20). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i kvartalsrapporten som i den senaste årsredovisningen. En tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR:9 ger bolaget möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag på 149,5 Mkr. Denna skattefordran har inte heller tagits upp i detta bokslut. Notering MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999. Kommande rapporttillfällen Rapport kvartal 3 30 oktober 2003 Bokslutskommuniké 3 februari 2004 Malmö 2003-07-31 MultiQ International AB (publ) Jonas Wästberg, VD Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonas Wästberg, VD Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00 E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se Peter Ahlgren, Styrelseordförande Tfn: 0708-15 09 91 E-mail: pe.ahlgren@telia.com För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiq.se Revisorernas granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisnings-lagarna. Åke Stenmo Thomas Anvelid Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00870/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00870/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar