Delårsrapport Januari – Mars 2016

Långsiktigt ökade affärsmöjligheter efter sammanslagningen med Mermaid A/S.

Synergierna från sammanslagning ger ännu inte full effekt och tillsammans med framflyttade projekt har detta medverkat till ett negativt resultat.
 

Första kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 28,7 Mkr (26,4 Mkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 Mkr (3,7 Mkr)
  • Resultat per aktie blev -0,04 kr (0,04 kr)
     

VDs kommentar

Förvärvet av Mermaid A/S har gett oss en position som den största aktören på Digital Signage marknaden i Nordeuropa. I vår nya större marknad efter sammanslagningen ser vi affärsmöjligheterna öka då vi har en tätare dialog med både nya och befintliga kunder.

Sammanslagningen av bolagen har dock belastat både organisationen och gett ökade kostnader, vilket gett ett negativt resultat i perioden.

Kvartalets negativa resultat beror delvis på att synergierna från sammanslagningen ännu inte gett full effekt. Vår centraliseringsstrategi är essentiell för att kunna få ned kostnaderna över tid och vi förväntas oss att detta arbete är avslutat i och med utgången av augusti 2016.

Integrationen med Mermaid A/S innefattar sammanslagning av funktioner, anpassning av produktportföljen till fler marknader och länder, samt gemensam utveckling av nästa generation av webbaserade molntjänster för digital skyltning

Även framflyttade projekt bidrar till ett negativt resultat för första kvartalet 2016.

Under första kvartalet har bolagets strategi vad gäller olika marknadsområden såsom Banking, Gaming, Retail och Transport, bearbetats ytterligare och vi känner nu att vi står allt starkare i förhållande till marknaden.
 

Intäkter

Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 28,7 Mkr (26,4 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 9% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 44,6 (47,0%), vilket är en försämring jämfört med föregående år.
 

Rörelseresultat

Under perioden uppgick rörelseresultatet till -4,9 Mkr (3,7 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.
 

Väsentliga händelser under januari-mars 2016

MultiQs tidigare VD Magnus Forsbrand har lämnat sin befattning och Henrik Johnsen har tillträtt som tillförordnad VD i januari. Han är sedan tidigare anställd i MultiQ samt VD för underkoncernen Mermaid A/S.

Arbetsförmedlingen har slutit ett avtal värt ca 12 MSEK med MultiQ. De väljer nu att investera i digitala anslagstavlor på sina 400 kontor runt om i landet. Skärmarna kommer att användas för information, kommunikation och vägledning för de arbetssökande.

En butikskedja inom byggvarubranschen har slutit ett avtal värt ca 3,4 MSEK med MultiQ. Kunden väljer nu att satsa på en digitalisering av butikerna med In-store web lösningar samt digitala skärmar för marknadsföring.

MultiQ International AB har genomfört sista steget i förvärvet av Mermaid A/S. Efter tvångsinlösen av utestående aktier äger nu MultiQ 100% av aktierna i Mermaid A/S.

MultiQ har fått en order värd 2,8 miljoner kronor på digital skyltning från en stor europeisk kund inom spelbranschen. Kunden har lagt en beställning på spelinformationssystem med realtidsinformation på interaktiva skärmar för att kunna erbjuda en bättre spelupplevelse hos kundens spelombud.
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

MultiQ har fått en order från Skånetrafiken gällande infotainment i totalt 81 nya bussar. Ordervärdet beräknas till 2,5 MSEK. Investeringen gör att passagerarna kommer att få realtidsuppdaterad trafikinformation samt underhållning under resan.

Ett norskt rederi har förnyat sitt kontrakt med MultiQ gällande Digital Signage och on-board entertainment system på två båtar. Det nya kontraktet är värt drygt 4 miljoner NOK.
 

Framtid

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del större bolag, som försöker växa in på denna marknad.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en abonnemangsbaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men också stora svängningar mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.
 

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 31,8 Mkr (29,2 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars 2016, varav 10,1 Mkr
(29,2 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 59,5% (67,4%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,0 Mkr (0,3 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -2,8 Mkr (2,9 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i
2,1 Mkr (2,7 Mkr).
 

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,5 Mkr (-0,5 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 Mkr (-0,5 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,3 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,2 Mkr (0,2 Mkr) i likvida medel per den 31 mars 2016.
 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2015, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida.
 

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2015, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2015.
 

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.
 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni                           augusti 2016
Delårsrapport januari-september               november 2016
Bokslutskommuniké 2016                          februari 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 17 maj 2016

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2015 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Henrik Johnsen, VD
Tfn: 010-211 66 22
E-mail: henrik.johnsen@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.se
Org nr: 556458-6948
 

Om MultiQ

MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Företaget grundades 1988. Kontor finns i Lund, Stockholm samt dotterbolag i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ  Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar