Bolagsstämma 2003

Ordinarie bolagsstämma i Munters AB (publ) Styrelse och Revisorer Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Munters AB omvaldes styrelseledamöterna Berthold Lindqvist, Sören Mellstig, Bo Ingemarson, Sven Ohlsson, Lars Spongberg och Lennart Evrell. Bengt Kjell valdes som ny ledamot av styrelsen. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Berthold Lindqvist till styrelsens ordförande. Utdelning Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3.50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 12 maj 2003 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB den 15 maj 2003. Återköp och Överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bolagsstämmans beslut innebär vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Syftet med bemyndigandet är att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma ge styrelsen möjlighet att täcka bolagets åtagande enligt befintligt och föreslaget optionsprogram samt att, för det fall andra investeringsalternativ inte realiseras, optimera bolagets kapitalstruktur. Dessutom medför återköpsbemyndigandet möjlighet för bolaget att betala framtida förvärv av bolag eller verksamhet med återköpta aktier. Köpoptioner Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utställa köpoptioner på återköpta aktier samt att överlåta återköpta aktier i samband med att lösen av köpoptioner påkallas. Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att bolaget skall utställa högst 210.000 köpoptioner på återköpta Muntersaktier till ca 115 ledande befattningshavare i Munterskoncernen. Varje köpoption skall ge optionsinnehavaren rätt att under perioden den 1 september 2006 - 30 mars 2007 förvärva en Muntersaktie för ett pris som motsvarar 140 procent av genomsnittet av de dagliga högsta och lägsta betalkurserna för Muntersaktien på Stockholmsbörsen under anmälningsperioden den 12 maj-16 maj 2003. Optionerna skall överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat av Handelsbanken Securities i enlighet med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade utse en nomineringskommitté, bestående av styrelsens ordförande (sammankallande) samt en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 30 september varje räkenskapsår. Om någon av dessa ägare skulle avstå från sin rätt att utse en representant i nomineringskommittén skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största ägandet i bolaget. Nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende det tredje kvartalet. Nomineringskommitténs uppgift skall vara att inför kommande ordinarie bolagsstämmor framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelsearvoden samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. VDs anförande VD och koncernchef Lennart Evrell sammanfattade verksamhetsåret 2002: · Svag efterfrågan mot slutet av året. · Starka väderrelaterade effekter både 2001 och 2002. · Stark förvärvseffekt. · Ordertillväxt 20% (Justerad för valuta och förvärv 3%) · Nettoomsättningstillväxt 20% (Justerad för valuta och förvärv 4%) · EBIT ökning 16% · EBIT marginal 10% Vidare fortsatte han med en kort presentation av resultatet för första kvartalet 2003 vilket publicerats den 25 april: · Stark utveckling inom MCS · Svag efterfrågan inom Avfuktning och HumiCool · Lägre förvärvseffekt efter 1 januari 2003 · Negativ valutaeffekt · Ordertillväxt -1% (Valutajusterad, nuvarande struktur -2%) · Nettoomsättningstillväxt 3% (Valutajusterad nuvarande struktur 1%) · Rörelseresultat -22% (Valutajusterad, nuvarande struktur -11%) Lennart Evrell avslutade sitt anförande med att upprepa Munters långsiktiga finansiella mål: · Tillväxt över 10% · Rörelseresultat över 10% · Kapitalomsättningshastighet över 3 ggr Stockholm den 7 maj 2003 Munters AB (publ) För ytterligare information: Lennart Evrell, CEO Tel: 08-626 63 03 Mob: 070-588 15 15 Bernt Ingman, CFO Tel: 08-626 63 06 Mob: 070-672 74 54 Sören Sjöström, VP Corp. Communication Tel: 08-626 63 08 Mob: 070-600 22 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01600/wkr0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar