Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Report this content

MUNTERS AB DELÅRSRAPPORT, 1 januari - 30 september 2002 2002 2001 jan-sep jan-sep Förändring Orderingång, Mkr 3 531 2 916 + 21 % Nettoomsättning, Mkr 3 380 2 830 + 19 % Rörelseresultat, Mkr 318 265 + 20 % - i % av nettoomsättning 9,4 9,4 - Resultat före skatt, Mkr 300 255 + 18 % - i % av nettoomsättning 8,9 9,0 - Vinst per aktie, kr 7:24 6:19 + 17 % ·Orderingången under tredje kvartalet ökade med 25 procent till 1 229 Mkr ·Två strategiska förvärv genomförda i kvartalet ·Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 318 Mkr ·Service (MCS och eftermarknad) motsvarar efter förvärven nära 50 procent av omsättningen ·Vinst per aktie ökade med 17 procent till 7:24 kronor MUNTERS VERKSAMHET Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning, kylning av luft och vattenskadesanering. Munters affärsidé är att vara ett globalt, applikations- och serviceorienterat nischföretag inom luftbehandling, från en bas inom avfuktning och befuktning. Verksamheten är indelad i tre geografiska regioner - Europe, Americas samt Asia. Inom varje region är verksamheten indelad i Divisionerna Avfuktning, Moisture Control Services (MCS) och HumiCool. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder. Koncernen hade 3 216 anställda vid kvartalets utgång. MARKNADSUTVECKLING Marknaden i Europa har fortsatt att utvecklas positivt inom MCS och Avfuktning. Under senare delen av kvartalet har efterfrågan på MCS' servicetjänster varit hög avseende vattenskadesaneringsarbeten efter översvämningar i Europa. I Amerika har marknaderna, trots den negativa ekonomiska utvecklingen, visat fortsatt tillväxt inom Division Avfuktning och HumiCool. För Munters Zeol-system, som ingår i Division Avfuktning, har marknadsläget - efter en dramatisk nedgång de närmast föregående kvartalen - stabiliserats på en lägre efterfrågenivå. Även produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner har haft en lägre efter-frågan. MCS hade föregående år stark efterfrågan på servicetjänster avseende vattenskadesanerings-arbeten efter orkanen Allison, Texas. För rapport- perioden har efterfrågan på normal vattenskade-sanering fortsatt att öka. Efterfrågan i Australien och Thailand har varit god medan aktiviteten i Japan och Sydostasien varit fortsatt låg. TREDJE KVARTALET 2002 Munters orderingång ökade under det tredje kvartalet med 25 procent till 1 228 Mkr (982). Valutajusterad var orderingångstillväxten för jämförbara enheter 5 procent. Munterskoncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 1 179 Mkr (1 020). Valutajusterad var omsättningen för jämförbara enheter oförändrad. Under tredje kvartalet 2001 fakturerades Munters största MCS projekt någonsin, i samband med orkanen Allison i Houston Texas samtidigt som efterfrågan inom den cykliska halvledarindustrin nådde sin topp. Dessa effekter borträknade hade Munters en valutajusterad omsättningstillväxt för jämförbara enheter om 6 procent. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med tredje kvartalet föregående år med 17 procent till 118 Mkr (100) motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,8). Avskrivningar på goodwill och övervärden ingår med 10 Mkr (5) respektive 1 Mkr (0). Valutajusterad, för jämförbara enheter, ökade rörelseresultatet med 6 procent. I juli förvärvade Munters verksamheten inom brandskadesanering från den tyska företagsgruppen Svt (System- und Verfahrenstechnik GmbH). Verk- samheten hade en nettoomsättning på cirka 180 Mkr och har 65 anställda. Förvärvet syftar till att ytter-ligare stärka Munters position inom vatten- och brandskadesanering på den tyska marknaden. Förvärvet gjordes i form av en kombinerad aktie- och inkråmsaffär. Den totala köpeskillingen inkluderar ett fast pris om cirka 90 Mkr och en del som baseras på företagets rörelseresultat under 2002 och 2003, dock högst cirka 45 Mkr. Förvärvet konsoliderades i Munters från 1 juli 2002 och gav upphov till goodwill om 125 Mkr som skrivs av under 10 år. I juli förvärvade Munters samtliga aktier i Aerotech Inc, en ledande leverantör av evaporativa kylsystem och ventilationssystem till främst kycklingindustrin i USA. Bolaget har 80 anställda och hade under år 2001 en nettoomsättning om cirka 180 Mkr. Förvärvet syftar till att positionera Munters som den ledande globala leverantören av kylsystem till kycklingindustrin. Den totala köpeskillingen är maximerad till 107 Mkr och består av en fast och en rörlig del baserat på Aerotechs rörelseresultat under 2002 och 2003. Vid förvärvstillfället hade Aerotech räntebärande skulder om cirka 20 Mkr. Förvärvet konsoliderades i Munters från 1 juli 2002 och gav upphov till goodwill om cirka 75 Mkr som skrivs av under 15 år. Per 1 september förvärvade Munters genom dotterbolaget Polygon AS i Norge samtliga aktier i Polygon Kristiansand AS, Norge. Bolaget, som tidigare har varit franchisetagare till Polygon, har 7 anställda. Förvärvet syftar till att stärka Polygons position inom vatten- och brandskadesanering på den norska marknaden. Samtliga ovan angivna förvärv förväntas påverka Munters vinst per aktie positivt redan år 2002. FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2002 Under årets första nio månader ökade orderingången med 21 procent till 3 531 Mkr (2 916). Valutajusterad var tillväxten i orderingången för jämförbara enheter 5 procent. Orderstocken ökade med 10 procent och var vid periodens slut 703 Mkr (638). Valutajusterad var ökningen i orderstocken för jämförbara enheter 15 procent. Munterskoncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 3 380 Mkr (2 830). Valutajusterad var omsättningstillväxten för jämförbara enheter 4 procent. Nettoomsättningen ökade med 38 procent i Region Europe, 1 procent i Region Americas och 7 procent i Region Asia. Koncernens rörelseresultat, efter goodwill-avskrivningar, uppgick till 318 Mkr (265), en förbättring med 20 procent. Rörelseresultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med 5 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (9,4). Avskrivningar på goodwill och övervärden ingår med 22 Mkr (11) respektive 2 Mkr (0). För jämförbara enheter var rörelsemarginalen 10,0 procent (9,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 18 procent till 300 Mkr (255). Periodens resultat förbättrades med 17 procent till 181 Mkr (155) efter en skattebelastning om 39 procent (39). Vinsten per aktie ökade till 7:24 kronor (6:19). Nettoomsättningen har ökat genom företags-förvärv inom MCS och HumiCool. Resultatför-bättringen beror på ökad nettoomsättning, en gynnsam produktmix, synergier från förvärv samt genomförda rationaliseringar avseende främst indirekta kostnader. FINANSIELL STÄLLNING Soliditeten minskade under rapportperioden med anledning av de företagsförvärv som genomförts och uppgick den 30 september till 38,0 procent (45,4 procent vid årsskiftet 2001/2002). Likvida medel var 112 Mkr (120) och räntebärande skulder (inklusive PRI-pensioner) var 637 Mkr (442). Nettoskulden har under året ökat med 329 Mkr, varav finansiering av förvärv (inklusive refinansierade lån) utgör 313 Mkr och återköp av egna aktier utgör 25 Mkr. Netto-skulden uppgick vid rapportperiodens utgång till 525 Mkr. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter om cirka 140 Mkr. Alecta har från och med den 3 oktober 2002 tempo-rärt stoppat återbetalning av tidigare inbetalda SPP-premier (s.k. företagsanknutna medel). Vid rapport-periodens utgång fanns i Munters-koncernen en fordran på 6,6 Mkr avseende kommande återbetal-ning av dessa medel. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggnings-tillgångar uppgick till 135 Mkr (91). Huvuddelen avser investeringar i utrustning för MCS- verksam-heten samt produktions- och IT-utrustning. Avskriv-ningarna uppgick under perioden till 96 Mkr (70). Under perioden har en ny fabrik i Kina färdig-ställts. Vid rapportperiodens utgång har den totala investeringen om 24 Mkr slutförts. PERSONAL Antalet medarbetare var vid rapportperiodens utgång 3 216 personer, vilket är en ökning under året med 637 personer. Inom Region Europe har personalen ökat med 521 personer, inom Region Americas med 73 personer och inom Region Asia med 43 personer. Produktområde MCS har haft den största personal-ökningen, 476 personer, varav ca 400 personer avser personal i förvärvade bolag - Polygon, Alfa Service Senter, Svt samt Polygon Kristiansand. ÅTERKÖP AV AKTIER I samband med årets köpoptionsprogram har Munters AB under det tredje kvartalet återköpt 114 700 egna aktier till ett genomsnittligt pris av 218,50 kr per aktie, motsvarande totalt 25,1 Mkr. REGIONER EUROPE Orderingången i Region Europe ökade under rapport-perioden med 40 procent till 2 010 Mkr (1 441). Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 1 917 Mkr (1 388).Valutajusterad var omsättnings-tillväxten för jämförbara enheter 10 procent. Rörelseresultatet ökade med 50 procent och uppgick till 164 Mkr (109), varav förvärvade enheter, exklusive goodwillavskrivningar, bidrog med 34 Mkr. Resultatet har påverkats positivt av den ökade nettoomsättningen inom samtliga divisioner. Division Avfuktning har efter en normal inled-ning av året ökad orderingång, omsättning samt förbättrat rörelseresultatet. Tillväxten i norra Europa har varit bra medan södra Europa haft en något svagare tillväxt. Tillväxten drivs främst av hög efter-frågan inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Division MCS har haft en fortsatt positiv organisk utveckling som ytterligare förstärkts av de förvärv som genomförts under året. Orderingång och omsätt-ning såväl som rörelseresultat har ökat väsentligt jämfört med motsvarande period föregående år. I samband med de översvämningar som skedde i tredje kvartalet i Europa erhåller Munters löpande order på vattenskadesanering. Division HumiCool har haft ökad orderingång och omsättning samt ett förbättrat rörelseresultat. Tillväxten var fortsatt bra för kylsystem till kycklingindustrin och för droppavskiljare. Vatten-verksamheten samt produkter för kylning av insugs-luft till gasturbiner har haft en svag utveckling. AMERICAS Orderingången i Region Americas ökade under rapportperioden med 2 procent till 1 239 Mkr (1 217). Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 190 Mkr (1 180). Valutajusterad och för jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 154 Mkr (148). Resultatet under rapportperioden har påverkats positivt av lägre materialkostnader. Division Avfuktning uppvisade en fortsatt bra orderingång, omsättning och rörelseresultat, med undantag för Zeol-verksamheten som främst säljer till halvledarindustrin. Under tredje kvartalet har order- ingången för Zeol varit i paritet med motsvarande period föregående år medan omsättningen minskat med 25 Mkr. Orderingången för avfuktningsaggregat till industriella applikationer och till varuhus har visat fortsatt god tillväxt. Division MCS har haft betydande nedgång i orderingången. I tredje kvartalet 2001 omsattes cirka 69 Mkr avseende orkanen Allison. Industriella applikationer för temporär avfuktning har haft en fortsatt bra utveckling. Med anledning av föregående års effekter från Allison har orderingång, netto-omsättning och rörelseresultatet minskat avsevärt. Rörelsemarginalen är fortsatt god. Division HumiCool har en fortsatt positiv utveckling. Orderingång, omsättning och rörelse-resultat har väsentligt förbättrats i jämförelse med föregående år. Försäljningen av komponenter för droppavskiljare har visat en betydande tillväxt. ASIA Munters verksamhet i Region Asia visade en positiv utveckling avseende orderingång, omsättning och rörelseresultat trots en låg aktivitet i Japan. Orderingången ökade under rapportperioden med 11 procent till 334 Mkr (301). Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 325 Mkr (304). Valutajusterad var detta en ökning med 15 procent. Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 37 Mkr (36). Division Avfuktning har haft en minskad order-ingång, omsättning och rörelseresultat främst beroende på effekter från förseningen av igång- körningen av den nya produktionsenheten i Kina samt en låg efterfrågan i Japan. Division MCS har haft en fortsatt tillväxt avseende orderingång och omsättning. Under andra och tredje kvartalen har rörelseresultatet förbättrats. Division HumiCool har haft fortsatt ökad order-ingång, omsättning och rörelseresultat. Framförallt HumiCool-verksamheterna i Thailand och Australien har haft en stark utveckling. Kycklingindustrins goda utveckling i Thailand och Kina påverkar HumiCool-verksamheten positivt. Komponenter för evaporativa kylsystem har även haft en bra utveckling. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 25 februari 2003 - Bokslutskommuniké för 2002 25 april 2003 - Delårsrapport januari-mars 2003 7 maj 2003 - Bolagsstämma Stockholm den 28 oktober 2002 Lennart Evrell Verkställande direktör För ytterligare information kontakta CEO, Lennart Evrell Tel: 08-626 63 03 Mobil: 070-588 15 15 lennart.evrell@munters.se CFO, Bernt Ingman Tel: 08-626 63 06 Mobil: 070-672 74 54 bernt.ingman@munters.se Munters AB (publ) Box 430 191 24 SOLLENTUNA Tel: 08-626 63 00 Fax: 08-754 68 96 Hemsida på internet: www.munters.com Kommentar till redovisningen Använda redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med den senaste årsredovisningen med tillägg av Redovisningsrådets rekom mendationer som trädde i kraft den 1 januari 2002. Tillämpningen av dessa har inte haft någon materiell påverkan på bolagets resultat och ställning. Alternativet att omräkna goodwill enligt övergångsreglerna i RR 1:00 har inte tillämpats eftersom en sådan omräkning inte skulle medföra någon väsentlig förändring. Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar