Munters AB bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2000

MUNTERS AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 januari- 31 december 2000 2000 1999 Förändring Orderingång, Mkr 3 322 2 608 + 27 % Nettoomsättning, Mkr 3 179 2 594 + 23 % Rörelseresultat1), Mkr 306 237 + 29 % - i % av nettoomsättning 9,6 9,1 - Resultat före skatt1), 289 231 + 25 % Mkr - i % av nettoomsättning 9,1 8,9 - Vinst per aktie, kr 7:34 5:78 + 27 % Utdelning (för 2000, 2:30 1:80 + 28 % förslag) 1) Exklusive nuvärdet av hittills erhållna och kommande betalningar av överskottsmedel från SPP om totalt 15 Mkr · Fortsatt stark utveckling i fjärde kvartalet och oavbruten tillväxt under 28 kvartal · Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 27 procent och rörelseresultatet med 37 procent · Nettoomsättningen under året ökade med 23 procent till 3 179 Mkr · Rörelseresultatet för året förbättrades med 29 procent till 306 Mkr · Vinsten per aktie ökade med 27 procent till 7:34 kronor · Styrelsen föreslår en utdelning om 2:30 kronor (1:80) MUNTERS VERKSAMHET Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft inom utvalda nischer. Munters affärsidé är att vara ett globalt, applikations- och serviceorienterat nischföretag inom luftbehandling, med en bas inom avfuktning och befuktning. Verksamheten är indelad i tre geografiska regioner - Europe, Americas samt Asia. Inom varje region är verksamheten indelad i produktområdena Avfuktning, Moisture Control Services (MCS) och HumiCool. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i mer än 25 länder. Koncernen hade 2 374 anställda vid årets utgång. MARKNADSUTVECKLING Under året har marknaden i Europa utvecklats positivt. Efterfrågan inom framförallt HumiCool har accelererat och efterfrågan inom MCS-verksamheten har varit bra under hela året. Under fjärde kvartalet har efterfrågan inom Avfuktning ökat. Marknaden i Amerika har visat god tillväxt inom samtliga produktområden och med en betydande marknadstillväxt inom HumiCool, inom Zeol-segmentet samt Avfuktning för industriella applikationer. Marknaden i Asien har visat bra efterfrågan i Kina och Australien medan Japan och Sydostasien har haft en lägre marknadsaktivitet. FJÄRDE KVARTALET 2000 Munters orderingång ökade under fjärde kvartalet med 25 procent till 863 Mkr (691). Nettoomsätt-ningen steg med 27 procent till 932 Mkr (731). Valutajusterad var ökningen 20 procent jämfört med fjärde kvartalet 1999 och exkluderas vidare effekterna från förvärvet av Euroemme var omsättningsökningen 15 procent. Rörelseresultatet, exklusive det diskon- terade värdet av överskottsmedel från SPP, förbättrades med 37 procent till 114 Mkr (83) motsvarande en rörelsemarginal om 12,2 procent (11,4). Valutajusterad var ökningen 28 procent. Munters har haft en oavbruten omsättningstillväxt 28 kvartal i rad, jämfört med samma kvartal före-gående år. KONCERNENS ORDERINGÅNG, NETTOOM- SÄTTNING OCH RESULTAT FÖR 2000 Under året ökade orderingången med 27 procent till 3 322 Mkr (2 608) och orderstocken steg med 153 Mkr till 510 Mkr (357). Munters-koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 3 179 Mkr (2 594). Valutajusterad var ökningen 18 procent, och exkluderas vidare effek-terna från förvärvet av Euroemme var omsättnings-ökningen 13 procent. Fördelat per region ökade nettoomsättningen med 19 procent i Europe, 27 procent i Americas och 20 procent i Asia. Koncernens rörelseresultat exklusive det diskonterade nuvärdet av överskottsmedel från SPP uppgick till 306 Mkr (237), en uppgång med 29 procent. Rörelsemarginalen under året uppgick till 9,6 procent (9,1). Rörelseresultatet påverkades positivt av förändrade valutakurser med cirka 9 Mkr. Koncernens resultat före skatt, inklusive det diskonterade nuvärdet av överskottsmedel från SPP, ökade med 31 procent till 303 Mkr (231). Årets resultat förbättrades med 27 procent till 184 Mkr (144) efter en skattebelastning om drygt 39 procent (37). Justerat för icke skattemässigt avdragsgilla goodwillavskrivningar var skattesatsen 38 procent. Vinsten per aktie ökade till 7:34 kronor (5:78). Resultatförbättringen beror på den ökade netto-omsättningen, en gynnsam produktmix samt genom-förda rationaliseringar. Omsättningen har ökat tack vare introduktion av nya produkter och ett större värdeinnehåll i gjorda leveranser. Antalet anställda har procentuellt ökat mindre än omsättningen i samtliga regioner. FINANSIELL STÄLLNING Soliditeten uppgick vid årets utgång till 40,8 procent (38,8). Likvida medel var 88 Mkr (121) och räntebärande skulder (inklusive PRI-pensioner) var 421 Mkr (351). Nettoskulden har under året ökat med 103 Mkr till 333 Mkr på grund av återköp av egna aktier 25 Mkr, erlagd tilläggsköpeskilling avseende Euroemme-förvärvet 28 Mkr samt ett ökat rörelse-kapitalbehov genom koncernens tillväxt. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter om cirka 200 Mkr. INVESTERINGAR Koncernens totala investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 148 Mkr (114). Huvuddelen avser investeringar i MCS-, produktions- och IT- utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 103 Mkr (82), varav goodwillavskrivningar utgjorde 11 Mkr (3). PERSONAL Antalet medarbetare var vid årets utgång 2 374 personer, vilket innebär en ökning under året med 228 personer. Inom Region Europe har personalen ökats med 126 personer, inom Region Americas med 88 personer och inom Region Asia med 18 personer. MCS är det produktområde som har haft den största personalökningen, 113 personer. Under året har 42 ledande befattningshavare tecknat köpoptioner i Munters AB, värderade till marknadsmässigt pris. I samband med tecknandet av optionerna har Munters återköpt 200.000 egna aktier för en snittkurs av SEK 124 per aktie för att täcka bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet. REGIONER EUROPE Orderingången i Europa ökade under året med 20 procent till 1 702 Mkr (1 423). Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 1 674 Mkr (1 404). Valutajusterad var ökningen 22 procent. Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 150 Mkr (103). Under året har produktions-enheten i Tobo, Sverige certifierats enligt ISO 14001. Produktområde Avfuktning redovisar en order-ingång i paritet med föregående år efter en återhämt-ning under årets sista kvartal. I tredje kvartalet startades ett rationaliseringsprogram för att höja rörelsemarginalen inom produktområdet. Nettoomsättningen ökade under året tack vare en stark avslutning på året, där gynnsam produktmix och vidtagna rationaliseringar lett till ett väsentligt förbättrat rörelseresultat. Produktområde MCS har haft en stark tillväxt. Andelen väderberoende verksamheter inom produktområdet minskade under årets första nio månader. Under det sista kvartalet har England, Frankrike, Italien och Sverige haft betydande översvämningar, vilka har påverkat omsättningen positivt. Affärsvolymen som utgörs av översväm-ningar och övrig katastrofverksamhet uppgår till mindre än 5 procent av den totala omsättningen för produktområdet. Såväl orderingång som netto-omsättning har avsevärt ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet har dock minskat som en följd av höga marginal-kostnader i samband med personalexpansion. Produktområde HumiCool redovisar en starkt ökad orderingång, nettoomsättning och resultat jämfört med föregående år. Euromme, Italien, som förvärvades i slutet av december 1999 ingår från och med 1 januari 2000 i HumiCool. Det tidigare separata produktområdet Droppavskiljning och Vatten har integrerats i HumiCool. Tillväxten och resultat-förbättringarna avser leveranser för kylning av insugsluft till gasturbiner, utrustning för kylning av kyckling- och växthus samt nya applikationer. Förvärvet av Euroemme har inneburit att Munters etablerats som leverantör av kylsystem till kyckling- och växthus från att tidigare vara en komponent- leverantör. Droppavskiljning och Vatten har under året minskat nettoomsättningen men hållit resultatet på föregående års nivå tack vare de betydande rationaliseringar som genomförts under senare delen av föregående år. AMERICAS Orderingången i Americas ökade under året med 39 procent till 1 325 Mkr (956). Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 1 231 Mkr (970). Valutajusterad var ökningen 14 procent. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 140 Mkr (104). Resultatet under året påverkades av den höga nettoomsättningen, gynnsam produktmix samt en generellt god marknadssituation. Produktområde Avfuktning redovisar en stark orderingång och nettoomsättning främst för avfukt-ningsaggregat för industriella processer och Zeol-applikationer till halvledar- och bilindustrin. Rörelse- resultatet har förbättrats väsentligt jämfört med föregående år tack vare den ökade omsättningen och genomförda rationaliseringar under slutet av 1999. Produktområde MCS har genom fortsatta satsningar inom det industriella segmentet samt genom en god efterfrågan inom vattenskade-saneringsområdet uppvisat en ökad orderingång och nettoomsättning samt ett förbättrat resultat trots avsaknaden av större översvämningar under året. Produktområde HumiCool har haft en mycket god tillväxt vad avser orderingång och nettoomsättning. Tillväxten kommer främst från produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner, från nya applikationer samt ett ökat värdeinnehåll i gjorda leveranser. ASIA Munters verksamhet i Asien visade under året en fortsatt förbättring, förutom i Japan och Sydostasien. Orderingången ökade under året med 25 procent till 357 Mkr (285) och nettoomsättningen ökade med 20 procent till 335 Mkr (279). Valutajusterad var ökningen av nettoomsättningen 9 procent. Resultatet uppgick till 40 Mkr (41), efter att året belastats med kostnader i samband med nyetableringar i Thailand och Korea. Samtliga produktområden har haft en ökad orderingång och nettoomsättning. Produktområde Avfuktning har haft en stark utveckling i Kina. Avfuktningsverksamheten i Japan, som hade en svag inledning av året, har uppvisat en förbättring under senare delen av året. Orderingång, nettoomsättning samt resultat inom produktområde HumiCool har visat en positiv utveckling, främst i Australien och Kina. Under året har en produktionsenhet för CELdek etablerats i Thailand. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Koncernens andel av SPPs överskottsmedel uppgår, nuvärdesberäknat, till 15 Mkr. Dessa redovisas under det tredje kvartalet som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Under året har den första utbetal-ningen om 3 Mkr erhållits. RESERVERINGAR Munters har under det fjärde kvartalet reserverat 10 Mkr i rörelsens kostnader avseende en rättslig tvist från 1991. MODERBOLAGET Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till minus 14,7 Mkr (- 15,2). Någon försäljning förekom ej. Investeringarna uppgick till 0,2 Mkr (0,7) och antalet anställda var 13 (16). HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Per den 4 januari, 2001 har Munters förvärvat verksamheten i det australiensiska företaget Mullins Restoration, som är ett företag verksamt inom brand-skadesaneringsområdet med 3 depåer, ca 30 anställda och en omsättning om ca 35 Mkr. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen har beslutat föreslå ordinarie bolags-stämman en ökning av aktieutdelningen till 2:30 kr (1:80) per aktie för 2000, vilket motsvarar en utdelning om 57 Mkr (45). OPTIONSPROGRAM Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får rätt att ge ut ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare inom Munters. Programmets omfattning och villkor utreds för närvarande och avses att presenteras inför bolags-stämman i april. MÖJLIGHET TILL ÅTERKÖP AV AKTIER Styrelsen har för avsikt att föreslå ordinarie bolags-stämman att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet fram till nästa ordinarie stämma att - om man finner så lämpligt - besluta om återköp av egna aktier. Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börs som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat avses även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 25 april 2001 klockan 17.00 i Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77 i Stockholm. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Den fullständiga årsredovisningen för Munters AB kommer att finnas tillgänglig i månadsskiftet mars/ april i bolagets lokaler. Den kommer samtidigt att skickas ut till registrerade aktieägare. 25 april 2001 - Bolagsstämma samt Delårs- rapport januari-mars 2001 10 augusti 2001 - Delårsrapport januari-juni 2001 26 oktober 2001 - Delårsrapport januari-september 2001 Februari 2002 - Bokslutskommuniké 2001 Stockholm den 22 februari 2001 Munters AB (publ) Lennart Evrell Verkställande direktör För ytterligare information kontakta CEO, Lennart Evrell Tel: 08-626 63 03 CFO, Bernt Ingman Tel: 08-626 63 06 Munters AB (publ) Box 430 191 24 SOLLENTUNA Tel: 08-626 63 00 Fax: 08-754 68 96 Hemsida på internet: www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00920/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00920/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar