Munters AB Delårsrapport Januari-september 2000

Report this content

MUNTERS AB DELÅRSRAPPORT januari-september 2000 2000 1999 jan - sep jan - sep Förändring Orderingång, Mkr 2 459 1 916 + 28 % Nettoomsättning, Mkr 2 247 1 863 + 21 % 1) Rörelseresultat , Mkr 192 154 + 25 % - i % av nettoomsättning 8,6 8,3 - 1)Resultat före skatt , Mkr 180 148 + 22 % - i % av nettoomsättning 8,0 7,9 - Vinst per aktie, kr 4:71 3:73 + 26 % 1) Exklusive nuvärdet av hittills erhållna och kommande utbetalningar av överskottsmedel från SPP om totalt 15 Mkr. Orderingången ökade under tredje kvartalet med 28 procent till 784 Mkr Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 25 procent till 799 Mkr Rörelseresultatet, exklusive SPPs överskottsmedel, förbättrades med 25 procent till 192 Mkr Stark tillväxt inom HumiCool Fortsatt bra utveckling och oavbruten omsättningstillväxt under 27 kvartal MUNTERS VERKSAMHET Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Verksamheten är indelad i tre geografiska regioner - Europe, Americas samt Asia. Inom varje region är verksamheten indelad i produktområdena Avfuktning, Moisture Control Services (MCS) och HumiCool. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i mer än 25 länder. Koncernen har 2 346 anställda vid kvartalets utgång. MARKNADSUTVECKLING Marknaden i Europa har utvecklats positivt. Efterfrågan inom HumiCool har haft en accelere-rande tillväxt under perioden, och en ökad efterfrågan märks inom Droppavskiljning & Vatten. Marknaden i Amerika har visat fortsatt god tillväxt främst inom Avfuktning, Zeol samt HumiCool. Den latinamerikanska marknaden har också utvecklats positivt under det senaste kvartalet inom Avfuktning och HumiCool. Den asiatiska marknadens aktivitet har varit fortsatt god i Kina och Australien. TREDJE KVARTALET 2000 Munters orderingång ökade under tredje kvartalet med 28 procent till 784 Mkr (614). Nettoomsätt-ningen steg med 25 procent till 799 Mkr (637). Munters har nu haft en oavbruten omsättningstillväxt 27 kvartal i rad, jämfört med samma kvartal året innan. Valutajusterad var ökningen i nettoomsättning under tredje kvartalet 20 procent. Rörelseresultatet, exklusive överskottmedel från SPP om 15 Mkr, förbättrades med 20 procent till 76 Mkr (64). Valutajusterad var ökningen 15 procent. KONCERNENS ORDERINGÅNG, NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Under årets första nio månader ökade orderingången med 28 procent till 2 459 Mkr (1 916). Exklusive Euroemme, som förvärvades i december 1999, var ökningen 23 procent. Orderstocken ökade under perioden med 71 procent till 610 Mkr (390). Munterskoncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 2 247 Mkr (1 863). Valutajusterad var ökningen 18 procent. Exklusive Euroemme var ökningen 16 procent. Fördelat per region ökade nettoomsättningen med 17 procent i Europe, 24 procent i Americas samt med 23 procent i Asia. Koncernens rörelseresultat, exklusive överskotts-medel från SPP, uppgick till 192 Mkr (154), en ökning med 25 procent. Rörelseresultatet påverkades positivt av förändrade valutakurser med cirka 4 Mkr. Koncernens resultat före skatt ökade med 31 procent till 195 Mkr (148). Periodens resultat ökade med 26 procent till 118 Mkr (93) efter en skattebelastning om drygt 39 procent (37). Justerat för ickeskattemässigt avdragsgilla goodwill-avskrivningar var skattesatsen 38 procent. Vinsten per aktie ökade med 26 procent till 4:71 kronor (3:73). Resultatförbättringen beror på en ökad netto-omsättning framförallt inom HumiCool, inklusive Euroemme, Avfuktning i Americas samt genomförda rationaliseringar inom koncernen. Beslutade rationa-liseringsåtgärder inom Avfuktning i Europa har kostnadsförts med 5 Mkr. Koncernens andel av SPPs överskottsmedel uppgår, nuvärdesberäknat, till 15 Mkr. Dessa redovisas under det tredje kvartalet som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Under september har den första utbetalningen om 3 Mkr erhållits. FINANSIELL STÄLLNING Soliditeten uppgick den 30 september till 39,1 procent (44,0). Likvida medel var 90 Mkr (105) och räntebärande skulder (inklusive PRI-pensioner) var 439 Mkr (198). Nettoskulden har under året ökat med 119 Mkr till 349 Mkr på grund av återköp av egna aktier 25 Mkr, erlagd tilläggsköpeskilling avseende Euroemme-förvärvet 28 Mkr samt ett ökat rörelsekapitalbehov genom koncernens tillväxt. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter om cirka 75 Mkr. INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Koncernens totala investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 99 Mkr (75). Huvuddelen avser investeringar i MCS-, produktions- och IT- utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 75 Mkr (58), varav goodwill utgjorde 8 Mkr (2). PERSONAL Antalet medarbetare var vid rapportperiodens utgång 2 346 personer, vilket innebär en ökning under året med 200 personer. Störst ökning av antalet anställda har skett inom MCS och HumiCool. REGIONER EUROPE Orderingången i Europa ökade under rapportperioden med 20 procent till 1 255 (1 049). Nettoomsättningen steg med 17 procent till 1 181 Mkr (1 010). Valuta-justerad var ökningen 21 procent. Rörelseresultatet uppgick till 80 Mkr (62). Produktområde Avfuktning redovisar en minskad orderingång och en högre nettoomsättning jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet är positivt men otillfredsställande lågt varför åtgärder har initierats för att höja lönsamheten. Produktområde MCS har haft en stark tillväxt under årets första nio månader. Andelen väder-beroende verksamheter inom produktområdet har minskat till förmån för industriella applikationer och service till byggnadsindustrin. Såväl orderingång som nettoomsättning har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet är dock lägre än föregående år som en följd av höga marginal-kostnader i samband med personalexpansion. Produktområde HumiCool redovisar en starkt ökad orderingång, nettoomsättning och resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Euroemme, Italien, som förvärvades i december 1999, ingår från och med 1 januari 2000 i produktområde HumiCool. Förbättringarna inom HumiCool avser leveranser för kylning av insugsluft till gasturbiner samt utrustning för kylning av kyckling- och växthus. Droppavskiljning & Vatten, uppvisar en resultatförbättring under den senare delen av rapportperioden tack vare de kostnads-korrigerande åtgärder som tidigare satts in. AMERICAS Orderingången i Americas ökade under rapport-perioden med 43 procent. Nettoomsättningen steg med 24 procent till 873 Mkr (704). Valutajusterad var ökningen 14 procent. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 95 Mkr (71). Resultatet under året påverkades positivt av den höga nettoomsätt-ningen, en gynnsam produktmix, inom produkt-område Avfuktning, samt av tidigare genomförda rationaliseringar. Produktområde Avfuktning redovisar en fortsatt stark orderingång och nettoomsättning. Order-ingången på avfuktningsaggregat för varuhus, industriella processer samt Zeol-applikationer har ökat. Produktområde MCS har fortsatt satsningarna inom det industriella segmentet men avsaknaden hittills i år av större översvämningar i regionen har påverkat resultatet negativt. Produktområde HumiCool har haft en mycket god tillväxt med en starkt ökad orderingång trots en avmattning för kylning av kycklinghus. Tillväxten kommer främst från produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner samt av nya kylapplika-tioner. ASIA Verksamheten i Asien visar en fortsatt positiv utveckling. Orderingången ökade under perioden med 21 procent och nettoomsättningen steg med 23 procent till 239 Mkr (194). Valutajusterad var ökningen 12 procent. Resultatet uppgick till 31 Mkr (28). Produktområdena HumiCool och Avfuktning har haft en ökad orderingång och nettoomsättning samt ett förbättrat resultat. Kina, Australien och Japan uppvisar en positiv resultatutveckling. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 22 februari 2001 - Bokslutskommuniké för 2000 25 april 2001 - Bolagsstämma samt Delårs- rapport januari-mars 2001 Stockholm den 26 oktober 2000 Lennart Evrell Verkställande direktör För ytterligare information kontakta CEO, Lennart Evrell Tel: 08-626 63 03 CFO, Bernt Ingman Tel: 08-626 63 06 Munters AB (publ) Box 430 191 24 SOLLENTUNA Tel: 08-626 63 00 Fax: 08-754 68 96 Hemsida på internet: www.munters.com Föreliggande rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00640/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00640/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar