Ordinarie bolagsstämma i Munters AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i Munters AB (publ) Aktieägarna i Munters AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 7 maj 2003, kl. 17.00 på IngenjörsVetenskapsAkademins Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 27 april 2003, införandet måste dock på grund av mellankommande helg ske senast fredagen den 25 april 2003; dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Munters AB, Box 430, 191 24 SOLLENTUNA, per telefon 08-626 63 00, per telefax 08-754 68 96 eller per e-post info@munters.se senast fredagen den 2 maj 2003, kl. 12.00. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 25 april 2003 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. Kallelsen i sin fullständiga form finns på www.munters.com Stockholm i april 2003 Styrelsen MUNTERS AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar