Prostatacancer har ökat med 330% men vårdens resurser och organisation är kvar på samma nivå som 1997

– Prostatacancer är en sjukdom som ökat kraftigt. År 1997 levde 30 000 män med diagnosen och nu år 2017 lever ca 100 000 män med diagnosen. Men vårdens resurser och organisation är ungefär desamma. Det är inte konstigt att prostatacancer har mer än tre gånger längre väntetider än alla andra cancerformer, säger Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet.

Prostatacancer var länge en sjukdom som upptäcktes sent, när mannen redan drabbats av allvarliga symtom. Intresset för att upptäcka sjukdomen tidigare var svagt eftersom kunskap saknades om hur den skulle kunna botas. Först för ca 20 år sedan tog utvecklingen fart. Det s.k. PSA-testet började användas, som kunde påvisa sjukdomen innan den gått för långt. Kirurgi och strålning visade sig minska risken för utvecklad sjukdom och för tidig död, och blev därför standardmetoder för botande behandling. Sedan dess har antalet som lever med diagnosen ökat från 30 000 till över 100 000. Den viktigaste orsaken till ökningen är att vi generellt lever längre och att fler därmed riskerar att få cancer. Bidragande är också att vi fått bättre metoder att upptäcka sjukdomen och att nya läkemedel utvecklas som förlänger livet. Under de senaste 5 åren har en dramatisk utveckling skett även när det gäller förbättrad diagnostik samt livsförlängande läkemedel för de svårast sjuka.

Trots den utomordentligt positiva utvecklingen när det gäller diagnostik och behandling har vården ungefär samma bemanning, resurser och organisation som tidigare. Det yttersta uttrycket för bristerna i vården är att prostatacancerpatienterna har flera gånger längre väntetider än de med annan cancerdiagnos.

Från sjukdom som drabbar äldre män till en sjukdom som idag drabbar många män i medelåldern
Samhället har inte hängt med i svängarna. För 20 år sedan var normalpatienten en åldrad och sjuk man med kort återstående livstid. Idag lever nästan 100 000 män med diagnosen och de flesta har många år kvar att leva. Hälften av de som drabbas är enligt Cancerfonden mellan 40-70 år och hälften är över 70 år. Patienterna upptäcks tidigare och har kanske 25 år av livet framför sig. Dagens patienter ställer därför högre krav på kompetens och resurser för utredning och val av rätt behandling och minskade biverkningar. Vården har inte hängt med i utvecklingen och saknar resurser för att möta de behov männen har som följd av vårdskador och biverkningar.

Prostatacancer är en sjukdom som är eftersatt både vad det gäller vårdens resurser och organisation. Behoven har ökat snabbt och bredden av åtgärder som behövs är stor. Ett växande antal män befinns vid diagnosen ha en beskedlig cancer och ca 2 500 män hålls under systematisk kontroll (aktiv monitorering). Ca 5 000 per år erbjuds botande behandling med kirurgi eller strålning. Ca 1 800 män upptäcks varje år med spridd cancer. Det är viktigt att denna grupp minskas eftersom cancern inte längre är botbar om den spritts. För dessa män innebär cancern stort lidande men också omfattande vård med höga vårdkostnader. Det är därför angeläget att anpassa vården och arbeta för att få ned antalet med spridd prostatacancer.

– Prostatacancerförbundet önskar en översyn av prostatacancervården med inriktning på att avancerad diagnostik och behandling ska ske vid ett begränsat antal multidisciplinära och kvalitetssäkrade enheter. Under år 2016 var det 34% av kirurgerna som gjorde färre än 25 operationer vilket är rekommenderad minimigräns från Socialstyrelsen. Uppföljning och rehabilitering bör hanteras i närsjukvården, avlutar Göran Hellberg.

www.mustaschkampen.se     

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom, och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Alla insamlade medel går till Fonden mot prostatacancer, med tillhörande 90-konto. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 26 regionala prostatacancerföreningar och med stöd från 9 huvudpartners och 200 företag/organisationer.

Kontaktperson Prostatacancerförbundet
Göran Hellberg, generalsekreterare, 070-280 10 83 goran@postatacancerforbundet.se

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

Telefonnummer: 0769-48 83 00

E-mail: torsten@prostatacancerforbundet.se

Helene Rödbro, kommunikatör Mustaschkampen

Telefonnummer: 070-265 80 27

E-mail: helene@prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna

Taggar:

Om oss

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

År 1997 levde 30 000 män med diagnosen och nu år 2017 lever ca 100 000 män med diagnosen. Men vårdens resurser och organisation är ungefär desamma.
Göran Hellberg, genralsekreterare