Kallelse till extra bolagsstämma i Micronic Laser Systems AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Micronic Laser Systems AB (publ) Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 juni 2003, kl. 10:00 i bolagets lokaler, Nytorpsvägen 9, Täby. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 maj 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 28 maj 2003 före kl. 12.00, under adress Micronic Laser Systems AB (publ), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e- post: ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägare avser medta biträde till stämman bör detta anmälas till bolaget. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt delta i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd hos VPC AB den 23 maj 2003. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna om detta. Ärenden på stämman och förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om ändring av bolagsordningen. 8. Framläggande av handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen. 9. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 10. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 7: Ändring av bolagsordningen Med anledning av styrelsens beslut om nyemission, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av fjärde punkten i bolagsordningen så att den nya lydelsen blir "Aktiekapitalet utgör lägst 17.500.000 kronor och högst 70.000.000 kronor". Punkt 9: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare Styrelsen har den 2 maj 2003 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 19.215.283 (nittonmiljoner tvåhundrafemtontusen tvåhundraåttiotre) kronor genom emission av högst 19.215.283 (nittonmiljoner tvåhundrafemtontusen tvåhundraåttiotre) aktier (med förbehåll för den ökning av aktiekapital och antal aktier som kan följa av mellankommande nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter eller konvertering till aktier med stöd av konvertibla skuldebrev), envar aktie om nominellt 1 (en) krona. De nya aktierna tecknas med företrädesrätt av aktieägarna. De nya aktierna emitteras till en kurs om 17 (sjutton) kronor per aktie. För envar befintlig aktie erhålles 1 (en) teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av 1 (en) ny aktie. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2003. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att teckna nya aktier skall vara den 5 juni 2003. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 12 juni 2003 till och med den 3 juli 2003, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handlingar Styrelsens fullständiga beslut enligt punkterna 7 och 9 hålls tillgängliga på bolagets kontor i Täby. Handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Täby från och med den 26 maj 2003. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e- postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Täby i maj 2003 Micronic Laser Systems AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00220/wkr0001.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar