Kallelse till Micronics bolagsstämma

Kallelse till Micronics bolagsstämma Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 mars 2003, kl. 17:00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Gallerian. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie- boken den 14 mars 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 21 mars 2003 före kl. 16.00, under adress Micronic Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post: ankie.jorgne@micronic.se I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall detta anmälas till bolaget. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 mars 2003, då sådan införing skall vara verkställd. Ärenden på stämman 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (ii) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan), (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av styrelsearvoden (se nedan). 10. Val av styrelse (se nedan). 11. Val av revisorer (se nedan). 12. Beslut om uppdrag till styrelsen att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. 13. Förslag till nomineringskommitté. 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Förslag till beslut Punkt 8 (ii): behandling av förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 48 676 919 SEK balanseras i ny räkning. Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode Styrelsearvode på sammanlagt 1 275 000 kronor att fördelas enligt styrelsens eget bestämmande. Punkt 10: Val av styrelse Aktieägare representerande mer än 50 procent av totala antalet röster har förklarat att de stöder nomineringskommitténs förslag till omval av ordinarie styrelseledamöterna Millert Carlsson, Hans Fletcher, Bert Jeppsson, Sven Löfquist, Göran Malm, Magnus Ryde, Christer Zetterberg och Lars Öjefors. Någon styrelsesuppleant föreslås ej utses. Punkt 11: Val av revisor Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Anders Östberg för perioden fram till den ordinarie bolagsstämman år 2007. Täby i februari 2003 Micronic Laser Systems AB (publ.) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00320/wkr0001.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar