Kvartalsrapport 1 oktober - 31 december 2000 samt bokslut 1 januari - 31 december 2000

Det bästa kvartalet någonsin Rekordresultat för hela året Micronic-koncernens kvartalsrapport 1 oktober - 31 december 2000 samt bokslut 1 januari -31 december 2000. Täby, 1 februari, 2001 - Micronic Laser Systems AB (OM Stockholmsbörsen: MICR) är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Micronic tillkännager idag det bästa kvartalsresultatet hittills och ett rekordhögt resultat för 2000. (Siffrorna inom parentes avser 1 oktober - 31 december 1999 och 1 januari - 31 december 1999.) @ Kvartal 4, resultat efter finansiella poster 75 (-65) MSEK, det bästa någonsin. Det rekordhöga resultatet för året uppgick efter finansiella poster till 90 (-73) MSEK. @ Kvartal 4, bästa nettoomsättningen någonsin, 359 (39) MSEK Den rekordhöga nettoomsättningen för året uppgick till 704 (213) MSEK, en ökning med 231%. @ Kvartal 4, bästa orderingången någonsin, 243 (151) MSEK. Den rekordhöga orderingången för året uppgick till 759 (292) MSEK. @ Orderstocken uppgick till 307 (210) MSEK, vilken i sin helhet beräknas levereras och faktureras under 2001. @ Antal anställda uppgick till 304 (206) i slutet av året. "Vi är mycket stolta över att vi kunde tillgodose våra kunders förväntningar och leverera rekordhöga produktvolymer under fjärde kvartalet. Vi är också stolta över att kunna visa ett rekordhögt resultat till våra aktieägare trots ökade investeringar i FoU, i avsikt att ytterligare befästa vårt framgångsrika inträde på halvledarmarknaden. Vår mycket motiverade och kompetenta personal har gjort detta möjligt", säger Bert Jeppsson, Micronics VD. Viktiga händelser under fjärde kvartalet @ Micronic erhöll sin första order av en Sigma laserritare baserad på den nya teknologin SLM (Spatial Light Modulator) för halvledarapplikationer. Systemet har utformats för teknologinoden 0.13 µm och leverans kommer att ske under andra hälften av 2001. @ Micronic har utökat sitt samarbete med Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits and Systems (IMS) och förvärvat en exklusiv världstäckande licens som omfattar alla halvledarapplikationer avseende direktritning som baseras på Micronics användning av SLM (Spatial Light Modulator) teknologin. @ Micronics styrelse har utsett Sven Löfquist till VD för Micronic Laser Systems AB med verkan från den 13 mars 2001. Styrelsen föreslår Bert Jeppsson, nuvarande VD, till arbetande styrelseordförande i anslutning till bolagsstämman som hålls den 13 mars 2001. Marknader och Micronics produkter Halvledare Marknadssegmentet halvledare svarade för 32 (6)% av Micronics försäljning under 2000, vilket motsvarar fem levererade system varav ett är en uppgradering. Dataquest beräknar (januari 2001) att marknaden för mönsterritare avseende år 2000 värderas till 328 MUSD, jämnt uppdelat mellan laser- och elektronstråleritare och beräknar att den kommer att växa till 409 MUSD år 2001 och 502 MUSD år 2002. Prognoserna motsvarar en årlig tillväxttakt om 23%. Högteknologiska avancerade system dominerar i allmänhet försäljningen. Teknologinoden 0.18 µm tillverkas idag i stor volym och branschen rör sig snabbt för att bygga upp kapacitet för 0.15 och därefter 0.13 µm. Under fjärde kvartalet erhöll Micronic två order avseende Omega6000- systemen, en från Hoya Corp., en japansk fotomasktillverkare som beställde en Omega6600, utformad för teknologinoden 0.15 µm. Den andra ordern gällde en Omega6005 från Japan. Beställningarna spänner över Micronics produktmix - från Omega6005 till det mest avancerade Omega6600 - vilken tillgodoser halvledarbranschens krav på 0.5 till 0.15 µm teknologinoder. Efter 0.15 µm och med början vid 0.13 µm teknologinod utvecklar Micronic en våglängdsoberoende teknik för fotomaskritning. Tekniken baseras på SLM (Spatial Light Modulator) och representerar ett paradigmskifte inom fotomaskritning. Tekniken är utformad så att den möter kraven för ett flertal framtida halvledargenerationer. Micronic har rönt ett stort intresse för den nya tekniken och dess potential. I oktober erhöll Micronic sin första order på den nya Sigma laserritaren baserad på SLM- teknologin för teknologinoden 0.13 µm. Ordern erhölls från DuPont Photomasks, Inc., en av världens ledande fotomasktillverkare, och leverans kommer att ske under andra hälften av 2001. Bildskärmar Segmentet bildskärmar svarade för 53 (72)% av Micronics försäljning under 2000, vilket motsvarar åtta levererade system varav ett är en uppgradering. Omsättningen av avancerade TFT (Thin Film Transistor) mönsterritare var mycket stark under fjärde kvartalet och företaget levererade fem TFT- system under andra halvåret av 2000. Försäljningen återspeglar den starka efterfrågan på ytterligare kapacitet och större satsningar på TFT- marknaden. Den genomsnittliga årliga tillväxten för åren 1999-2005 för slutprodukten TFT-LCD beräknas bli 23% (källa: DisplaySearch 2000). Marknaden för TFT- mönsterritare under 2000 värderades till omkring 40 MUSD, en ökning med över 100% jämfört med 1999. Micronic beräknar att marknaden för mönsterritare kommer att nå 70 MUSD under år 2003. Multi Purpose Segmentet Multi Purpose svarade för 7 (5)% av Micronics försäljning under 2000, vilket motsvarar fyra levererade system. Micronic erhöll två order av MP-system och levererade ett system under perioden. Det primära användningsområdet är avancerade elektroniska kapslingar. Beställningarna kom från befintliga kunder, vilket indikerar att de är nöjda med dessa MP-system, som till fullo uppfyller marknadssegmentets krav. Orderingång, fakturering och orderstock Nettoomsättningen för fjärde kvartalet blev över förväntan och uppgick till 359 (39) MSEK. Hela årets nettoomsättning uppgick till 704 (213) MSEK. Under 2000 levererades 17 (7) system varav två är uppgraderingar. Fem system levererades under fjärde kvartalet. Ett starkt önskemål från kund resulterade i att en leverans fick läggas om från första kvartalet 2001 till fjärde kvartalet 2000. Orderingången uppgick till 243 (151) MSEK för fjärde kvartalet och till 759 (292) MSEK för hela året. Orderstocken uppgick till 307 (210), vilken i sin helhet beräknas levereras och faktureras under 2001. Laserritare för segmentet bildskärmar, inklusive Multi Purpose utgör 26 (60)% av orderstocken, och halvledarritarna för 74 (40)%. Valutaeffekter som avser värderingar av orderingång, fakturering och orderstock hanteras enligt följande principer. Orderingång och fakturering anges enligt respektive avistakurser. Utgående balans för orderstocken beräknas till periodens balansdagskurs och med hänsyn tagen till gjorda terminsäkringar relaterade till orderstocken. Detta innebär att ingående balans för orderstocken 1999 räknas om från 194 MSEK till 210 MSEK. Jämförelser som omfattar orderstocken för 1999 är baserade på 210 MSEK. Rörelsens kostnader Rörelsekostnader inklusive lagerförändring uppgick till 621 (289) MSEK. Dessa kostnader inkluderar kostnader för sålda varor 269 MSEK, FoU 191 MSEK, försäljning och administration 133 MSEK och övriga kostnader 28 MSEK. Investeringar och forskningsverksamhet har fokuserats på utvecklingen av SLM-tekniken och lanseringen av produktlinjen Omega6000. Ytterligare resurser har anslagits för leverans av de unika TFT-LCD laserritarna. Under år 2000 ökade antalet anställda från 206 till 304 (48%). De flesta nya medarbetarna är verksamma inom utveckling, produktion och service. Serviceorganisationen har under året expanderat i snabb takt i Japan, Taiwan och USA, och antalet anställda har stigit från 23 till 39. Under år 2000 svarade service för 8 (18)% av omsättningen, eller 53 (39) MSEK, och Micronic hade 34 (29) servicekontrakt med kunder runt om i världen. Resultat Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till 75 (-65) MSEK. Det ackumulerade resultatet efter finansiella poster uppgick till 90 (-73) MSEK. Vinst per aktie Det totala antalet aktier är 19 100 583. Efter full utspädning, inklusive optioner netto efter indragning, uppgick antalet aktier till 20 193 733. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Resultat per aktie, efter skatt och full utspädning, uppgick till 3,52 SEK (-3,37 SEK). Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges utan att årets vinst balanseras i ny räkning. Investeringar Nettoinvesteringarna under året avser investeringar i moderbolagets fastigheter och utrustning i syfte att öka utvecklings- och produk- tionskapaciteten, totalt 64 MSEK. Kassaflöde Under året har likvida medel ökat med 236 (-67) MSEK till 319 (83) MSEK. Den löpande verksamheten har genererat 121 (-42) MSEK. Medel bundna i rörelsekapital (exklusive likvida medel) har ökat med 292 (17) MSEK. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår till 65 (12) MSEK. Externt tillförda medel uppgår till 472 (4) MSEK. Likviditet och finansiell ställning Koncernen hade en stark finansiell ställning i slutet av räkenskapsåret. Utgående balans för likvida medel uppgick till 319 (83) MSEK, exkluderande outnyttjad checkräkningskredit. Den markanta ökningen härrör från nettot av den genomförda nyemissionen och likvid från inlösen av teckningsoptioner, vilket tillförde 468 MSEK under året. Soliditeten var 72 (46)% vid utgången av året. Per den 19 januari har 186 MSEK av kundfordringarna från balansdagen influtit. Rättsliga läget Micronic lämnade i januari in en stämningsansökan gentemot Etec Systems, Inc. (numera ett Applied Materials, Inc. företag) till en amerikansk domstol, med yrkande om att domstolen bl a skall fastställa att Micronic ej gör intrång på ett av Etecs patent. I mars inlämnade Etec ett svaromål som även innehöll ett genkäromål mot Micronic avseende intrång på ett av Etecs patent. Micronic har yrkat att domstolen fastställer att det ifrågavarande patentet är ogiltigt. Domstolen har ännu ej tagit ställning till Micronics yrkande. Domstolen har ännu ej heller tagit ställning till Etec's yrkande att vissa av Micronics invändningar rörande Etec's yrkanden skall avvisas. En "hearing" avhölls den 24 januari 2001 där parterna fick tillfälle att precisera sina yrkanden i målet. Domstolens beslut med anledning härav kan förväntas föreligga före utgången av februari månad detta år. Någon tidpunkt för huvudförhandling har ännu inte satts ut i målet. Huvudförhandlingen torde ej komma att påbörjas före hösten 2001. Framtidsutsikter Micronics största marknader är Japan, Asien och USA. Enligt Dataquest, januari 2001, förväntas en långsammare tillväxt (förväntad tillväxt 11% 2001) på den totala marknaden för halvledarutrustning, detta efter en rekordtillväxt på över 70% under 2000. Marknaderna för halvledarfotomasker och mönsterritare prognostiseras dock fortsätta att öka (förväntad tillväxt 25%). En stor del av den halvledarutrustning som installerats under 2000, går i produktion under innevarande år vilket innebär en ökad efterfrågan på fotomasker för teknologinoderna 0.18 och 0.15 µm. Utöver detta kommer introduktionen av teknologinoden 0.13 µm generera ytterligare efterfrågan på avancerade fotomasker under 2001 och 2002. Bolaget förväntas fortsätta öka sina marknadsandelar på denna växande marknad. Marknaden för mönsterritare för framställning av fotomasker för produktion av avancerade TFT-LCD- bildskärmar fortsätter att vara högprioriterat för Micronic. Krav på högre upplösning och bildskärms-storlek kommer att skapa efterfrågan på avancerde mönsterritare under 2001 men i en något lägre takt än under 2000. Vår bedömning är att storleken på vår bildskärmsmarknad kommer att fördubblas inom de kommande 2-3 åren. I början av år 2001 kommer viss produktionskapacitet att nyttjas för Sigma-system, för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan på volyminstallationer under 2002. Detta innebär en mjuk början av året. Det är styrelsens nuvarande bedömning att omsättningen under år 2001 kommer att visa en fortsatt stark tillväxt, resultatet kommer därför att utvecklas på liknande sätt som föregående år och därför vara negativt för det första kvartalet. Rörelsemarginalen för helåret kommer dock att vara i linje med våra långsiktiga finansiella mål. Micronic bevakar marknadsutvecklingen mycket noggrant för att säkerställa att bolagets resurser är anpassade för att möta kundernas behov. Bolagsstämma Bolagsstämman kommer att hållas kl. 17.00 den 13 mars 2001 vid Åva Gymnasium i Täby utanför Stockholm. Övrigt Denna kvartalsrapport har ej granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2000 februari 2001 Kvartalsrapport för 1 24 april t januari - 31 mars 2001 Kvartalsrapport 1 april - 30 19 juli juni 2001 Kvartalsrapport 1 juli - 30 23 september 2001 oktober Täby, 1 februari, 2001 Micronic Laser Systems AB (publ.) Bert Jeppsson, VD För ytterligare information, kontakta Sven Löfquist, Vice VD Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan och USA och ett servicekontor i Taiwan. Kontaktperson hos Micronic: PR-byrå kontakt: Sven Löfquist Dylan McGrath Vice VD The Loomis Group, Inc. 08- 638 52 00 +1 (415)882-9494 sven.lofquist@micronic.se dylan@loomisgroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00340/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00340/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar