Kvartalsrapport Micronic-koncernen för perioden 1 juli - 30 september, 2000

Rekordresultat för tredje kvartalet Kvartalsrapport Micronic-koncernen för perioden 1 juli - 30 september, 2000 Micronic Laser Systems AB (OM Stockholmsbörsen: MICR) som är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin, informerar idag om rekordresultat för tredje kvartalet. Siffror inom parentes avser perioden 1 juli - 30 september, 1999. * Rekordresultat för tredje kvartalet uppgick efter finansiella poster till MSEK 39 (-15). Det ackumulerade resultatet efter finansiella poster, till dags dato, uppgår till 15 (-8) MSEK. * Nettoomsättningen uppgick enligt förväntan till 162 (50) MSEK. * Orderingången uppgick tilll 139 (81) MSEK, inkluderar ej SLM-ordern. * Genombrottsorder erhölls i början av fjärde kvartalet för ett system baserat på den nya SLM-teknologin för teknologinoder ner till 0.13 µm. * Orderstocken uppgick vid periodens slut till 365 (118) MSEK, av vilken 259 MSEK beräknas faktureras under 2000. * Antalet anställda var totalt 260 personer (171) vid tredje kvartalets utgång. Viktiga händelser under tredje kvartalet Micronic utökade produktserien Omega6000 för halvledarapplikationer. I produktserien ingår fyra olika system med kapacitet att producera de mest avancerade fotomaskerna inom teknologinoderna 0.15-0.50 µm. Detta gör det möjligt för våra kunder att optimera sin produktionskapacitet till en mycket konkurrenskraftig kostnad. På halvledarkonferensen Bacus i Monterey, Californien den 14 september, presenterade Micronic en långsiktig lösning för mönsterframställning av fotomasker med hjälp av laserteknologin SLM (Spatial Light Modulator) vilken har rönt ett stort intresse inom industrin. Styrelsen har beslutat att investera i process- och mätutrustning för 80 MSEK under första halvåret 2001. Målet är att öka Micronics förmåga att ytterligare förbättra produktionsflödet för att förkorta ledtider och optimera laserritarnas prestanda. - Vi är mycket stärkta av industrins förtroende för vår teknologi vilket exemplifieras av den genombrottsorder vi erhållit på vår nya SLM-teknologi för nästa generation laserritare för halvledare. Vi fortsätter att leverera enligt plan och vi har fört företaget åter till svarta siffror som planerat, säger Bert Jeppsson, VD för Micronic. Marknaden och Micronics produkter Halvledare Halvledarmarknaden skjuter i höjden under 2001-2002 enligt Dataquest som har reviderat sina prognoser (juli 2000 (januari 2000)). Dataquest menar att försäljningen av mönstergeneratorer kommer att öka från 270 (230) MUSD under 1999 till 352 (310) MUSD under 2000 och 484 (484) MUSD under 2001 till 586 (508) MUSD under 2002. Micronic har förberett sig för att möta detta behov med ett komplett produktprogram, Omega6000, för framställning av de mest avancerade fotomaskerna för teknologinoder ner till 0.15 µm och med SLM, Spatial Light Modulator, teknologin från 0.13 µm och nedåt. I den kompletta produktserien Omega6000 ingår fyra olika system. Produktserien lanserades på halvledarkonferensen Bacus i Monterey, USA, den 14 september. Samma dag introducerades Micronics SLM-teknologi för mönstergeneratorer. Intresset för Micronics produkter och utveckling fortsätter att vara stort från fotomaskbranschen och tillverkarna av slutprodukter. En order på ett Omega6000 system erhölls under kvartalet. Det ökade intresset och den mycket stora marknadspotentialen har lett till att utvecklingsarbetet med den nya våglängdsoberoende strategin för fotomaskritning med SLM, Spatial Light Modulator, ytterligare intensifierats. Bildskärmar Produktionen av TFT-LCDer (Thin Film Transistors-Liquid Crystal Displays) ökar kraftigt och trenden förväntas fortsätta. De taiwanesiska tillverkarna av TFT-LCDer har kraftigt ökat sin produktion. Taiwans marknadsandel var 3% 1999 och förväntas nå 13% 2000 (Display Search, mars 2000). Ett antal nya produktionsanläggningar för TFT färgfilter är under konstruktion i Japan och Taiwan vilket ökar efterfrågan på fotomasker. Multi Purpose Micronic har erhållit fyra order på MP system under kvartalet. Huvudapplikationen är avancerade elektroniska kapslingar. Avancerade elektroniska kapslingar som CSP (Chip Scale Packaging) och BGA (Ball Grid Array) börjar nu produceras och förstärker Micronics position i detta marknadssegment. Orderingång och fakturering Nettoomsättningen uppgick enligt förväntan till 162 (50) MSEK, en ökning med 224% under perioden. Orderingången uppgick till 139 (81) MSEK under perioden. Orderstocken uppgick till 365 (118) MSEK, av vilken 259 MSEK beräknas faktureras under 2000. Laserritare för segmentet bildskärmar inklusive multi purpose utgör 63 (100)% av orderstocken och 37 (0)% för halvledarritare. All försäljning sker i US dollar och ca 25% av kostnaderna är i US dollar. Företaget kurssäkrar den utländska valutaexponeringen. Andelen säkrad valuta stiger mot leverans. Försäljningen bokas till en genomsnittskurs. Valutakursdifferensen som uppstår vid betalningen redovisas under finansiella poster. Rörelsens kostnader Rörelsekostnaderna uppgick till 125 (66) MSEK. Bruttovinstmarginalen påverkades positivt (4%) p g a att ett inbytessystem behölls av kunden. För att kunna möta den ökande leveransvolymen har personalresurserna utökats i Sverige såväl som i utländska dotterbolag. Investeringar i forskning och utveckling har fortsatt. Utvecklingsarbetet har fokuserats på SLM-teknologin, på introduktionen av produktserien Omega6000 och att slutföra utvecklingen av multistrålebaserade laserritare för bildskärmsproduktion. Antalet medarbetare har ökat från 171 till 260 (52%), huvudsakligen inom utveckling, produktion och service. Resultat Rekordresultat för tredje kvartalet uppgick efter finansiella poster till 39 (-15) MSEK. Det ackumulerade resultatet efter finansiella poster, till dags dato, uppgår till 15 (-8) MSEK. Vinst per aktie Det totala antalet aktier uppgick till 19,100,583. Vid full utspädning inklusive optioner, uppgick antalet aktier 20,306,633. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Resultat per aktie efter schablonskatt och full utspädning uppgick till 0,74 SEK (förlust med 0,56 SEK). Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 12 (2) MSEK. Merparten avser investeringar i företagets fastigheter för att öka utvecklings- och produktionskapaciteten. Likviditet och finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god efter de tre första kvartalen. Kassans utgående saldo uppgick till 415 (118) MSEK exklusive en outnyttjad checkräkningskredit. Den markanta ökningen härrör huvudsakligen från nyemissionslikviden i samband med börsintroduktionen under våren. Soliditeten var 72 (60)% vid utgången av september månad. Kassaflödesanalys Sedan januari har 97 MSEK nyttjats till den löpande verksamheten och 33 MSEK för nettoinvesteringar. Externt tillförda medel efter avsättning för bl a pensioner uppgick till 462 MSEK. De finanisella tillgångarna har därmed ökat med 332 MSEK under året. Kassaflödet isolerat för det tredje kvartalet var positivt. Rättsliga dagsläget Micronic lämnade i januari in en stämningsansökan gentemot Etec Systems Inc., till en amerikansk domstol, med yrkande om att domstolen bl a skall fastställa att Micronic ej gör intrång på ett av Etecs patent. I mars inlämnade Etec ett svaromål som även innehöll ett genkäromål mot Micronic avseende intrång på ett av Etecs patent. Domstolen har satt ut tid för en "hearing" i januari 2001 för att klargöra vad Etecs patentskydd innefattar. Framtida utveckling Micronics huvudsakliga marknader är Japan, Sydostasien och USA. Efterfrågan på bolagets produkter inom halvledarsegmentet, vilket är en ca tio gånger större marknad än bildskärmsmarknaden, fortsätter att öka. Marknaden för mönsterritare för fotomaskritning för produktion av avancerade TFT-LCD-bildskärmar fortsätter att vara högprioriterat för Micronic. Kapacitetsuppbyggnaden förväntas fortsätta, men möjligen i en något lägre takt under 2001. Micronic visar åter efter tredje kvartalet en ackumulerad vinst som planerat. Styrelsens bedömning är att det fjärde kvartalet blir mycket starkt, att Micronic är väl på väg mot det långsiktiga målet om en rörelsemarginal som överstiger 15% redan under innevarande år samt att försäljningen under 2001 förväntas fortsätta att öka kraftigt med tonvikt på andra halvåret. För att ytterligare öka närvaron på den betydelsefulla halvledarmarknaden i USA fortsätter Micronic sin expansion och har initierat planer för att öppna ett applikations- och demonstrationscenter i USA. Övrigt Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké, 2000 1 februari, 2001 Täby, 18 oktober Micronic Laser Systems AB (publ.) Bert Jeppsson, VD. För ytterligare information, kontakta Sven Löfquist, Vice Vd Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan och USA och ett servicekontor i Taiwan. Micronics nettoomsättning var 213 MSEK (1999) och företaget har idag ca 260 anställda runt om i världen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00210/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00210/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar