Micronic erhåller Sigmaorder och beslutar om företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Täby, 2 maj 2003 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin Micronic erhåller Sigmaorder och beslutar om företrädesemission · Styrelsen för Micronic har den 2 maj 2003 beslutat att, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare · Nyemissionslikviden beräknas uppgå till cirka 327 miljoner kronor · Teckningskurs 17 kronor per aktie · Bolagets aktieägare äger rätt att för varje gammal aktie teckna en ny aktie · Aktieägare representerande cirka 23,3 procent av utestående aktier i Micronic har garanterat att teckna sina respektive andelar. Vidare har aktieägare representerande cirka 40,1 procent av aktierna i Micronic ställt sig positiva till nyemissionen och avser teckna sina respektive andelar. Härutöver har Intel, genom sitt strategiska investeringsprogram, Intel Capital, om nyemissionen inte tecknats till fullo av aktieägarna, åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas av aktieägarna till ett högsta antal av 3,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 18,2 procent av nyemissionen 1). · Extra bolagsstämma den 2 juni 2003 skall godkänna styrelsens beslut · Micronic har ingått avtal om gemensamt utvecklingsarbete med Intel Corporation, USA. Som en del i detta avtal har Intel lämnat en order på ett Sigmasystem. Micronic kommer att hålla en telefonkonferens idag kl. 11.00. Telefonnummer: +44 20 7162 0188 1)Intel Capitals åtagande regleras i ett, Letter Agreement regarding Rights Issue Undertaking, vari bland annat stadgas att åtagandet är villkorat av att nyemissionen tecknas till ett belopp om lägst 150 miljoner kronor. Detta avtal och övriga åtaganden vilka hänvisas till i detta pressmeddelande kommer att beskrivas ytterligare i nyemissionsprospektet. Företrädesemission Styrelsen för Micronic Laser Systems AB, vilket bolag tillverkar laserritare för framställning av fotomasker till elektronikindustrin, har idag beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, varvid antalet aktier kan komma att öka från 19 215 283 till högst 38 430 566 aktier 2), envar å nominellt en krona. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 19 215 283 kronor, från 19 215 283 kronor till högst 38 430 566 kronor2. Bolaget beräknas komma att tillföras cirka 327 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att emissionen fulltecknas. Nyemissionen är villkorad av godkännande på extra bolagsstämma den 2 juni 2003. Mellan 25 och 35 procent av emissionslikviden kommer att användas för att finansiera fortsatt forskning och utveckling, inklusive det gemensamma utvecklingsarbetet med och leveransen av Sigmautrustningen till Intel Corporation, USA. Resterande del av emissionslikviden, tillsammans med medel genererade i bolagets verksamhet, bedöms av styrelsen vara tillräckliga för att dels möta behovet av ökat rörelsekapital hänförligt till Micronics nuvarande produktprogram inklusive Omega och Sigma, dels för att säkerställa bolagets framtida åtaganden. Villkor i sammandrag Nyemissionen med företräde för befintliga aktieägare omfattar högst 19 215 283 aktier2, envar å nominellt en krona. Nedan följer i sammandrag villkor och tidsplan för emissionen. · Varje gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie. · Avstämningsdagen för rätt till deltagande i företrädesemissionen är föreslagen till den 5 juni 2003, vilket innebär att sista handelsdag i Micronicaktien inklusive teckningsrätt är beräknad till den 3 juni 2003. · Handel i teckningsrätter beräknas komma att ske under perioden 12 - 30 juni 2003. · Teckningstiden beräknas pågå under perioden 12 juni - 3 juli 2003. · Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Micronics aktieägare med början omkring den 11 juni 2003. 2) Med förbehåll för eventuella förändringar till följd av mellankommande nyteckning av aktier med stöd av utestående optionsrätter eller konvertering av utestående konvertibelt förlagslån. Extra bolagsstämma Styrelsen beslut om nyemission är villkorad av godkännande på extra bolagsstämma den 2 juni 2003. För ytterligare information om extra bolagsstämma i Micronic hänvisas till separat kallelse, vilken beräknas offentliggöras omkring den 5 maj 2003 och som därefter finns tillgänglig på Micronics hemsida; www.micronic.se Carnegie är finansiell rådgivare till Micronic. Täby den 2 maj 2003 Micronic Laser Systems AB (publ) Kontaktperson Sven Löfquist Verkställande direktör Tel: 08 - 638 52 00 sven.lofquist@micronic.se Om Micronic Laser Systems AB Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se Om Intel Capital Intel Capital, Intel's strategiska investeringsprogram, fokuserar på att delta i nyemissioner och genomföra företagsförvärv i syfte att öka användandet av Internet , inklusive Internet infrastruktur, innehåll och tjänster för att därigenom stödja Intels strategiska intressen. För ytterligare information hänvisas till Intels hemsida; www.intel.com/capital. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00020/wkr0001.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar