Micronic möter prognosen och visar stark återhämtning i orderingång under det andra kvartalet

Micronic möter prognosen och visar stark återhämtning i orderingång under det andra kvartalet Micronic-koncernens kvartalsresultat för perioden 1 april - 30 juni 2002 Täby, 18 juli, 2002 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. (Siffrorna inom parentes avser 1 april - 30 juni 2001 om inte annat anges.) Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 218 (158) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick under andra kvartalet till 4 (-17) MSEK. Orderingången var under andra kvartalet 209 (173) MSEK. Orderstocken var vid periodens slut 250 (355) MSEK. "För det andra kvartalet har Micronic nått såväl en stark försäljning, helt i linje med förväntningarna, som en stark orderingång i en marknad som ännu inte visat tecken på återhämtning" säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems och fortsätter "Den starka orderingången under kvartalet bekräftar också Micronics unika ställning, med en teknologi och ett brett produktsortiment som erbjuder industrin avancerade lösningar för nuvarande och framtida behov. Viktiga händelser under andra kvartalet § Micronic erhöll en order från Photronics på en Sigma7000, med beräknad leverans under tredje kvartalet. § Micronic erhöll en order på en avancerad TFT-LCD laserritare från en viktig kund i Asien, med planerad leverans under fjärde kvartalet. Utöver ordern har kunden också en option, giltig till slutet av året, på komplettering av ett existerande system. § Leverans av det första Sigma-systemet skedde, vilket bedöms få genomgripande inverkan på maskritning inom halvledarindustrin. § Micronic har utsett Carl-Johan Blomberg till CFO, med ansvar för bolagets ekonomi- och finansverksamhet. Marknadssegment och Micronics produkter Halvledare Återhämtningen inom halvledarindustrin har gått långsammare än beräknat. Detta och det allmänna läget inom världsekonomin har påverkat framför allt investeringar inom utrustningsindustrin. Trycket från nya halvledarkonstruktioner förväntas skapa efterfrågan på fotomaskritare mot slutet av 2002 och under 2003. Micronics kunder indikerar också ett ökat behov av produktionskapacitet för tekniknoden 130 nanometer. Samtidigt pågår förberedelser för produktion inom 100 nanometersnoden. Micronic bedömer att företaget är väl positionerat för att möta dessa behov med produktlinjerna Omega6000 och Sigma7000. Under andra kvartalet erhöll Micronic en order på en Sigma7000 från Photronics samtidigt som det första Sigma-systemet levererades till DuPont Photomasks. Bildskärmar Marknaden för platta bildskärmar har under första halvåret kännetecknats av högt kapacitetsutnyttjande. Tillverkarna visar nu god lönsamhet och ett antal nya fabriker byggs som kommer att tas i bruk mot slutet av 2002 och under 2003. Efterfrågan på fotomasker förväntas öka i samband med att fabrikerna tas i drift. Ordern på ett avancerat system i LRS11000-serien ligger i linje med Micronics tidigare bedömning om en stabil försäljning inom marknaden för bildskärmsritare, som under 2002 bedöms motsvara föregående år. Multi Purpose Micronics laserritare är väl positionerade för kraven inom avancerad elektronisk kapsling. Den instabila situationen inom halvledarindustrin påverkar även packagingmarknaden. En uppgång inom halvledarmarknaden förväntas även få ett genomslag i efterfrågan inom packagingområdet. Micronics MP80+ uppfyller väl kraven för kapsling av 300 millimeterssubstrat samt möter kraven för ett stort antal MP- tillämpningar. Direktritning Halvledarindustrins grundläggande problem med skenande kostnader för fotomasker har återigen belysts under årets Advanced Reticle Symposium i USA. Micronics unika SLM-teknologi gör det möjligt att skapa en programmerbar stepper där mönster överförs direkt till halvledarkomponenten utan användning av fotomasker. Denna produkt kan starkt bidra till fortsatt utveckling av halvledarkretsar för vilka fotomaskkostnaden nu blivit ett hinder. Micronic fortsätter arbetet med att fastställa formerna för samarbete med såväl halvledartillverkare som utrustningsleverantörer, i syfte att utveckla den programmerbara steppern. Finansiell information Redovisningsprinciper Delårsrapporten omfattar Micronickoncernen där moderbolaget står för mer än 90 procent av koncernens försäljning. Micronic följer sedan den 1 januari 2002 Redovisningsrådets rekommendation nr 15, Immateriella tillgångar, avseende redovisningen av utvecklingskostnader. I övrigt används samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Orderingång och orderstock Orderingången var under andra kvartalet 209 (173) MSEK, och består av två system samt service. Orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 250 (355) MSEK, och beräknas i sin helhet bli levererad och fakturerad under 2002. Omsättning Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 218 (158) MSEK, och omfattar tre systemleveranser samt service. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader under andra kvartalet, inklusive lagerförändring, uppgick till 215 (175) MSEK. Dessa kostnader inkluderar kostnader för sålda varor 111 (73) MSEK, FoU 50 (64) MSEK, försäljning och administration 44 (48) MSEK samt övriga rörelseintäkter/kostnader -10 (11) MSEK, vilket framför allt avser valutakursdifferenser. Efter individuell bedömning av samtliga utvecklingsprojekt, i enlighet med RR 15, har utvecklingskostnader om sammanlagt 29 MSEK aktiverats och redovisas som immateriella tillgångar. Övriga utvecklingskostnader, 50 MSEK, har bedömts vara generell teknikutveckling och kostnadsförs därför i den takt de uppstår. Av dessa kostnader avser 9 MSEK utveckling inom direktritning. Under första halvåret 2002 har utvecklingskostnader om sammanlagt 48 MSEK aktiverats. Resultat Rörelseresultatet uppgick för andra kvartalet till 2 (-17) MSEK och resultatet efter finansiella poster till 4 (-17) MSEK. Om utvecklingskostnaderna för andra kvartalet redovisats enligt tidigare principer skulle rörelseresultatet ha uppgått till -26 MSEK. Resultat per aktie Det totala antalet aktier är 19 215 283. Efter full utspädning, inklusive optioner netto efter indragning samt konvertibelt förlagslån, uppgår antalet aktier till 21 793 733. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Resultat per aktie, efter skatt och full utspädning, uppgick till 0,74 SEK (-0,47). Investeringar Nettoinvesteringar i fastigheten samt i maskiner och inventarier uppgår under andra kvartalet till 14 MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar, hänförliga till aktivering av utvecklingskostnader, uppgår till 29 MSEK. Personal Under andra kvartalet ökade antalet anställda i koncernen från 329 till 339 personer. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Under första halvåret har likvida medel minskat med 207 (- 152) MSEK, till 346 MSEK, exkluderande outnyttjad checkräkningskredit. Den löpande verksamheten har tagit 60 (-53) MSEK i anspråk, medan förändringar av rörelsekapital tagit 81 (-12) MSEK i anspråk. Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar uppgår till 72 (86) MSEK. Externt tillförda medel uppgår till 6 (-1) MSEK. Soliditeten var 50 (71) procent vid utgången av kvartalet. Framtidsutsikter Halvledarmarknaden visar ännu inga tecken på återhämtning. Gartner Dataquest förutser en tillväxt för mönsterritare till halvledarindustrin först under 2003, men då på drygt 35 procent. Intresset för Micronics teknologi är fortsatt stort, vilket gör att prognosen för helåret kvarstår oförändrad. Det är styrelsens bedömning att försäljningen under helåret kommer att utvecklas i den takt som tidigare presenterats. Övrigt Denna kvartalsrapport har ej granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2002 23 oktober Täby, 18 juli, 2002 Micronic Laser Systems AB (publ.) Sven Löfquist, VD För ytterligare information, kontakta Sven Löfquist, VD Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00170/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar