Ledarskap en nyckel för vårdens utveckling

Vårdanalys har identifierat fem utvecklingsområden för ett stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Både staten och landstingen behöver inrikta sitt arbete på att skapa långsiktiga förutsättningar för chefers ledarskap. På så sätt kan chefer bli en starkare kraft i vårdens utvecklingsarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys).

Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter och tagit fram förslag på hur ledarskapet kan stärkas.

– Det finns vissa brister i chefernas grundläggande förutsättningar, till exempel det administrativa stöd chefer får. Vi ser också att både landstingens och statens styrning i vissa fall är splittrad och kortsiktig, vilket gör det svårt för chefer att leda och driva ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys.

Många landsting har intensifierat sitt arbete med ledarskapsfrågor under senare tid, men de har kommit olika långt. En del landsting har arbetat i många år och har en tydlig strategi för sitt ledarskapsarbete, medan andra har större utvecklingsbehov, till exempel kompetensutveckling för erfarna chefer.

Exempel på insatser för att stärka ledarskapet är att landstingen behöver skapa mer utrymme för ett närvarande ledarskap genom mindre personalgrupper och förbättrade stödstrukturer, exempelvis inom HR och ekonomi.

– Chefer behöver också få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete. Detta gäller särskilt utvecklingsarbete som sträcker sig över organisations- och verksamhetsgränser som förbättrar vården för patienter med många olika vårdkontakter, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Vårdanalys.

Landstingen har ett huvudansvar för ledarskapsfrågorna, men staten kan komplettera landstingens arbete, exempelvis genom stöd till landstingen i att lära av varandras arbete med ledarskap.

– Ett stärkt ledarskap är en nyckelfråga för att på ett bättre sätt möta patienternas behov, fortsätter Fredrik Lennartsson.

Rapporten Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

 Fem utvecklingsområden för ett stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården 
  1. Skapa mer utrymme för ett närvarande och verksamhetsnära ledarskap 
  2. Göra chefskapet mer attraktivt
  3. Förbättra chefers förutsättningar och kompetens för ett utvecklingsorienterat och patientcentrerat ledarskap 
  4. Koppla ihop ledarskapsutveckling med övrig styrning
  5. Göra den nationella och regionala styrningen mer sammanhängande och långsiktig 

 

Therese Östh
Kommunikationsansvarig
08-690 41 02
therese.osth@vardanalys.se

Om oss

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett stärkt ledarskap är en nyckelfråga för att på ett bättre sätt möta patienternas behov
Fredrik Lennartsson