Dela

Kontakt

 • Anne Rådestad

  Kommunikationsansvarig


  08-690 41 68
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  Drottninggatan 89, 113 60 Stockholm
  08-690 41 00
  http://www.vardanalys.se
 • Citat

  Efter övergången förväntas unga ta ett större ansvar för sina vårdkontakter. Men vår rapport visar att många upplever att de inte har förberetts och fått den information de behöver, och känner därför osäkerhet inför övergången. Det kan påverka vilken vård de får och även resultatet av den.
  Eshat Aydin, projektledare Vårdanalys
  Landstingen behöver driva ett systematiskt och målinriktat arbete för att anpassa övergångarna till de ungas behov och också dra lärdomar av goda exempel som finns både lokalt, nationellt och internationellt.
  Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys
  En del av orsakerna till skillnaderna i graviditetsvårdkedjan är påverkbara, till exempel när det gäller vårdens styrning, arbetssätt och förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete.
  Isabelle Carnlöf, projektledare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  Chefer och ledare har en nyckelroll när det gäller de stora omställningar som hälso- och sjukvården står inför, till exempel arbetet med att göra vården mer samordnad utifrån ett patientperspektiv och att ta tillvara digital teknik.
  Kajsa Westling, projektledare Vårdanalys.
  Det är viktigt med ett systematiskt arbete för att skapa bättre förutsättningar för chefer. Det kan handla om att tydliggöra uppdrag och mandat, utveckla administrativa stödstrukturer och se över storleken på chefers personalgrupper.
  Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys.
  En hög andel tillfällig bemanning innebär att patienter riskerar att få träffa olika läkare varje gång de besöker primärvården. Det kan vara särskilt problematiskt för de som besöker vården ofta, till exempel äldre och personer med kroniska sjukdomar.
  Eva Hagbjer, utredare, Vårdanalys
  Landstingen behöver i ökad utsträckning styra fördelningen av läkare mellan olika specialistinriktningar och utbilda en högre andel specialister i allmänmedicin.
  Karin Nylén, vikarierande generaldirektör, Vårdanalys
  De nationella prognoserna som ska stötta landstingen i deras kompetensförsörjning är inte tillräckliga. Det behövs mer avancerade prognoser som beskriver hur befolkningens behov kommer att utvecklas i framtiden och hur det påverkar behovet av läkare i olika delar av hälso- och sjukvården.
  Karin Nylén, vikarierande generaldirektör, Vårdanalys
  Landstingen behöver nu se till att de utvecklingsinitiativ som har tagits kommer patienterna till del i vårdens vardag, och regeringen bör säkra en nationell uppföljning av det fortsatta arbetet kring kunskapsstyrningen
  Karin Nylén, vikarierande generaldirektör
  Vi har följt upp hur insatserna i satsningen har genomförts och vad de har resulterat i. Vi ser att många av insatserna har lett till kunskapsunderlag och stödsystem med fokus på att stödja primärvården, men de har ännu inte i stort påverkat hur vården genomförs
  Ida Nyström, utredare
  Det är viktigt att bibehålla det höga förtroendet för hur uppgifterna hanteras och skyddas, liksom att leva upp till förväntningarna på att nyttan med digitala hälsouppgifter faktiskt realiseras genom säkrare vård och utveckling.
  Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Vårdanalys
  Vi ser ett behov av att utreda om formerna för samtycke kan utvecklas för att bättre tillmötesgå patienters önskemål. Vissa vill lämna långtgående samtycken för en bred användning medan andra vill kunna påverka mer. Samtidigt får det inte bli ett krav på patienten att göra aktiva ställningstaganden för att få tillgång till god vård
  Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Vårdanalys
  När gruppen äldre med kroniska sjukdomar blir större blir det än viktigare att vården anpassas efter deras behov. För dem som har kontakter med flera delar av vården behöver vården ta ett helhetsansvar för samordning och koordinering
  Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Vårdanalys
  Ett stärkt ledarskap är en nyckelfråga för att på ett bättre sätt möta patienternas behov
  Fredrik Lennartsson
  Det finns ett stöd för det nationella arbetet med ordnat införande, men landstingens lokala arbete är av avgörande betydelse för patienternas tillgång till nya läkemedel
  Carl Lundgren, utredare
  Strukturer, processer och mandat behöver tydliggöras för att arbetet ska bli långsiktigt hållbart. Samtidigt finns det betydande styrkor i det arbete som har bedrivits som är viktigt att bygga vidare på.
  Fredrik Lennartsson, generaldirektör
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp