Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int AB

Stockholm 2017-02-15

Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till extra bolagsstämma 9 mars 2017 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 3 mars 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 3 mars 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: ir@newequityventure.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 3 mars 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning  

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget iApotek Int AB

  8. Val av ny styrelseledamot

  9. Beslut om bemyndigande om nyemissioner

  10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 7-9

Punkt 7

Styrelsen föreslår en utdelning aktier i innehavet iApotek Int AB. Syftet med utdelningen är att sprida ägandet och det som ett led i processen att notera Bolaget på lämplig marknadsplats. Styrelsen föreslår att för 7 innehavda aktier i New Equity Venture Int AB erhåller man två aktier i iApotek. Som mest kommer NEVI att dela ut 831 684 stycken aktier. Det totala utdelade värdet på motsvarar 2328 715,20 SEK i NEVIs balansräkning. Efter utdelning står 26 415 995 SEK till förfogande som fritt eget kapital. Fritt eget kapital innan utdelning var 28 744 711 SEK.

Avstämningsdag för utdelning är: 13 mars 2017
Sista dag för handel med rätt till utdelning 9 mars 2017
Första dag för handel utan rätt till utdelning 10 mars 2017
Aktierna beräknas att distribueras 16 mars 2017
Skattemässiga konsekvenser för utdelningen kommer att kommuniceras separat efter utlåtande från SKV.
Punkt 8

Förslag till att välja in Robin Vestersten som ledamot. Robin Vestersten, har tidigare studerat på Kungliga tekniska högskolan, och har sedan november 2015 arbetat på Mobilåtervinning i Sverige AB och är per idag Bolagets VD.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till 450 000 nya aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna hålla samma höga investerings tempo.

Styrelsen

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar