Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI

Report this content

Stockholm 2017-04-19

Igår 2017-04-18 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.
  Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag.
  För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.

 • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

 • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Jansson, Robin Vestersten, Carl Kock och Christian Kronegård samtliga omval. Robin Vestersten fortsätter som som ordförande. 

 • Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Parsells Revisonsbyrå AB med huvudrevisor Jan Hamberg.

 • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.
  Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.
  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna hålla samma höga investerings tempo.

 //

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar