Kommunike från extra bolagsstämma

Stockholm 2017-03-09

Idag 2017-03-09 höll NEVI extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med tidigare presenterade förslag.

- Stämman beslutade om utdelning av aktier (831 684 stycken, för sju ägda aktier i NEVI äger man rätten till två aktier i iApotek) i dotterbolaget iApotek Int AB enligt villkoren nedan:
Summa som delas ut ur balanräknigen: 2 328 715,20 SEK
Avstämningsdag för utdelning är: 13 mars 2017

Sista dag för handel med rätt till utdelning 9 mars 2017

Första dag för handel utan rätt till utdelning 10 mars 2017

Aktierna beräknas att distribueras 16 mars 2017

Skattemässiga konsekvenser för utdelningen kommer att kommuniceras separat efter utlåtande från SKV.

- Stämman beslutade om ny styrelseledamot
Robin Vestersten valdes till ny ledamot. Robin kommer även vara styrelsens ordförande.
Tomas Du Rietz entledigades samtliga uppdrag.
 

- Stämman beslutade enligt styrelsen förslag om bemyndigande om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till 450 000 nya aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna hålla samma höga investerings tempo.

Samtliga beslut fattades enhälligt

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar