NEVI:s dotterbolag ingår Term Sheet-avtal rörande inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet

Report this content

Stockholm 2018-03-06

NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB (OGI) har idag ingått ett Term Sheet-avtal med ägaren till en affiliate-verksamhet inom online casino segmentet. Avtalet listar mellan parterna överenskomna detaljer (ex. pris och vad som ska ingå i affären) för ett tilltänkt inkråmsförvärv och förutsätter för sitt genomförande att den per idag påbörjade due dilgence granskningen visar ett tillfredsställande resultat.

Affiliate-verksamheten omsätter idag ca 73 000 USD på årsbasis med ett resultat om ca. 70 000 USD. Intäkterna genereras via affiliate-kontrakt med spelbolag online. Säljaren har bedrivit sin verksamhet sedan 2007.

Term Sheet-avtalet stadgar att den initiala köpeskillingen ska uppgå till 1,5 gånger resultatet för 12-månadersperioden som direkt efterföljer datum för inkråmets ägarövergång, varav minsta summa är bestämd till 50 000 USD. Tilläggsköpeskilling kan utgår med ytterligare högst 100 000 USD och köpeskilling erläggs kontant. OGI beräknar att definitivt förvärvsavtal kan träffas under mars månad.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar